Warning, /education/kturtle/po/hy/kturtle.po is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 # translation of kturtle.po into Russian
0002 # KDE3 - kdeedu/kturtle.po Russian translation.
0003 # Copyright (С) 2005 KDE Russian translation team.
0004 # Andrey Cherepanov <sibskull@mail.ru>, 2004-2005.
0005 # Nick Shaforostoff <shafff@ukr.net>, 2005.
0006 # Gregory Mokhin <mok@kde.ru>, 2005.
0007 # Andrey Cherepanov <skull@kde.ru>, 2009.
0008 # Alexander Potashev <aspotashev@gmail.com>, 2011.
0009 # Alexander Wolf <alex.v.wolf@gmail.com>, 2011.
0010 # Artem Zolochevskiy <artem.zolochevskiy@gmail.com>, 2012.
0011 msgid ""
0012 msgstr ""
0013 "Project-Id-Version: kturtle\n"
0014 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
0015 "POT-Creation-Date: 2023-12-06 01:35+0000\n"
0016 "PO-Revision-Date: 2013-01-31 00:30+0400\n"
0017 "Last-Translator: Davit <nikdavnik@mail.ru>\n"
0018 "Language-Team: Russian <kde-russian@lists.kde.ru>\n"
0019 "Language: hy\n"
0020 "MIME-Version: 1.0\n"
0021 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
0022 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
0023 "X-Generator: Lokalize 1.4\n"
0024 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1 ? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n"
0025 "%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
0026 "X-Environment: kde\n"
0027 "X-Accelerator-Marker: &\n"
0028 "X-Text-Markup: kde4\n"
0029 
0030 #, kde-format
0031 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
0032 msgid "Your names"
0033 msgstr "Դավիթ Նիկողոսյան"
0034 
0035 #, kde-format
0036 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
0037 msgid "Your emails"
0038 msgstr "nikdavnik@mail.ru"
0039 
0040 #: canvas.cpp:195
0041 #, kde-format
0042 msgid "bold"
0043 msgstr "կիսահաստ"
0044 
0045 #: canvas.cpp:196
0046 #, kde-format
0047 msgid "italic"
0048 msgstr "շեղ"
0049 
0050 #: canvas.cpp:197
0051 #, kde-format
0052 msgid "underline"
0053 msgstr "ընդգծված"
0054 
0055 #: canvas.cpp:198
0056 #, kde-format
0057 msgid "overline"
0058 msgstr "վերգծված"
0059 
0060 #: canvas.cpp:199
0061 #, kde-format
0062 msgid "strikeout"
0063 msgstr "ընդգծված"
0064 
0065 #: colorpicker.cpp:29
0066 #, fuzzy, kde-format
0067 #| msgid "Color Picker"
0068 msgctxt "@title:window"
0069 msgid "Color Picker"
0070 msgstr "Գույնի ընտրություն"
0071 
0072 #: colorpicker.cpp:48
0073 #, kde-format
0074 msgid "Amount red:"
0075 msgstr "Կարմիր:"
0076 
0077 #: colorpicker.cpp:62
0078 #, kde-format
0079 msgid "Amount green:"
0080 msgstr "Կանաչ:"
0081 
0082 #: colorpicker.cpp:75
0083 #, kde-format
0084 msgid "Amount blue:"
0085 msgstr "Կապույտ:"
0086 
0087 #: colorpicker.cpp:105 directiondialog.cpp:283
0088 #, kde-format
0089 msgid "&Copy to clipboard"
0090 msgstr "&Կրկնօրինակել բուֆերի մեջ"
0091 
0092 #: colorpicker.cpp:110 directiondialog.cpp:287
0093 #, kde-format
0094 msgid "&Paste to editor"
0095 msgstr "&Տեղադրել խմբագրիչի մեջ"
0096 
0097 #: console.cpp:33 console.cpp:60
0098 #, kde-format
0099 msgid "Write a command here and press enter..."
0100 msgstr "Մուտքագրեք հրամանը այստեղ և սեղմեք Enter..."
0101 
0102 #: console.cpp:34
0103 #, kde-format
0104 msgid ""
0105 "Console: quickly run single commands -- write a command here and press enter."
0106 msgstr "Մի հրամանի կատարում: մուտքագրեք հրամանը և սեղմեք Enter."
0107 
0108 #: console.cpp:36
0109 #, kde-format
0110 msgid "Console:"
0111 msgstr "Հրաման:"
0112 
0113 #: console.cpp:79
0114 #, kde-format
0115 msgid "<p style='white-space:pre'><b>ERROR:</b> %1</p>"
0116 msgstr "<p style='white-space:pre'><b>Սխալ:</b> %1</p>"
0117 
0118 #: directiondialog.cpp:195
0119 #, fuzzy, kde-format
0120 #| msgid "Direction Chooser"
0121 msgctxt "@title:window"
0122 msgid "Direction Chooser"
0123 msgstr "ՈՒղղության ընտրություն "
0124 
0125 #: directiondialog.cpp:226
0126 #, kde-format
0127 msgid "Command &type:"
0128 msgstr "&Հրամանի  տեսակ:"
0129 
0130 #: directiondialog.cpp:241
0131 #, kde-format
0132 msgid "&Previous direction:"
0133 msgstr "&Նախորդ ուղղությունը"
0134 
0135 #: directiondialog.cpp:258
0136 #, kde-format
0137 msgid "&New direction:"
0138 msgstr "&Նոր ուղղություն:"
0139 
0140 #: editor.cpp:146
0141 #, kde-format
0142 msgid "Open"
0143 msgstr "Բացել"
0144 
0145 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256
0146 #, kde-format
0147 msgid "Turtle code files"
0148 msgstr "Կրիայի ծրագրի կոդեր"
0149 
0150 #: editor.cpp:148 editor.cpp:256 mainwindow.cpp:1014 mainwindow.cpp:1030
0151 #: mainwindow.cpp:1040
0152 #, kde-format
0153 msgid "All files"
0154 msgstr "Բոլոր նիշքերը"
0155 
0156 #: editor.cpp:164
0157 #, kde-format
0158 msgid ""
0159 "The file you try to open is not a valid KTurtle script, or is incompatible "
0160 "with this version of KTurtle.\n"
0161 "Cannot open %1"
0162 msgstr ""
0163 "Բացվող նիշքը չի պատկանում KTurtle ծրագրին կամ չի համապատասխանում ծրագրի "
0164 "վերսիային։\n"
0165 "Հնարավոր չէ բացել «%1» նիշքը"
0166 
0167 #: editor.cpp:231 editor.cpp:237
0168 #, fuzzy, kde-format
0169 #| msgid "Could not save image."
0170 msgid "Could not save file."
0171 msgstr "Невозможно сохранить рисунок."
0172 
0173 #: editor.cpp:254
0174 #, kde-format
0175 msgid "Save As"
0176 msgstr "Պահպանել ինչպես"
0177 
0178 #: editor.cpp:267
0179 #, kde-format
0180 msgid ""
0181 "The program you are currently working on is not saved. By continuing you may "
0182 "lose the changes you have made."
0183 msgstr ""
0184 "Տվյալ ծրագրում կատարված փոփոխությունները պահպանված չեն։ Շարունակելու դեպքում "
0185 "փոփոխությունները չեն պահպանվի։"
0186 
0187 #: editor.cpp:269
0188 #, kde-format
0189 msgid "Unsaved File"
0190 msgstr "Չպահպանված փոփոխություններ"
0191 
0192 #: editor.cpp:269
0193 #, kde-format
0194 msgid "&Discard Changes"
0195 msgstr "&Ջնջել փոփոխությունները"
0196 
0197 #: errordialog.cpp:27
0198 #, fuzzy, kde-format
0199 #| msgid "Errors"
0200 msgctxt "@title:window"
0201 msgid "Errors"
0202 msgstr "Սխալներ"
0203 
0204 #: errordialog.cpp:42
0205 #, kde-format
0206 msgid ""
0207 "In this list you find the error(s) that resulted from running your code.\n"
0208 "Good luck!"
0209 msgstr ""
0210 "Այստեղ ներկայացված են սխալները, որոնք առաջացել են կոդի իրականացման ընթացքում"
0211 
0212 #: errordialog.cpp:59
0213 #, kde-format
0214 msgid "line"
0215 msgstr "տող"
0216 
0217 #: errordialog.cpp:59
0218 #, kde-format
0219 msgid "description"
0220 msgstr "բնութագիր"
0221 
0222 #: errordialog.cpp:59
0223 #, kde-format
0224 msgid "code"
0225 msgstr "կոդ"
0226 
0227 #: errordialog.cpp:72
0228 #, kde-format
0229 msgid "Hide Errors"
0230 msgstr "Թաքցնել սխալները"
0231 
0232 #: errordialog.cpp:89
0233 #, kde-format
0234 msgid "No errors occurred yet."
0235 msgstr "Սխալներ դեռ չեն հայտնաբերվել"
0236 
0237 #: inspector.cpp:37
0238 #, kde-format
0239 msgid "Variables"
0240 msgstr "Փոփոխականներ"
0241 
0242 #: inspector.cpp:44
0243 #, kde-format
0244 msgid "Functions"
0245 msgstr "Ֆունկցիաներ"
0246 
0247 #: inspector.cpp:51
0248 #, kde-format
0249 msgid "Tree"
0250 msgstr "Ծառ"
0251 
0252 #: inspector.cpp:95 inspector.cpp:113
0253 #, kde-format
0254 msgid "name"
0255 msgstr "անուն"
0256 
0257 #: inspector.cpp:95
0258 #, kde-format
0259 msgid "value"
0260 msgstr "արժեք"
0261 
0262 #: inspector.cpp:95
0263 #, kde-format
0264 msgid "type"
0265 msgstr "տեսակ"
0266 
0267 #: inspector.cpp:105
0268 #, kde-format
0269 msgid "No variables"
0270 msgstr "Չկան փոփոխականներ"
0271 
0272 #: inspector.cpp:113
0273 #, kde-format
0274 msgid "parameters"
0275 msgstr "պառամետրեր"
0276 
0277 #: inspector.cpp:122
0278 #, kde-format
0279 msgid "No learned functions"
0280 msgstr "Չկան ուսումնասիրված ֆունկցիաներ"
0281 
0282 #: inspector.cpp:165
0283 #, kde-format
0284 msgctxt "undefined type of a variable"
0285 msgid "empty"
0286 msgstr "դատարկ"
0287 
0288 #: inspector.cpp:172
0289 #, kde-format
0290 msgid "boolean"
0291 msgstr "տրամաբանական"
0292 
0293 #: inspector.cpp:175
0294 #, kde-format
0295 msgid "number"
0296 msgstr "համար"
0297 
0298 #: inspector.cpp:178
0299 #, kde-format
0300 msgid "string"
0301 msgstr "տող"
0302 
0303 #: inspector.cpp:210
0304 #, kde-format
0305 msgid "None"
0306 msgstr "չկա"
0307 
0308 #: interpreter/executer.cpp:72
0309 #, kde-format
0310 msgid "Cannot return outside a function. "
0311 msgstr ""
0312 
0313 #: interpreter/executer.cpp:262
0314 #, kde-format
0315 msgid "The %1 command accepts no parameters."
0316 msgstr "%1 հրամանը չի պահանջում պարամետրեր"
0317 
0318 #: interpreter/executer.cpp:272
0319 #, kde-format
0320 msgid "The %2 command was called with %3 but needs 1 parameter."
0321 msgid_plural "The %2 command was called with %3 but needs %1 parameters."
0322 msgstr[0] " %2 հրամանը կանչվել էր %3 հետ, բայց պահանջում է %1 պարամետր։"
0323 msgstr[1] " %2 հրամանը կանչվել էր %3 հետ, բայց պահանջում է %1 պարամետրով։"
0324 msgstr[2] " %2 հրամանը կանչվել էր %3 հետ, բայց պահանջում է %1 պարամետրեր։"
0325 msgstr[3] " %2 հրամանը կանչվել էր %3 հետ, բայց պահանջում է %1 պարամետր։"
0326 
0327 #: interpreter/executer.cpp:274
0328 #, kde-format
0329 msgid "The %2 command was called with %3 but only accepts 1 parameter."
0330 msgid_plural ""
0331 "The %2 command was called with %3 but only accepts %1 parameters."
0332 msgstr[0] "%2 հրամանը կանչվել է %3 կողմից, բայց ընդունում է միայն %1 պարամետր։"
0333 msgstr[1] ""
0334 "%2 հրամանը կանչվել է %3 կողմից, բայց ընդունում է միայն %1 պարամետրով։."
0335 msgstr[2] ""
0336 "%2 հրամանը կանչվել է %3 կողմից, բայց ընդունում է միայն %1 պարամետրեր։"
0337 msgstr[3] "%2 հրամանը կանչվել է %3 կողմից, բայց ընդունում է միայն %1 պարամետր։"
0338 
0339 #: interpreter/executer.cpp:292
0340 #, kde-format
0341 msgid "The %1 command only accepts a string as its parameter."
0342 msgstr "%1 հրամանը ստանում է պարամետր միայն տողի տեսքով։"
0343 
0344 #: interpreter/executer.cpp:294
0345 #, kde-format
0346 msgid "The %1 command only accepts strings as its parameters."
0347 msgstr "%1 հրամանը ստանում է պարամետրեր միայն տողի տեսքով։"
0348 
0349 #: interpreter/executer.cpp:299
0350 #, kde-format
0351 msgid "The %1 command only accepts a number as its parameter."
0352 msgstr "%1 հրամանը ստանում է պարամետր միայն թվի տեսքով։"
0353 
0354 #: interpreter/executer.cpp:301
0355 #, kde-format
0356 msgid "The %1 command only accepts numbers as its parameters."
0357 msgstr "%1 հրամանը ստանում է պարամետրեր միայն թվի տեսքով։"
0358 
0359 #: interpreter/executer.cpp:306
0360 #, kde-format
0361 msgid "The %1 command only accepts an answer as its parameter."
0362 msgstr "%1 հրամանը որպես պարամետր ընդունում է միայն օգտվողի պատասխանը։"
0363 
0364 #: interpreter/executer.cpp:308
0365 #, kde-format
0366 msgid "The %1 command only accepts answers as its parameters."
0367 msgstr "%1 հրամանը որպես պարամետրեր ընդունում է միայն օգտվողի պատասխանները։"
0368 
0369 #: interpreter/executer.cpp:386
0370 #, kde-format
0371 msgid "The variable '%1' was used without first being assigned to a value"
0372 msgstr "%1 փոփոխականը օգտագործվում է մինչև նրան արժեք վերագրելը"
0373 
0374 #: interpreter/executer.cpp:405
0375 #, kde-format
0376 msgid "An unknown function named '%1' was called"
0377 msgstr "«%1» անհայտ գործողության կանչ"
0378 
0379 #: interpreter/executer.cpp:420
0380 #, kde-format
0381 msgid "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0382 msgstr "«%1» ֆունկցիան կանչվել էր %2 կողմից, բայց պետք է կանչվեր %3 կողմից"
0383 
0384 #: interpreter/executer.cpp:422 interpreter/executer.cpp:423
0385 #, kde-format
0386 msgctxt ""
0387 "The function '%1' was called with %2, while it should be called with %3"
0388 msgid "1 parameter"
0389 msgid_plural "%1 parameters"
0390 msgstr[0] "%1 պարամետրով"
0391 msgstr[1] "%1 պարամետրերով"
0392 msgstr[2] "%1 պարամետրերով"
0393 msgstr[3] "%1 պարամետրով"
0394 
0395 #: interpreter/executer.cpp:627
0396 #, kde-format
0397 msgid "ASSERT failed"
0398 msgstr "Ստուգող պայմանը չի կատարվում"
0399 
0400 #: interpreter/executer.cpp:633
0401 #, kde-format
0402 msgid "'And' needs two variables"
0403 msgstr "«և» օպերատորը պահանջում է երկու փոփոխական "
0404 
0405 #: interpreter/executer.cpp:642
0406 #, kde-format
0407 msgid "'Or' needs two variables"
0408 msgstr "«կամ» օպերատորը պահանջում է երկու փոփոխական "
0409 
0410 #: interpreter/executer.cpp:652
0411 #, kde-format
0412 msgid "I need something to do a not on"
0413 msgstr "Ֆորմատի սխալ"
0414 
0415 #: interpreter/executer.cpp:660
0416 #, kde-format
0417 msgid "I cannot do a '==' without 2 variables"
0418 msgstr "Անհրաժեշտ է նշել երկու փոփոխական «==» համեմատության համար"
0419 
0420 #: interpreter/executer.cpp:668
0421 #, kde-format
0422 msgid "I cannot do a '!=' without 2 variables"
0423 msgstr "Անհրաժեշտ է նշել երկու փոփոխական «!=» համեմատության համար"
0424 
0425 #: interpreter/executer.cpp:676
0426 #, kde-format
0427 msgid "I cannot do a '>' without 2 variables"
0428 msgstr "Անհրաժեշտ է նշել երկու փոփոխական «>» համեմատության համար"
0429 
0430 #: interpreter/executer.cpp:684
0431 #, kde-format
0432 msgid "I cannot do a '<' without 2 variables"
0433 msgstr "Անհրաժեշտ է նշել երկու փոփոխական «<» համեմատության համար"
0434 
0435 #: interpreter/executer.cpp:692
0436 #, kde-format
0437 msgid "I cannot do a '>=' without 2 variables"
0438 msgstr "Անհրաժեշտ է նշել երկու փոփոխական «>=» համեմատության համար"
0439 
0440 #: interpreter/executer.cpp:700
0441 #, kde-format
0442 msgid "I cannot do a '<=' without 2 variables"
0443 msgstr "Անհրաժեշտ է նշել երկու փոփոխական «<=» համեմատության համար"
0444 
0445 #: interpreter/executer.cpp:708
0446 #, kde-format
0447 msgid "You need two numbers or string to do an addition"
0448 msgstr "Գումարման համար պետք է նշել երկու թիվ կամ տող "
0449 
0450 #: interpreter/executer.cpp:720
0451 #, kde-format
0452 msgid "You need two numbers to subtract"
0453 msgstr "Հանման համար պետք է նշել երկու թիվ"
0454 
0455 #: interpreter/executer.cpp:727
0456 #, kde-format
0457 msgid "You tried to subtract from a non-number, '%1'"
0458 msgstr "Հնարավոր չէ հանել ոչ-թիվ փոփոխականից, «%1»"
0459 
0460 #: interpreter/executer.cpp:729
0461 #, kde-format
0462 msgid "You tried to subtract a non-number, '%1'"
0463 msgstr "Հնարավոր չէ հանել ոչ-թիվ փոփոխական, «%1»"
0464 
0465 #: interpreter/executer.cpp:735
0466 #, kde-format
0467 msgid "You need two numbers to multiplicate"
0468 msgstr "Բազմապատկման համար պետք է նշել երկու թիվ"
0469 
0470 #: interpreter/executer.cpp:742
0471 #, kde-format
0472 msgid "You tried to multiplicate a non-number, '%1'"
0473 msgstr "Հնարավոր չէ բազմապատկել ոչ-թիվ փոփոխականը, «%1»"
0474 
0475 #: interpreter/executer.cpp:744
0476 #, kde-format
0477 msgid "You tried to multiplicate by a non-number, '%1'"
0478 msgstr "Հնարավոր չէ բազմապատկել ոչ-թիվ փոփոխականով, «%1»"
0479 
0480 #: interpreter/executer.cpp:750
0481 #, kde-format
0482 msgid "You need two numbers to divide"
0483 msgstr "Բաժանման համար պետք է նշել երկու թիվ"
0484 
0485 #: interpreter/executer.cpp:755
0486 #, kde-format
0487 msgid "You tried to divide by zero"
0488 msgstr "Հնարավոր չէ բաժանել զրոյի"
0489 
0490 #: interpreter/executer.cpp:761
0491 #, kde-format
0492 msgid "You tried to divide a non-number, '%1'"
0493 msgstr "Հնարավոր չէ բաժանել ոչ-թիվ փոփոխականը, «%1»"
0494 
0495 #: interpreter/executer.cpp:763
0496 #, kde-format
0497 msgid "You tried to divide by a non-number, '%1'"
0498 msgstr "Հնարավոր չէ բաժանել ոչ-թիվ փոփոխականի վրա, «%1»"
0499 
0500 #: interpreter/executer.cpp:769
0501 #, kde-format
0502 msgid "You need two numbers to raise a power"
0503 msgstr "Աստիճան բարձրացնելու համար պետք է նշել երկու թիվ"
0504 
0505 #: interpreter/executer.cpp:780
0506 #, kde-format
0507 msgid "The result of an exponentiation was too large"
0508 msgstr "Աստիճան բարձրացնելու արդյունքը շատ մեծ է"
0509 
0510 #: interpreter/executer.cpp:786
0511 #, kde-format
0512 msgid "You tried to raise a non-number to a power, '%1'"
0513 msgstr "Հնարավոր չէ աստիճան բարձրացնել ոչ-թիվ փոփոխականը, «%1»"
0514 
0515 #: interpreter/executer.cpp:788
0516 #, kde-format
0517 msgid "You tried to raise the power of a non-number, '%1'"
0518 msgstr "Հնարավոր չէ թիվը բարձրացնել ոչ-թիվ աստիճան, «%1»"
0519 
0520 #: interpreter/executer.cpp:794
0521 #, kde-format
0522 msgid "You need one variable and a value or variable to do a '='"
0523 msgstr "Վերագրման համար «=» պետք է նշել փոփոխական և արտահայտության արժեքը"
0524 
0525 #: interpreter/executer.cpp:811
0526 #, kde-format
0527 msgid "The function '%1' is already defined."
0528 msgstr "«%1»  ֆունկցիան նախօրոք հայտարարված է"
0529 
0530 #: interpreter/executer.cpp:1041
0531 #, kde-format
0532 msgid "Can't do a sqrt of a negative number"
0533 msgstr "Չի կարելի օգտագործել sqrt բացասական թվերի համար"
0534 
0535 #: interpreter/parser.cpp:38
0536 #, kde-format
0537 msgid "Expected a command, instead got '%1'"
0538 msgstr "Սպասվում էր հրաման,  «%1» ստացվածի փոխարեն"
0539 
0540 #: interpreter/parser.cpp:71
0541 #, kde-format
0542 msgid "Could not understand '%1'"
0543 msgstr "Հնարավոր չէ մշակել «%1»"
0544 
0545 #: interpreter/parser.cpp:106
0546 #, kde-format
0547 msgid "A comma was expected here..."
0548 msgstr "Սպասվում էր ստորակետ։"
0549 
0550 #: interpreter/parser.cpp:109
0551 #, kde-format
0552 msgid "Did not expect '%1', instead expected the line to end after %2"
0553 msgstr "Նշված  է  «%2» տողը մինչև վերջ, «%1» տողի փոխարեն"
0554 
0555 #: interpreter/parser.cpp:115
0556 #, kde-format
0557 msgid "Expected an assignment, '=', after the variable '%1'"
0558 msgstr " «%1» փոփոխականից հետո պետք է նշել «=»"
0559 
0560 #: interpreter/parser.cpp:119
0561 #, kde-format
0562 msgid "Did not expect '%1', instead expected a closing parenthesis, ')'"
0563 msgstr "Նշված չէ փակող փակագիծը «)», ստացված «%1»"
0564 
0565 #: interpreter/parser.cpp:123
0566 #, kde-format
0567 msgid "Expected 'to' after 'for'"
0568 msgstr "Չկա «to» հրամանը «for» հրամանից հետո"
0569 
0570 #: interpreter/parser.cpp:126
0571 #, kde-format
0572 msgid "Expected a name for a command after 'learn' command"
0573 msgstr "Չի տրված հրամանի անունը «learn» հրամանից հետո"
0574 
0575 #: interpreter/parser.cpp:232
0576 #, kde-format
0577 msgid "You cannot put '%1' here."
0578 msgstr "Չի կարելի օգտագործել «%1» այստեղ։"
0579 
0580 #: interpreter/parser.cpp:268
0581 #, kde-format
0582 msgid ""
0583 "Text string was not properly closed, expected a double quote, ' \" ', to "
0584 "close the string."
0585 msgstr "Տողը վերջացրած չէ «\"» սիմվոլով"
0586 
0587 #: interpreter/parser.cpp:616
0588 #, kde-format
0589 msgid "'for' was called wrongly"
0590 msgstr " «համար» հրամանի սխալ կանչ"
0591 
0592 #: interpreter/parser.cpp:686
0593 #, kde-format
0594 msgid "Expected a scope after the 'learn' command"
0595 msgstr "«սովորիր» հրամանից հետո նշված չէ ֆունկցիայի կոդը"
0596 
0597 #: interpreter/translator.cpp:96
0598 #, fuzzy, kde-format
0599 #| msgctxt ""
0600 #| "You are about to translate the 'True' COMMAND, there are some rules on "
0601 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0602 #| "to learn how to properly translate it."
0603 #| msgid "true"
0604 msgctxt ""
0605 "You are about to translate the 'True' COMMAND, there are some rules on how "
0606 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0607 "learn how to properly translate it."
0608 msgid "true"
0609 msgstr "ճիշտ"
0610 
0611 #: interpreter/translator.cpp:103
0612 #, fuzzy, kde-format
0613 #| msgctxt ""
0614 #| "You are about to translate the 'False' COMMAND, there are some rules on "
0615 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0616 #| "to learn how to properly translate it."
0617 #| msgid "false"
0618 msgctxt ""
0619 "You are about to translate the 'False' COMMAND, there are some rules on how "
0620 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0621 "learn how to properly translate it."
0622 msgid "false"
0623 msgstr "սխալ"
0624 
0625 #: interpreter/translator.cpp:122
0626 #, fuzzy, kde-format
0627 #| msgctxt ""
0628 #| "You are about to translate the 'ArgumentSeparator' COMMAND, there are "
0629 #| "some rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
0630 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
0631 #| msgid ","
0632 msgctxt ""
0633 "You are about to translate the 'ArgumentSeparator' COMMAND, there are some "
0634 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0635 "translator.php to learn how to properly translate it."
0636 msgid ","
0637 msgstr ","
0638 
0639 #: interpreter/translator.cpp:129
0640 #, fuzzy, kde-format
0641 #| msgctxt ""
0642 #| "You are about to translate the 'DecimalSeparator' COMMAND, there are some "
0643 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
0644 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
0645 #| msgid "."
0646 msgctxt ""
0647 "You are about to translate the 'DecimalSeparator' COMMAND, there are some "
0648 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
0649 "translator.php to learn how to properly translate it."
0650 msgid "."
0651 msgstr "։"
0652 
0653 #: interpreter/translator.cpp:136
0654 #, fuzzy, kde-format
0655 #| msgctxt ""
0656 #| "You are about to translate the 'Exit' COMMAND, there are some rules on "
0657 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0658 #| "to learn how to properly translate it."
0659 #| msgid "exit"
0660 msgctxt ""
0661 "You are about to translate the 'Exit' COMMAND, there are some rules on how "
0662 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0663 "learn how to properly translate it."
0664 msgid "exit"
0665 msgstr "վերջ"
0666 
0667 #: interpreter/translator.cpp:143
0668 #, fuzzy, kde-format
0669 #| msgctxt ""
0670 #| "You are about to translate the 'If' COMMAND, there are some rules on how "
0671 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0672 #| "learn how to properly translate it."
0673 #| msgid "if"
0674 msgctxt ""
0675 "You are about to translate the 'If' COMMAND, there are some rules on how to "
0676 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0677 "how to properly translate it."
0678 msgid "if"
0679 msgstr "եթե"
0680 
0681 #: interpreter/translator.cpp:150
0682 #, fuzzy, kde-format
0683 #| msgctxt ""
0684 #| "You are about to translate the 'Else' COMMAND, there are some rules on "
0685 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0686 #| "to learn how to properly translate it."
0687 #| msgid "else"
0688 msgctxt ""
0689 "You are about to translate the 'Else' COMMAND, there are some rules on how "
0690 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0691 "learn how to properly translate it."
0692 msgid "else"
0693 msgstr "այլապես"
0694 
0695 #: interpreter/translator.cpp:157
0696 #, fuzzy, kde-format
0697 #| msgctxt ""
0698 #| "You are about to translate the 'Repeat' COMMAND, there are some rules on "
0699 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0700 #| "to learn how to properly translate it."
0701 #| msgid "repeat"
0702 msgctxt ""
0703 "You are about to translate the 'Repeat' COMMAND, there are some rules on how "
0704 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0705 "learn how to properly translate it."
0706 msgid "repeat"
0707 msgstr "կրկնել"
0708 
0709 #: interpreter/translator.cpp:164
0710 #, fuzzy, kde-format
0711 #| msgctxt ""
0712 #| "You are about to translate the 'While' COMMAND, there are some rules on "
0713 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0714 #| "to learn how to properly translate it."
0715 #| msgid "while"
0716 msgctxt ""
0717 "You are about to translate the 'While' COMMAND, there are some rules on how "
0718 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0719 "learn how to properly translate it."
0720 msgid "while"
0721 msgstr "մինչ"
0722 
0723 #: interpreter/translator.cpp:171
0724 #, fuzzy, kde-format
0725 #| msgctxt ""
0726 #| "You are about to translate the 'For' COMMAND, there are some rules on how "
0727 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0728 #| "learn how to properly translate it."
0729 #| msgid "for"
0730 msgctxt ""
0731 "You are about to translate the 'For' COMMAND, there are some rules on how to "
0732 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0733 "how to properly translate it."
0734 msgid "for"
0735 msgstr "համար"
0736 
0737 #: interpreter/translator.cpp:178
0738 #, fuzzy, kde-format
0739 #| msgctxt ""
0740 #| "You are about to translate the 'To' COMMAND, there are some rules on how "
0741 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0742 #| "learn how to properly translate it."
0743 #| msgid "to"
0744 msgctxt ""
0745 "You are about to translate the 'To' COMMAND, there are some rules on how to "
0746 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0747 "how to properly translate it."
0748 msgid "to"
0749 msgstr "մինչև"
0750 
0751 #: interpreter/translator.cpp:185
0752 #, fuzzy, kde-format
0753 #| msgctxt ""
0754 #| "You are about to translate the 'Step' COMMAND, there are some rules on "
0755 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0756 #| "to learn how to properly translate it."
0757 #| msgid "step"
0758 msgctxt ""
0759 "You are about to translate the 'Step' COMMAND, there are some rules on how "
0760 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0761 "learn how to properly translate it."
0762 msgid "step"
0763 msgstr "քայլ"
0764 
0765 #: interpreter/translator.cpp:192
0766 #, fuzzy, kde-format
0767 #| msgctxt ""
0768 #| "You are about to translate the 'Break' COMMAND, there are some rules on "
0769 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0770 #| "to learn how to properly translate it."
0771 #| msgid "break"
0772 msgctxt ""
0773 "You are about to translate the 'Break' COMMAND, there are some rules on how "
0774 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0775 "learn how to properly translate it."
0776 msgid "break"
0777 msgstr "ընդհատել"
0778 
0779 #: interpreter/translator.cpp:199
0780 #, fuzzy, kde-format
0781 #| msgctxt ""
0782 #| "You are about to translate the 'Return' COMMAND, there are some rules on "
0783 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0784 #| "to learn how to properly translate it."
0785 #| msgid "return"
0786 msgctxt ""
0787 "You are about to translate the 'Return' COMMAND, there are some rules on how "
0788 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0789 "learn how to properly translate it."
0790 msgid "return"
0791 msgstr "վերադարցնել"
0792 
0793 #: interpreter/translator.cpp:206
0794 #, fuzzy, kde-format
0795 #| msgctxt ""
0796 #| "You are about to translate the 'Wait' COMMAND, there are some rules on "
0797 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0798 #| "to learn how to properly translate it."
0799 #| msgid "wait"
0800 msgctxt ""
0801 "You are about to translate the 'Wait' COMMAND, there are some rules on how "
0802 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0803 "learn how to properly translate it."
0804 msgid "wait"
0805 msgstr "սպասել"
0806 
0807 #: interpreter/translator.cpp:213
0808 #, fuzzy, kde-format
0809 #| msgctxt ""
0810 #| "You are about to translate the 'Assert' COMMAND, there are some rules on "
0811 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0812 #| "to learn how to properly translate it."
0813 #| msgid "assert"
0814 msgctxt ""
0815 "You are about to translate the 'Assert' COMMAND, there are some rules on how "
0816 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0817 "learn how to properly translate it."
0818 msgid "assert"
0819 msgstr "ստուգել"
0820 
0821 #: interpreter/translator.cpp:220
0822 #, fuzzy, kde-format
0823 #| msgctxt ""
0824 #| "You are about to translate the 'And' COMMAND, there are some rules on how "
0825 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0826 #| "learn how to properly translate it."
0827 #| msgid "and"
0828 msgctxt ""
0829 "You are about to translate the 'And' COMMAND, there are some rules on how to "
0830 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0831 "how to properly translate it."
0832 msgid "and"
0833 msgstr "և"
0834 
0835 #: interpreter/translator.cpp:227
0836 #, fuzzy, kde-format
0837 #| msgctxt ""
0838 #| "You are about to translate the 'Or' COMMAND, there are some rules on how "
0839 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0840 #| "learn how to properly translate it."
0841 #| msgid "or"
0842 msgctxt ""
0843 "You are about to translate the 'Or' COMMAND, there are some rules on how to "
0844 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0845 "how to properly translate it."
0846 msgid "or"
0847 msgstr "կամ"
0848 
0849 #: interpreter/translator.cpp:234
0850 #, fuzzy, kde-format
0851 #| msgctxt ""
0852 #| "You are about to translate the 'Not' COMMAND, there are some rules on how "
0853 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0854 #| "learn how to properly translate it."
0855 #| msgid "not"
0856 msgctxt ""
0857 "You are about to translate the 'Not' COMMAND, there are some rules on how to "
0858 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0859 "how to properly translate it."
0860 msgid "not"
0861 msgstr "ոչ"
0862 
0863 #: interpreter/translator.cpp:265
0864 #, fuzzy, kde-format
0865 #| msgctxt ""
0866 #| "You are about to translate the 'Learn' COMMAND, there are some rules on "
0867 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0868 #| "to learn how to properly translate it."
0869 #| msgid "learn"
0870 msgctxt ""
0871 "You are about to translate the 'Learn' COMMAND, there are some rules on how "
0872 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0873 "learn how to properly translate it."
0874 msgid "learn"
0875 msgstr "սովորել"
0876 
0877 #: interpreter/translator.cpp:272
0878 #, fuzzy, kde-format
0879 #| msgctxt ""
0880 #| "You are about to translate the 'Reset' COMMAND, there are some rules on "
0881 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0882 #| "to learn how to properly translate it."
0883 #| msgid "reset"
0884 msgctxt ""
0885 "You are about to translate the 'Reset' COMMAND, there are some rules on how "
0886 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0887 "learn how to properly translate it."
0888 msgid "reset"
0889 msgstr "զրոյացնել"
0890 
0891 #: interpreter/translator.cpp:279
0892 #, fuzzy, kde-format
0893 #| msgctxt ""
0894 #| "You are about to translate the 'Clear' COMMAND, there are some rules on "
0895 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0896 #| "to learn how to properly translate it."
0897 #| msgid "clear"
0898 msgctxt ""
0899 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND, there are some rules on how "
0900 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0901 "learn how to properly translate it."
0902 msgid "clear"
0903 msgstr "մաքրել"
0904 
0905 #: interpreter/translator.cpp:286
0906 #, fuzzy, kde-format
0907 #| msgctxt ""
0908 #| "You are about to translate the 'Clear' COMMAND ALIAS, there are some "
0909 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
0910 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
0911 #| msgid "ccl"
0912 msgctxt ""
0913 "You are about to translate the 'Clear' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0914 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0915 "to learn how to properly translate it."
0916 msgid "ccl"
0917 msgstr "մաքրել"
0918 
0919 #: interpreter/translator.cpp:293
0920 #, fuzzy, kde-format
0921 #| msgctxt ""
0922 #| "You are about to translate the 'Center' COMMAND, there are some rules on "
0923 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
0924 #| "to learn how to properly translate it."
0925 #| msgid "center"
0926 msgctxt ""
0927 "You are about to translate the 'Center' COMMAND, there are some rules on how "
0928 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0929 "learn how to properly translate it."
0930 msgid "center"
0931 msgstr "կենտրոն"
0932 
0933 #: interpreter/translator.cpp:300
0934 #, fuzzy, kde-format
0935 #| msgctxt ""
0936 #| "You are about to translate the 'Go' COMMAND, there are some rules on how "
0937 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0938 #| "learn how to properly translate it."
0939 #| msgid "go"
0940 msgctxt ""
0941 "You are about to translate the 'Go' COMMAND, there are some rules on how to "
0942 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0943 "how to properly translate it."
0944 msgid "go"
0945 msgstr "գնալ"
0946 
0947 #: interpreter/translator.cpp:307
0948 #, fuzzy, kde-format
0949 #| msgctxt ""
0950 #| "You are about to translate the 'GoX' COMMAND, there are some rules on how "
0951 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0952 #| "learn how to properly translate it."
0953 #| msgid "gox"
0954 msgctxt ""
0955 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND, there are some rules on how to "
0956 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0957 "how to properly translate it."
0958 msgid "gox"
0959 msgstr "գնա_հոր"
0960 
0961 #: interpreter/translator.cpp:314
0962 #, fuzzy, kde-format
0963 #| msgctxt ""
0964 #| "You are about to translate the 'GoX' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0965 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
0966 #| "php to learn how to properly translate it."
0967 #| msgid "gx"
0968 msgctxt ""
0969 "You are about to translate the 'GoX' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0970 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0971 "learn how to properly translate it."
0972 msgid "gx"
0973 msgstr "գհ"
0974 
0975 #: interpreter/translator.cpp:321
0976 #, fuzzy, kde-format
0977 #| msgctxt ""
0978 #| "You are about to translate the 'GoY' COMMAND, there are some rules on how "
0979 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0980 #| "learn how to properly translate it."
0981 #| msgid "goy"
0982 msgctxt ""
0983 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND, there are some rules on how to "
0984 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
0985 "how to properly translate it."
0986 msgid "goy"
0987 msgstr "գնա_ուղղ"
0988 
0989 #: interpreter/translator.cpp:328
0990 #, fuzzy, kde-format
0991 #| msgctxt ""
0992 #| "You are about to translate the 'GoY' COMMAND ALIAS, there are some rules "
0993 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
0994 #| "php to learn how to properly translate it."
0995 #| msgid "gy"
0996 msgctxt ""
0997 "You are about to translate the 'GoY' COMMAND ALIAS, there are some rules on "
0998 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
0999 "learn how to properly translate it."
1000 msgid "gy"
1001 msgstr "գու"
1002 
1003 #: interpreter/translator.cpp:335
1004 #, fuzzy, kde-format
1005 #| msgctxt ""
1006 #| "You are about to translate the 'Forward' COMMAND, there are some rules on "
1007 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1008 #| "to learn how to properly translate it."
1009 #| msgid "forward"
1010 msgctxt ""
1011 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND, there are some rules on "
1012 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1013 "learn how to properly translate it."
1014 msgid "forward"
1015 msgstr "առաջ"
1016 
1017 #: interpreter/translator.cpp:342
1018 #, fuzzy, kde-format
1019 #| msgctxt ""
1020 #| "You are about to translate the 'Forward' COMMAND ALIAS, there are some "
1021 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1022 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1023 #| msgid "fw"
1024 msgctxt ""
1025 "You are about to translate the 'Forward' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1026 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1027 "to learn how to properly translate it."
1028 msgid "fw"
1029 msgstr "առաջ"
1030 
1031 #: interpreter/translator.cpp:349
1032 #, fuzzy, kde-format
1033 #| msgctxt ""
1034 #| "You are about to translate the 'Backward' COMMAND, there are some rules "
1035 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1036 #| "php to learn how to properly translate it."
1037 #| msgid "backward"
1038 msgctxt ""
1039 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND, there are some rules on "
1040 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1041 "learn how to properly translate it."
1042 msgid "backward"
1043 msgstr "հետ"
1044 
1045 #: interpreter/translator.cpp:356
1046 #, fuzzy, kde-format
1047 #| msgctxt ""
1048 #| "You are about to translate the 'Backward' COMMAND ALIAS, there are some "
1049 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1050 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1051 #| msgid "bw"
1052 msgctxt ""
1053 "You are about to translate the 'Backward' COMMAND ALIAS, there are some "
1054 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1055 "translator.php to learn how to properly translate it."
1056 msgid "bw"
1057 msgstr "հետ"
1058 
1059 #: interpreter/translator.cpp:363
1060 #, fuzzy, kde-format
1061 #| msgctxt ""
1062 #| "You are about to translate the 'Direction' COMMAND, there are some rules "
1063 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1064 #| "php to learn how to properly translate it."
1065 #| msgid "direction"
1066 msgctxt ""
1067 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND, there are some rules on "
1068 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1069 "learn how to properly translate it."
1070 msgid "direction"
1071 msgstr "ուղղություն"
1072 
1073 #: interpreter/translator.cpp:370
1074 #, fuzzy, kde-format
1075 #| msgctxt ""
1076 #| "You are about to translate the 'Direction' COMMAND ALIAS, there are some "
1077 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1078 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1079 #| msgid "dir"
1080 msgctxt ""
1081 "You are about to translate the 'Direction' COMMAND ALIAS, there are some "
1082 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1083 "translator.php to learn how to properly translate it."
1084 msgid "dir"
1085 msgstr "ուղղություն"
1086 
1087 #: interpreter/translator.cpp:377
1088 #, fuzzy, kde-format
1089 #| msgctxt ""
1090 #| "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND, there are some rules "
1091 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1092 #| "php to learn how to properly translate it."
1093 #| msgid "turnleft"
1094 msgctxt ""
1095 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND, there are some rules on "
1096 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1097 "learn how to properly translate it."
1098 msgid "turnleft"
1099 msgstr "ձախ"
1100 
1101 #: interpreter/translator.cpp:384
1102 #, fuzzy, kde-format
1103 #| msgctxt ""
1104 #| "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND ALIAS, there are some "
1105 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1106 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1107 #| msgid "tl"
1108 msgctxt ""
1109 "You are about to translate the 'TurnLeft' COMMAND ALIAS, there are some "
1110 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1111 "translator.php to learn how to properly translate it."
1112 msgid "tl"
1113 msgstr "ձախ"
1114 
1115 #: interpreter/translator.cpp:391
1116 #, fuzzy, kde-format
1117 #| msgctxt ""
1118 #| "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND, there are some rules "
1119 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1120 #| "php to learn how to properly translate it."
1121 #| msgid "turnright"
1122 msgctxt ""
1123 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND, there are some rules on "
1124 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1125 "learn how to properly translate it."
1126 msgid "turnright"
1127 msgstr "աջ"
1128 
1129 #: interpreter/translator.cpp:398
1130 #, fuzzy, kde-format
1131 #| msgctxt ""
1132 #| "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND ALIAS, there are some "
1133 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1134 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1135 #| msgid "tr"
1136 msgctxt ""
1137 "You are about to translate the 'TurnRight' COMMAND ALIAS, there are some "
1138 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1139 "translator.php to learn how to properly translate it."
1140 msgid "tr"
1141 msgstr "աջ"
1142 
1143 #: interpreter/translator.cpp:405
1144 #, fuzzy, kde-format
1145 #| msgctxt ""
1146 #| "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND, there are some rules "
1147 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1148 #| "php to learn how to properly translate it."
1149 #| msgid "penwidth"
1150 msgctxt ""
1151 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND, there are some rules on "
1152 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1153 "learn how to properly translate it."
1154 msgid "penwidth"
1155 msgstr "հաստություն"
1156 
1157 #: interpreter/translator.cpp:412
1158 #, fuzzy, kde-format
1159 #| msgctxt ""
1160 #| "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND ALIAS, there are some "
1161 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1162 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1163 #| msgid "pw"
1164 msgctxt ""
1165 "You are about to translate the 'PenWidth' COMMAND ALIAS, there are some "
1166 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1167 "translator.php to learn how to properly translate it."
1168 msgid "pw"
1169 msgstr "հաստություն"
1170 
1171 #: interpreter/translator.cpp:419
1172 #, fuzzy, kde-format
1173 #| msgctxt ""
1174 #| "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND, there are some rules on "
1175 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1176 #| "to learn how to properly translate it."
1177 #| msgid "penup"
1178 msgctxt ""
1179 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND, there are some rules on how "
1180 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1181 "learn how to properly translate it."
1182 msgid "penup"
1183 msgstr "վրձինը_բարձրացնել"
1184 
1185 #: interpreter/translator.cpp:426
1186 #, fuzzy, kde-format
1187 #| msgctxt ""
1188 #| "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND ALIAS, there are some "
1189 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1190 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1191 #| msgid "pu"
1192 msgctxt ""
1193 "You are about to translate the 'PenUp' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1194 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1195 "to learn how to properly translate it."
1196 msgid "pu"
1197 msgstr "վբ"
1198 
1199 #: interpreter/translator.cpp:433
1200 #, fuzzy, kde-format
1201 #| msgctxt ""
1202 #| "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND, there are some rules on "
1203 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1204 #| "to learn how to properly translate it."
1205 #| msgid "pendown"
1206 msgctxt ""
1207 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND, there are some rules on "
1208 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1209 "learn how to properly translate it."
1210 msgid "pendown"
1211 msgstr "վրձինը_իջեցնել"
1212 
1213 #: interpreter/translator.cpp:440
1214 #, fuzzy, kde-format
1215 #| msgctxt ""
1216 #| "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND ALIAS, there are some "
1217 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1218 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1219 #| msgid "pd"
1220 msgctxt ""
1221 "You are about to translate the 'PenDown' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1222 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1223 "to learn how to properly translate it."
1224 msgid "pd"
1225 msgstr "վի"
1226 
1227 #: interpreter/translator.cpp:447
1228 #, fuzzy, kde-format
1229 #| msgctxt ""
1230 #| "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND, there are some rules "
1231 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1232 #| "php to learn how to properly translate it."
1233 #| msgid "pencolor"
1234 msgctxt ""
1235 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND, there are some rules on "
1236 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1237 "learn how to properly translate it."
1238 msgid "pencolor"
1239 msgstr "վրձինի_գույնը"
1240 
1241 #: interpreter/translator.cpp:454
1242 #, fuzzy, kde-format
1243 #| msgctxt ""
1244 #| "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1245 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1246 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1247 #| msgid "pc"
1248 msgctxt ""
1249 "You are about to translate the 'PenColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1250 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1251 "translator.php to learn how to properly translate it."
1252 msgid "pc"
1253 msgstr "վգ"
1254 
1255 #: interpreter/translator.cpp:461
1256 #, fuzzy, kde-format
1257 #| msgctxt ""
1258 #| "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND, there are some "
1259 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1260 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1261 #| msgid "canvascolor"
1262 msgctxt ""
1263 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND, there are some rules "
1264 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1265 "to learn how to properly translate it."
1266 msgid "canvascolor"
1267 msgstr "կտավի_գույնը"
1268 
1269 #: interpreter/translator.cpp:468
1270 #, fuzzy, kde-format
1271 #| msgctxt ""
1272 #| "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND ALIAS, there are "
1273 #| "some rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1274 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1275 #| msgid "cc"
1276 msgctxt ""
1277 "You are about to translate the 'CanvasColor' COMMAND ALIAS, there are some "
1278 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1279 "translator.php to learn how to properly translate it."
1280 msgid "cc"
1281 msgstr "կգ"
1282 
1283 #: interpreter/translator.cpp:475
1284 #, fuzzy, kde-format
1285 #| msgctxt ""
1286 #| "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules "
1287 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1288 #| "php to learn how to properly translate it."
1289 #| msgid "canvassize"
1290 msgctxt ""
1291 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND, there are some rules on "
1292 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1293 "learn how to properly translate it."
1294 msgid "canvassize"
1295 msgstr "կտավի_չափսերը"
1296 
1297 #: interpreter/translator.cpp:482
1298 #, fuzzy, kde-format
1299 #| msgctxt ""
1300 #| "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND ALIAS, there are some "
1301 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1302 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1303 #| msgid "cs"
1304 msgctxt ""
1305 "You are about to translate the 'CanvasSize' COMMAND ALIAS, there are some "
1306 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1307 "translator.php to learn how to properly translate it."
1308 msgid "cs"
1309 msgstr "կչ"
1310 
1311 #: interpreter/translator.cpp:489
1312 #, fuzzy, kde-format
1313 #| msgctxt ""
1314 #| "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND, there are some rules "
1315 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1316 #| "php to learn how to properly translate it."
1317 #| msgid "spriteshow"
1318 msgctxt ""
1319 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND, there are some rules on "
1320 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1321 "learn how to properly translate it."
1322 msgid "spriteshow"
1323 msgstr "ցույց_տալ"
1324 
1325 #: interpreter/translator.cpp:496
1326 #, fuzzy, kde-format
1327 #| msgctxt ""
1328 #| "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND ALIAS, there are some "
1329 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1330 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1331 #| msgid "ss"
1332 msgctxt ""
1333 "You are about to translate the 'SpriteShow' COMMAND ALIAS, there are some "
1334 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1335 "translator.php to learn how to properly translate it."
1336 msgid "ss"
1337 msgstr "ցտ"
1338 
1339 #: interpreter/translator.cpp:503
1340 #, fuzzy, kde-format
1341 #| msgctxt ""
1342 #| "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND, there are some rules "
1343 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1344 #| "php to learn how to properly translate it."
1345 #| msgid "spritehide"
1346 msgctxt ""
1347 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND, there are some rules on "
1348 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1349 "learn how to properly translate it."
1350 msgid "spritehide"
1351 msgstr "թաքցնել"
1352 
1353 #: interpreter/translator.cpp:510
1354 #, fuzzy, kde-format
1355 #| msgctxt ""
1356 #| "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND ALIAS, there are some "
1357 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1358 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1359 #| msgid "sh"
1360 msgctxt ""
1361 "You are about to translate the 'SpriteHide' COMMAND ALIAS, there are some "
1362 "rules on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1363 "translator.php to learn how to properly translate it."
1364 msgid "sh"
1365 msgstr "թաքցնել"
1366 
1367 #: interpreter/translator.cpp:517
1368 #, fuzzy, kde-format
1369 #| msgctxt ""
1370 #| "You are about to translate the 'Print' COMMAND, there are some rules on "
1371 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1372 #| "to learn how to properly translate it."
1373 #| msgid "print"
1374 msgctxt ""
1375 "You are about to translate the 'Print' COMMAND, there are some rules on how "
1376 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1377 "learn how to properly translate it."
1378 msgid "print"
1379 msgstr "տպել"
1380 
1381 #: interpreter/translator.cpp:524
1382 #, fuzzy, kde-format
1383 #| msgctxt ""
1384 #| "You are about to translate the 'FontSize' COMMAND, there are some rules "
1385 #| "on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator."
1386 #| "php to learn how to properly translate it."
1387 #| msgid "fontsize"
1388 msgctxt ""
1389 "You are about to translate the 'FontSize' COMMAND, there are some rules on "
1390 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1391 "learn how to properly translate it."
1392 msgid "fontsize"
1393 msgstr "տառաչափ"
1394 
1395 #: interpreter/translator.cpp:531
1396 #, fuzzy, kde-format
1397 #| msgctxt ""
1398 #| "You are about to translate the 'Random' COMMAND, there are some rules on "
1399 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1400 #| "to learn how to properly translate it."
1401 #| msgid "random"
1402 msgctxt ""
1403 "You are about to translate the 'Random' COMMAND, there are some rules on how "
1404 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1405 "learn how to properly translate it."
1406 msgid "random"
1407 msgstr "պատահական"
1408 
1409 #: interpreter/translator.cpp:538
1410 #, fuzzy, kde-format
1411 #| msgctxt ""
1412 #| "You are about to translate the 'Random' COMMAND ALIAS, there are some "
1413 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1414 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1415 #| msgid "rnd"
1416 msgctxt ""
1417 "You are about to translate the 'Random' COMMAND ALIAS, there are some rules "
1418 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1419 "to learn how to properly translate it."
1420 msgid "rnd"
1421 msgstr "պատահական"
1422 
1423 #: interpreter/translator.cpp:545
1424 #, fuzzy, kde-format
1425 #| msgctxt ""
1426 #| "You are about to translate the 'GetX' COMMAND, there are some rules on "
1427 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1428 #| "to learn how to properly translate it."
1429 #| msgid "getx"
1430 msgctxt ""
1431 "You are about to translate the 'GetX' COMMAND, there are some rules on how "
1432 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1433 "learn how to properly translate it."
1434 msgid "getx"
1435 msgstr "վերցնել_հոր"
1436 
1437 #: interpreter/translator.cpp:552
1438 #, fuzzy, kde-format
1439 #| msgctxt ""
1440 #| "You are about to translate the 'GetY' COMMAND, there are some rules on "
1441 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1442 #| "to learn how to properly translate it."
1443 #| msgid "gety"
1444 msgctxt ""
1445 "You are about to translate the 'GetY' COMMAND, there are some rules on how "
1446 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1447 "learn how to properly translate it."
1448 msgid "gety"
1449 msgstr "վերցնել_ուղղ"
1450 
1451 #: interpreter/translator.cpp:559
1452 #, fuzzy, kde-format
1453 #| msgctxt ""
1454 #| "You are about to translate the 'Message' COMMAND, there are some rules on "
1455 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1456 #| "to learn how to properly translate it."
1457 #| msgid "message"
1458 msgctxt ""
1459 "You are about to translate the 'Message' COMMAND, there are some rules on "
1460 "how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1461 "learn how to properly translate it."
1462 msgid "message"
1463 msgstr "հաղորդագրություն"
1464 
1465 #: interpreter/translator.cpp:566
1466 #, fuzzy, kde-format
1467 #| msgctxt ""
1468 #| "You are about to translate the 'Ask' COMMAND, there are some rules on how "
1469 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1470 #| "learn how to properly translate it."
1471 #| msgid "ask"
1472 msgctxt ""
1473 "You are about to translate the 'Ask' COMMAND, there are some rules on how to "
1474 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1475 "how to properly translate it."
1476 msgid "ask"
1477 msgstr "հարցնել"
1478 
1479 #: interpreter/translator.cpp:573
1480 #, fuzzy, kde-format
1481 #| msgctxt ""
1482 #| "You are about to translate the 'Pi' COMMAND, there are some rules on how "
1483 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1484 #| "learn how to properly translate it."
1485 #| msgid "pi"
1486 msgctxt ""
1487 "You are about to translate the 'Pi' COMMAND, there are some rules on how to "
1488 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1489 "how to properly translate it."
1490 msgid "pi"
1491 msgstr "pi"
1492 
1493 #: interpreter/translator.cpp:580
1494 #, fuzzy, kde-format
1495 #| msgctxt ""
1496 #| "You are about to translate the 'Tan' COMMAND, there are some rules on how "
1497 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1498 #| "learn how to properly translate it."
1499 #| msgid "tan"
1500 msgctxt ""
1501 "You are about to translate the 'Tan' COMMAND, there are some rules on how to "
1502 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1503 "how to properly translate it."
1504 msgid "tan"
1505 msgstr "tg"
1506 
1507 #: interpreter/translator.cpp:587
1508 #, fuzzy, kde-format
1509 #| msgctxt ""
1510 #| "You are about to translate the 'Sin' COMMAND, there are some rules on how "
1511 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1512 #| "learn how to properly translate it."
1513 #| msgid "sin"
1514 msgctxt ""
1515 "You are about to translate the 'Sin' COMMAND, there are some rules on how to "
1516 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1517 "how to properly translate it."
1518 msgid "sin"
1519 msgstr "sin"
1520 
1521 #: interpreter/translator.cpp:594
1522 #, fuzzy, kde-format
1523 #| msgctxt ""
1524 #| "You are about to translate the 'Cos' COMMAND, there are some rules on how "
1525 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1526 #| "learn how to properly translate it."
1527 #| msgid "cos"
1528 msgctxt ""
1529 "You are about to translate the 'Cos' COMMAND, there are some rules on how to "
1530 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1531 "how to properly translate it."
1532 msgid "cos"
1533 msgstr "cos"
1534 
1535 #: interpreter/translator.cpp:601
1536 #, fuzzy, kde-format
1537 #| msgctxt ""
1538 #| "You are about to translate the 'ArcTan' COMMAND, there are some rules on "
1539 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1540 #| "to learn how to properly translate it."
1541 #| msgid "arctan"
1542 msgctxt ""
1543 "You are about to translate the 'ArcTan' COMMAND, there are some rules on how "
1544 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1545 "learn how to properly translate it."
1546 msgid "arctan"
1547 msgstr "arctg"
1548 
1549 #: interpreter/translator.cpp:608
1550 #, fuzzy, kde-format
1551 #| msgctxt ""
1552 #| "You are about to translate the 'ArcSin' COMMAND, there are some rules on "
1553 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1554 #| "to learn how to properly translate it."
1555 #| msgid "arcsin"
1556 msgctxt ""
1557 "You are about to translate the 'ArcSin' COMMAND, there are some rules on how "
1558 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1559 "learn how to properly translate it."
1560 msgid "arcsin"
1561 msgstr "arcsin"
1562 
1563 #: interpreter/translator.cpp:615
1564 #, fuzzy, kde-format
1565 #| msgctxt ""
1566 #| "You are about to translate the 'ArcCos' COMMAND, there are some rules on "
1567 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1568 #| "to learn how to properly translate it."
1569 #| msgid "arccos"
1570 msgctxt ""
1571 "You are about to translate the 'ArcCos' COMMAND, there are some rules on how "
1572 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1573 "learn how to properly translate it."
1574 msgid "arccos"
1575 msgstr "arccos"
1576 
1577 #: interpreter/translator.cpp:622
1578 #, fuzzy, kde-format
1579 #| msgctxt ""
1580 #| "You are about to translate the 'Sqrt' COMMAND, there are some rules on "
1581 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1582 #| "to learn how to properly translate it."
1583 #| msgid "sqrt"
1584 msgctxt ""
1585 "You are about to translate the 'Sqrt' COMMAND, there are some rules on how "
1586 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1587 "learn how to properly translate it."
1588 msgid "sqrt"
1589 msgstr "sqrt"
1590 
1591 #: interpreter/translator.cpp:629
1592 #, fuzzy, kde-format
1593 #| msgctxt ""
1594 #| "You are about to translate the 'Round' COMMAND, there are some rules on "
1595 #| "how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1596 #| "to learn how to properly translate it."
1597 #| msgid "round"
1598 msgctxt ""
1599 "You are about to translate the 'Round' COMMAND, there are some rules on how "
1600 "to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1601 "learn how to properly translate it."
1602 msgid "round"
1603 msgstr "կլօրացնել"
1604 
1605 #: interpreter/translator.cpp:636
1606 #, fuzzy, kde-format
1607 #| msgctxt ""
1608 #| "You are about to translate the 'GetDirection' COMMAND, there are some "
1609 #| "rules on how to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1610 #| "translator.php to learn how to properly translate it."
1611 #| msgid "getdirection"
1612 msgctxt ""
1613 "You are about to translate the 'GetDirection' COMMAND, there are some rules "
1614 "on how to translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php "
1615 "to learn how to properly translate it."
1616 msgid "getdirection"
1617 msgstr "վերցնել_ուղղություն"
1618 
1619 #: interpreter/translator.cpp:643
1620 #, fuzzy, kde-format
1621 #| msgctxt ""
1622 #| "You are about to translate the 'Mod' COMMAND, there are some rules on how "
1623 #| "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
1624 #| "learn how to properly translate it."
1625 #| msgid "mod"
1626 msgctxt ""
1627 "You are about to translate the 'Mod' COMMAND, there are some rules on how to "
1628 "translate it.Please see https://edu.kde.org/kturtle/translator.php to learn "
1629 "how to properly translate it."
1630 msgid "mod"
1631 msgstr "մնացորդ"
1632 
1633 #: interpreter/translator.cpp:662
1634 #, fuzzy, kde-format
1635 #| msgctxt ""
1636 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1637 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1638 #| msgid "triangle"
1639 msgctxt ""
1640 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1641 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1642 msgid "triangle"
1643 msgstr "եռանկյուն"
1644 
1645 #: interpreter/translator.cpp:674
1646 #, fuzzy, kde-format
1647 #| msgctxt ""
1648 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1649 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1650 #| msgid "curly"
1651 msgctxt ""
1652 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1653 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1654 msgid "curly"
1655 msgstr "ոլորաններ"
1656 
1657 #: interpreter/translator.cpp:692
1658 #, fuzzy, kde-format
1659 #| msgctxt ""
1660 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1661 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1662 #| msgid "arrow"
1663 msgctxt ""
1664 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1665 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1666 msgid "arrow"
1667 msgstr "սլաք"
1668 
1669 #: interpreter/translator.cpp:719
1670 #, fuzzy, kde-format
1671 #| msgctxt ""
1672 #| "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see http://edu.kde.org/kturtle/"
1673 #| "translator.php to learn know how to properly translate it."
1674 #| msgid "flower"
1675 msgctxt ""
1676 "This is an EXAMPLE NAME in KTurtle.Please see https://edu.kde.org/kturtle/"
1677 "translator.php to learn know how to properly translate it."
1678 msgid "flower"
1679 msgstr "ծաղիկ"
1680 
1681 #. i18n: ectx: Menu (file)
1682 #: kturtleui.rc:6
1683 #, kde-format
1684 msgid "&File"
1685 msgstr "&Նիշք"
1686 
1687 #. i18n: ectx: Menu (examples)
1688 #: kturtleui.rc:11
1689 #, kde-format
1690 msgid "&Examples"
1691 msgstr "&Օրինակներ"
1692 
1693 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1694 #: kturtleui.rc:24
1695 #, kde-format
1696 msgid "&Edit"
1697 msgstr "&Խմբագրել"
1698 
1699 #. i18n: ectx: Menu (canvas)
1700 #: kturtleui.rc:41 mainwindow.cpp:499 mainwindow.cpp:521
1701 #, kde-format
1702 msgid "&Canvas"
1703 msgstr "&Կտավ"
1704 
1705 #. i18n: ectx: Menu (run)
1706 #: kturtleui.rc:47 mainwindow.cpp:298 mainwindow.cpp:417
1707 #, kde-format
1708 msgid "&Run"
1709 msgstr "&Կատարել"
1710 
1711 #. i18n: ectx: Menu (speed)
1712 #: kturtleui.rc:51
1713 #, kde-format
1714 msgid "&Run Speed"
1715 msgstr "Կատարման &արագություն"
1716 
1717 #. i18n: ectx: Menu (tools)
1718 #: kturtleui.rc:60
1719 #, kde-format
1720 msgid "&Tools"
1721 msgstr "&Գործիքներ"
1722 
1723 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1724 #: kturtleui.rc:64
1725 #, kde-format
1726 msgid "&Settings"
1727 msgstr "&Կարգավորումներ"
1728 
1729 #. i18n: ectx: Menu (language)
1730 #: kturtleui.rc:65
1731 #, kde-format
1732 msgid "&Script Language"
1733 msgstr "&Հրամանների լեզուն"
1734 
1735 #. i18n: ectx: Menu (help)
1736 #: kturtleui.rc:75
1737 #, kde-format
1738 msgid "&Help"
1739 msgstr "&Տեղեկություն"
1740 
1741 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1742 #: kturtleui.rc:80
1743 #, kde-format
1744 msgid "Main Toolbar"
1745 msgstr "Հիմնական գործիքների "
1746 
1747 #: main.cpp:34
1748 #, kde-format
1749 msgid "KTurtle"
1750 msgstr "KTurtle"
1751 
1752 #: main.cpp:36
1753 #, kde-format
1754 msgid "https://edu.kde.org/kturtle"
1755 msgstr ""
1756 
1757 #: main.cpp:37
1758 #, kde-format
1759 msgid ""
1760 "KTurtle is an educational programming environment that aims to make learning "
1761 "how to program as easy as possible. To achieve this KTurtle makes all "
1762 "programming tools available from the user interface. The programming "
1763 "language used is TurtleScript which allows its commands to be translated."
1764 msgstr ""
1765 "KTurtle — ծրագրավորում սովորեցնող միջավայր է, որը նախատեսված է այդ պրոցեսը "
1766 "ավելի հեշտացնել։ Այդ արդյունքին հասնելու համար բոլոր գործիքները հասանելի են "
1767 "օգտվողի ինտերֆեյսից։ Ծրագրավորման լեզուն համարվում է TurtleScript, որը թույլ "
1768 "է տալիս թարքմանել հրամանները։"
1769 
1770 #: main.cpp:38
1771 #, fuzzy, kde-format
1772 #| msgid "Cies Breijs"
1773 msgid "(c) 2003-2009 Cies Breijs"
1774 msgstr "Cies Breijs"
1775 
1776 #: main.cpp:40
1777 #, kde-format
1778 msgid "Cies Breijs"
1779 msgstr "Cies Breijs"
1780 
1781 #: main.cpp:40
1782 #, kde-format
1783 msgid "Initiator and core developer"
1784 msgstr "Մտահաղացման հեղինակ և գլխավոր  մշակող"
1785 
1786 #: main.cpp:41
1787 #, kde-format
1788 msgid "Niels Slot"
1789 msgstr "Niels Slot"
1790 
1791 #: main.cpp:41 main.cpp:42
1792 #, kde-format
1793 msgid "Core developer"
1794 msgstr "Գլխավոր մշակող"
1795 
1796 #: main.cpp:42
1797 #, kde-format
1798 msgid "Mauricio Piacentini"
1799 msgstr "Mauricio Piacentini"
1800 
1801 #: main.cpp:50
1802 #, kde-format
1803 msgid "File or URL to open (in the GUI mode)"
1804 msgstr "Բացել նիշքը կամ URL հասցեն (գրաֆիկական ինտերֆեյսի ռեժիմում)"
1805 
1806 #: main.cpp:51
1807 #, kde-format
1808 msgid ""
1809 "Starts KTurtle in D-Bus mode (without a GUI), good for automated unit test "
1810 "scripts"
1811 msgstr ""
1812 "Թողարկել D-Bus ռեժիմում(առանց գրաֆիկական ինտերֆեյսի), կարելի է օգտագործել "
1813 "ավտոմատ տեստավորման ժամանակ"
1814 
1815 #: main.cpp:52
1816 #, kde-format
1817 msgid ""
1818 "Starts KTurtle in testing mode (without a GUI), directly runs the specified "
1819 "local file"
1820 msgstr "Թողարկել առանց գրաֆիկական ինտերֆեյսի, տեստավորման ռեժիմում "
1821 
1822 #: main.cpp:53
1823 #, kde-format
1824 msgid ""
1825 "Specifies the localization language by a language code, defaults to \"en_US"
1826 "\" (only works in testing mode)"
1827 msgstr "Ծրագրի լեզուն լռակյաց — «en_US» (միայն տեստավոռման ռեժիմում)"
1828 
1829 #. i18n("Only tokenizes the turtle code (only works in testing mode)")));
1830 #: main.cpp:55
1831 #, kde-format
1832 msgid ""
1833 "Translates turtle code to embeddable C++ example strings (for developers "
1834 "only)"
1835 msgstr "Վերափոխել Կրիայի կոդերը C++ կոդի (միայն տեստավորման ռեժիմում)"
1836 
1837 #: mainwindow.cpp:61
1838 #, kde-format
1839 msgctxt "@info:status the application is ready for commands"
1840 msgid "Ready"
1841 msgstr "Պատրաստ է"
1842 
1843 #: mainwindow.cpp:175
1844 #, kde-format
1845 msgid "Create a new file"
1846 msgstr "Ստեղծել նոր նիշք"
1847 
1848 #: mainwindow.cpp:176
1849 #, kde-format
1850 msgid "New File: Create a new file"
1851 msgstr "Նոր նիշք։ Ստեղծել նոր նիշք"
1852 
1853 #: mainwindow.cpp:179
1854 #, kde-format
1855 msgid "Open an existing file"
1856 msgstr "Բացել եղած նիշքը"
1857 
1858 #: mainwindow.cpp:180
1859 #, kde-format
1860 msgid "Open File: Open an existing file"
1861 msgstr "Բացել նիշքը։ Բացել եղած նիշքը"
1862 
1863 #: mainwindow.cpp:184
1864 #, kde-format
1865 msgid "Open a recently used file"
1866 msgstr "Բացել վերջի նիշքը"
1867 
1868 #: mainwindow.cpp:185
1869 #, kde-format
1870 msgid "Open Recent File: Open a recently used file"
1871 msgstr "Բացել վերջի նիշքը"
1872 
1873 #: mainwindow.cpp:187
1874 #, kde-format
1875 msgid "Get more examples..."
1876 msgstr "Ներբեռնել նոր օրինակներ"
1877 
1878 #: mainwindow.cpp:196
1879 #, kde-format
1880 msgid "Save the current file to disk"
1881 msgstr "Պահպանել տվյալ նիշքը սկավառակի վրա"
1882 
1883 #: mainwindow.cpp:197
1884 #, kde-format
1885 msgid "Save File: Save the current file to disk"
1886 msgstr "Պահպանել նիշքը։ Պահպանել տվյալ նիշքը սկավառակի վրա"
1887 
1888 #: mainwindow.cpp:201
1889 #, kde-format
1890 msgid "Save the current file under a different name"
1891 msgstr "Պահպանել տվյալ նիշքը այլ անունով"
1892 
1893 #: mainwindow.cpp:202
1894 #, kde-format
1895 msgid "Save File As: Save the current file under a different name"
1896 msgstr "Պահպանել տվյալ նիշքերը այլ անունով"
1897 
1898 #: mainwindow.cpp:205
1899 #, kde-format
1900 msgid "Export to &HTML..."
1901 msgstr "&Արտածել HTML ֆորմատով..."
1902 
1903 #: mainwindow.cpp:206
1904 #, kde-format
1905 msgid "Export the contents of the editor as HTML"
1906 msgstr "Արտածել խմբագրիչի պարունակությաունը HTML էջ"
1907 
1908 #: mainwindow.cpp:207
1909 #, kde-format
1910 msgid "Export to HTML: Export the contents of the editor as HTML"
1911 msgstr "Արտածել HTML: Արտածել խմբագրիչի պարունակությաունը HTML էջ։"
1912 
1913 #: mainwindow.cpp:211
1914 #, kde-format
1915 msgid "Print the code"
1916 msgstr "Տպել կոդը"
1917 
1918 #: mainwindow.cpp:212
1919 #, kde-format
1920 msgid "Print: Print the code"
1921 msgstr "Տպել։ Տպել կոդը"
1922 
1923 #: mainwindow.cpp:215
1924 #, kde-format
1925 msgid "Quit KTurtle"
1926 msgstr "Դուրս գալ KTurtle ծրագրից"
1927 
1928 #: mainwindow.cpp:216
1929 #, kde-format
1930 msgid "Quit: Quit KTurtle"
1931 msgstr "Ելք։ Դուրս գալ KTurtle ծրագրից"
1932 
1933 #: mainwindow.cpp:220
1934 #, kde-format
1935 msgid "Undo a change in the editor"
1936 msgstr "Չեղյալ հայտարարել խմբագրիչում կատարած գործողությունը"
1937 
1938 #: mainwindow.cpp:221
1939 #, kde-format
1940 msgid "Undo: Undo a change in the editor"
1941 msgstr "Չեղյալ հայտարարել խմբագրիչում կատարած գործողությունը"
1942 
1943 #: mainwindow.cpp:226
1944 #, kde-format
1945 msgid "Redo a previously undone change in the editor"
1946 msgstr "Կրկնել խմբագրիչում վերջին չեղյալ հայտարարած գործողությունը"
1947 
1948 #: mainwindow.cpp:227
1949 #, kde-format
1950 msgid "Redo: Redo a previously undone change in the editor"
1951 msgstr "Կրկնել խմբագրիչում վերջին չեղյալ հայտարարած գործողությունը"
1952 
1953 #: mainwindow.cpp:232
1954 #, kde-format
1955 msgid "Cut the selected text to the clipboard"
1956 msgstr "Տեղափոխել ընդգծված տեքստը բուֆերի մեջ"
1957 
1958 #: mainwindow.cpp:233
1959 #, kde-format
1960 msgid "Cut: Cut the selected text to the clipboard"
1961 msgstr "Տեղափոխել։ Տեղափոխել ընդգծված տեքստը բուֆերի մեջ"
1962 
1963 #: mainwindow.cpp:238
1964 #, kde-format
1965 msgid "Copy the selected text to the clipboard"
1966 msgstr "Կրկնօրինակել ընդգծված տեքստը բուֆերի մեջ"
1967 
1968 #: mainwindow.cpp:239
1969 #, kde-format
1970 msgid "Copy: Copy the selected text to the clipboard"
1971 msgstr "Կրկնօրինակել։ Կրկնօրինակել ընդգծված տեքստը բուֆերի մեջ"
1972 
1973 #: mainwindow.cpp:244
1974 #, kde-format
1975 msgid "Paste the clipboard's content into the current selection"
1976 msgstr "Տեղադրել բուֆերի պարունակությունը նշիչի դիրքում"
1977 
1978 #: mainwindow.cpp:245
1979 #, kde-format
1980 msgid "Paste: Paste the clipboard's content into the current selection"
1981 msgstr "Տեղադրել։ Տեղադրել բուֆերի պարունակությունը նշիչի դիրքում"
1982 
1983 #: mainwindow.cpp:248
1984 #, kde-format
1985 msgid "Select all the code in the editor"
1986 msgstr "Նշել խմբագրիչում եղած կոդը ամբողջությամբ"
1987 
1988 #: mainwindow.cpp:249
1989 #, kde-format
1990 msgid "Select All: Select all the code in the editor"
1991 msgstr "Նշել։ Նշել խմբագրիչում եղած կոդը ամբողջությամբ"
1992 
1993 #: mainwindow.cpp:252
1994 #, kde-format
1995 msgid "Overwrite Mode"
1996 msgstr "Փոփոխության ռեժիմ"
1997 
1998 #: mainwindow.cpp:254
1999 #, kde-format
2000 msgid "Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
2001 msgstr "Մուտքագրման և փոփոխության ռեժիմների փոխանջատում"
2002 
2003 #: mainwindow.cpp:255
2004 #, kde-format
2005 msgid "Overwrite Mode: Toggle between the 'insert' and 'overwrite' mode"
2006 msgstr "Փոփոխության ռեժիմ։ Մուտքագրման և փոփոխության ռեժիմների փոխանջատում"
2007 
2008 #: mainwindow.cpp:262
2009 #, kde-format
2010 msgid "Search through the code in the editor"
2011 msgstr "Որոնում խմբագրիչի մեջ, կոդի միջոցով"
2012 
2013 #: mainwindow.cpp:263
2014 #, kde-format
2015 msgid "Find: Search through the code in the editor"
2016 msgstr "Որոնում։ Որոնում խմբագրիչի մեջ, կոդի միջոցով"
2017 
2018 #: mainwindow.cpp:266
2019 #, kde-format
2020 msgid "Continue searching through the code in the editor"
2021 msgstr "Շարունակել որոնումը խմբագրիչի մեջ"
2022 
2023 #: mainwindow.cpp:267
2024 #, kde-format
2025 msgid "Find Next: Continue searching through the code in the editor"
2026 msgstr "Որոնել հաջորդը։ Շարունակել որոնումը խմբագրիչի մեջ"
2027 
2028 #: mainwindow.cpp:270
2029 #, kde-format
2030 msgid "Continue searching backwards through the code in the editor"
2031 msgstr "Շարունակել որոնումը խմբագրիչի սկզբից"
2032 
2033 #: mainwindow.cpp:271
2034 #, kde-format
2035 msgid ""
2036 "Find Previous: Continue searching backwards through the code in the editor"
2037 msgstr "Որոնել նախորդը։ Շարունակել որոնումը խմբագրիչի սկզբից"
2038 
2039 #: mainwindow.cpp:280
2040 #, kde-format
2041 msgid "Export to &Image (PNG)..."
2042 msgstr " &Նկարի արտածում (PNG)..."
2043 
2044 #: mainwindow.cpp:281
2045 #, kde-format
2046 msgid "Export the current canvas to a PNG raster image"
2047 msgstr "Արտածել կտավը պատկերային նկարի PNG"
2048 
2049 #: mainwindow.cpp:282
2050 #, kde-format
2051 msgid "Export to PNG: Export the current canvas to a PNG raster image"
2052 msgstr "Արտածում PNG: Արտածել կտավը պատկերային նկարի PNG"
2053 
2054 #: mainwindow.cpp:286
2055 #, kde-format
2056 msgid "Export to &Drawing (SVG)..."
2057 msgstr "&Նկարի արտածում (SVG)..."
2058 
2059 #: mainwindow.cpp:287
2060 #, kde-format
2061 msgid "Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
2062 msgstr "Կտավի արտածում վեկտորական նկարի SVG"
2063 
2064 #: mainwindow.cpp:288
2065 #, kde-format
2066 msgid "Export to SVG: Export the current canvas to Scalable Vector Graphics"
2067 msgstr "Արտածում SVG: эԿտավի արտածում վեկտորական նկարի SVG."
2068 
2069 #: mainwindow.cpp:291
2070 #, kde-format
2071 msgid "&Print Canvas..."
2072 msgstr "&Կտավի տպում..."
2073 
2074 #: mainwindow.cpp:293
2075 #, kde-format
2076 msgid "Print the canvas"
2077 msgstr "Տպել կտավի պարունակությունը"
2078 
2079 #: mainwindow.cpp:294
2080 #, kde-format
2081 msgid "Print: Print the canvas"
2082 msgstr "Կտավի տպում: Տպել կտավի պարունակությունը"
2083 
2084 #: mainwindow.cpp:301
2085 #, kde-format
2086 msgid "Execute the program"
2087 msgstr "Կատարել ծրագիրը"
2088 
2089 #: mainwindow.cpp:302
2090 #, kde-format
2091 msgid "Run: Execute the program"
2092 msgstr "Կատարել։ Կատարել ծրագիրը"
2093 
2094 #: mainwindow.cpp:305
2095 #, kde-format
2096 msgid "&Pause"
2097 msgstr "&Դատար"
2098 
2099 #: mainwindow.cpp:309
2100 #, kde-format
2101 msgid "Pause execution"
2102 msgstr "Դադարեցնել ծրագրի կատարումը"
2103 
2104 #: mainwindow.cpp:310
2105 #, kde-format
2106 msgid "Pause: Pause execution"
2107 msgstr "Դադարեցնել ծրագրի կատարումը"
2108 
2109 #: mainwindow.cpp:313
2110 #, kde-format
2111 msgid "&Abort"
2112 msgstr "&Վերջացնել"
2113 
2114 #: mainwindow.cpp:316
2115 #, kde-format
2116 msgid "Stop executing program"
2117 msgstr "Ընդհատել ծրագրի կատարումը"
2118 
2119 #: mainwindow.cpp:317
2120 #, kde-format
2121 msgid "Abort: Stop executing program"
2122 msgstr "Ընդհատել ծրագրի կատարումը"
2123 
2124 #. i18n("&Indent"), "format-indent-more", CTRL+Key_I, this, SLOT(slotIndent()), ac, "edit_indent");
2125 #. i18n("&Unindent"), "format-indent-less", CTRL+SHIFT+Key_I, this, SLOT(slotUnIndent()), ac, "edit_unindent");
2126 #. i18n("Cl&ean Indentation"), 0, 0, this, SLOT(slotCleanIndent()), ac, "edit_cleanIndent");
2127 #. i18n("Co&mment"), 0, CTRL+Key_D, this, SLOT(slotComment()), ac, "edit_comment");
2128 #. i18n("Unc&omment"), 0, CTRL+SHIFT+Key_D, this, SLOT(slotUnComment()), ac, "edit_uncomment");
2129 #. Tools menu actions
2130 #: mainwindow.cpp:327
2131 #, kde-format
2132 msgid "&Direction Chooser..."
2133 msgstr "&Ուղղության ընտրություն..."
2134 
2135 #: mainwindow.cpp:329
2136 #, kde-format
2137 msgid "Shows the direction chooser dialog"
2138 msgstr "Պատկերել ուղղու ընտրության պատուհանը"
2139 
2140 #: mainwindow.cpp:330
2141 #, kde-format
2142 msgid "Direction Chooser: Show the direction chooser dialog"
2143 msgstr "Ուղղության ընտրություն։ Պատկերել ուղղու ընտրության պատուհանը"
2144 
2145 #: mainwindow.cpp:333
2146 #, kde-format
2147 msgid "&Color Picker..."
2148 msgstr "&Գույնի ընտրություն..."
2149 
2150 #: mainwindow.cpp:335
2151 #, kde-format
2152 msgid "Shows the color picker dialog"
2153 msgstr "Պատկերել գույնի ընտրության պատուհանը"
2154 
2155 #: mainwindow.cpp:336
2156 #, kde-format
2157 msgid "Color Picker: Show the color picker dialog"
2158 msgstr "Գույնի ընտրություն։ Պատկերել գույնի ընտրության պատուհանը"
2159 
2160 #: mainwindow.cpp:340
2161 #, kde-format
2162 msgid "Show &Editor"
2163 msgstr "&Կոդի խմբագրիչ"
2164 
2165 #: mainwindow.cpp:342
2166 #, kde-format
2167 msgid "Show or hide the Code Editor"
2168 msgstr "Պատկերել կամ թաքցնել կոդի խմբագրիչը"
2169 
2170 #: mainwindow.cpp:343
2171 #, kde-format
2172 msgid "Show Code Editor: Show or hide the Code Editor"
2173 msgstr "Կոդի խմբագրիչ։ Պատկերել կամ թաքցնել կոդի խմբագրիչը"
2174 
2175 #: mainwindow.cpp:350
2176 #, kde-format
2177 msgid "Show &Inspector"
2178 msgstr "&Հսկիչ"
2179 
2180 #: mainwindow.cpp:352
2181 #, kde-format
2182 msgid "Show or hide the Inspector"
2183 msgstr "Պատկերել կամ թաքցնել հսկիչի պատուհանը"
2184 
2185 #: mainwindow.cpp:353
2186 #, kde-format
2187 msgid "Show Inspector: Show or hide the Inspector"
2188 msgstr "Հսկիչ։ Պատկերել կամ թաքցնել հսկիչի պատուհանը"
2189 
2190 #: mainwindow.cpp:360
2191 #, kde-format
2192 msgid "Show E&rrors"
2193 msgstr " &Տեղեկություն սխալների մասին"
2194 
2195 #: mainwindow.cpp:362
2196 #, kde-format
2197 msgid "Show or hide the Errors tab"
2198 msgstr "Պատկերել կամ թաքցնել սխալների պատուհանը"
2199 
2200 #: mainwindow.cpp:363
2201 #, kde-format
2202 msgid "Show Errors: Show or hide the Errors tab"
2203 msgstr "Տեղեկություն սխալների մասին։ Պատկերել կամ թաքցնել սխալների պատուհանը"
2204 
2205 #. i18n("Show &Console"), this);
2206 #. actionCollection()->addAction("show_console", a);
2207 #. a->setStatusTip(i18n("Show or hide the interactive Console tab"));
2208 #. a->setWhatsThis(i18n("Show Console: Show or hide the interactive Console tab"));
2209 #. a->setCheckable(true);
2210 #. a->setChecked(false);
2211 #. connect(a, SIGNAL(toggled(bool)), consoleDock, SLOT(setVisible(bool)));
2212 #. connect(consoleDock, SIGNAL(visibilityChanged(bool)), a, SLOT(setChecked(bool)));
2213 #: mainwindow.cpp:377
2214 #, kde-format
2215 msgid "Show &Line Numbers"
2216 msgstr "&Պատկերել տողի համարը"
2217 
2218 #: mainwindow.cpp:379
2219 #, kde-format
2220 msgid "Turn the line numbers on/off in the editor"
2221 msgstr "Պատկերել կամ թաքցնել տողի համարը խմբագրիչի մեջ"
2222 
2223 #: mainwindow.cpp:380
2224 #, kde-format
2225 msgid "Show Line Numbers: Turn the line numbers on/off in the editor"
2226 msgstr "Պատկերել տողի համարը։ Պատկերել կամ թաքցնել տողի համարը խմբագրիչի մեջ"
2227 
2228 #: mainwindow.cpp:391
2229 #, kde-format
2230 msgid "Get help on the command under the cursor"
2231 msgstr "Ստանալ տեղեկություն ցուցիչի տակ եղած հրամանի մասին"
2232 
2233 #: mainwindow.cpp:392
2234 #, kde-format
2235 msgid "Context Help: Get help on the command under the cursor"
2236 msgstr ""
2237 "Ստանալ տեղեկություն։ Ստանալ տեղեկություն ցուցիչի տակ եղած հրամանի մասին"
2238 
2239 #: mainwindow.cpp:397
2240 #, kde-format
2241 msgid "Help"
2242 msgstr "Տեղեկություն"
2243 
2244 #: mainwindow.cpp:398
2245 #, kde-format
2246 msgid "Help: Open manual for KTurtle"
2247 msgstr "KTurtle օգտվողի ուղեցույց"
2248 
2249 #: mainwindow.cpp:402
2250 #, kde-format
2251 msgid "Console"
2252 msgstr "Հրաման "
2253 
2254 #: mainwindow.cpp:409
2255 #, kde-format
2256 msgid "Execute"
2257 msgstr "Կատարել հրամանը"
2258 
2259 #: mainwindow.cpp:411
2260 #, kde-format
2261 msgid "Execute: Executes the current line in the console"
2262 msgstr "Կատարել տրված հրամանը"
2263 
2264 #: mainwindow.cpp:422
2265 #, kde-format
2266 msgid "Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
2267 msgstr "Կատարել ծրագիրը կամ օգտվել ցանկից կատարման արագությունը ընտրելու համար"
2268 
2269 #: mainwindow.cpp:423
2270 #, kde-format
2271 msgid ""
2272 "Run: Execute the program, or use the drop down menu to select the run speed"
2273 msgstr ""
2274 "Կատարել: Կատարել ծրագիրը կամ օգտվել մենյուից կատարման արագությունը ընտրելու "
2275 "համար"
2276 
2277 #: mainwindow.cpp:426
2278 #, kde-format
2279 msgctxt "@option:radio"
2280 msgid "Full Speed (&no highlighting and inspector)"
2281 msgstr "&Լրիվ արագություն (արանց ընդգծման և հսկիչի)"
2282 
2283 #: mainwindow.cpp:429
2284 #, kde-format
2285 msgid "Run the program at full speed, with highlighting and inspector disabled"
2286 msgstr "Կատարել ծրագիրը լրիվ արագություն, արանց ընդգծման և հսկիչի"
2287 
2288 #: mainwindow.cpp:430
2289 #, kde-format
2290 msgid ""
2291 "Full Speed: Run the program at full speed, with highlighting and inspector "
2292 "disabled"
2293 msgstr ""
2294 "Լրիվ արագություն։ Կատարել ծրագիրը լրիվ արագություն, արանց ընդգծման և հսկիչի"
2295 
2296 #: mainwindow.cpp:435
2297 #, kde-format
2298 msgctxt "@option:radio"
2299 msgid "&Full Speed"
2300 msgstr "&Լրիվ արագություն"
2301 
2302 #: mainwindow.cpp:439
2303 #, kde-format
2304 msgid "Run the program at full speed"
2305 msgstr "Կատարել ծրագիրը լրիվ արագությամբ"
2306 
2307 #: mainwindow.cpp:440
2308 #, kde-format
2309 msgid "Full Speed: Run the program at full speed"
2310 msgstr "Լրիվ արագություն։ Կատարել ծրագիրը լրիվ արագությամբ"
2311 
2312 #: mainwindow.cpp:445
2313 #, kde-format
2314 msgctxt "@option:radio choose the slow speed"
2315 msgid "&Slow"
2316 msgstr "&Դանդաղեցված"
2317 
2318 #: mainwindow.cpp:448
2319 #, kde-format
2320 msgid "Run the program at a slow speed"
2321 msgstr "Կատարել ծրագիրը դանդաղեցված"
2322 
2323 #: mainwindow.cpp:449
2324 #, kde-format
2325 msgid "Slow Speed: Run the program at a slow speed"
2326 msgstr "Դանդաղեցված։ Կատարել ծրագիրը դանդաղեցված"
2327 
2328 #: mainwindow.cpp:454
2329 #, kde-format
2330 msgctxt "@option:radio"
2331 msgid "S&lower"
2332 msgstr "&Դանդաղ"
2333 
2334 #: mainwindow.cpp:457
2335 #, kde-format
2336 msgid "Run the program at a slower speed"
2337 msgstr "Կատարել ծրագիրը դանդաղ"
2338 
2339 #: mainwindow.cpp:458
2340 #, kde-format
2341 msgid "Slower Speed: Run the program at a slower speed"
2342 msgstr "Դանդաղ։ Կատարել ծրագիրը դանդաղ"
2343 
2344 #: mainwindow.cpp:463
2345 #, kde-format
2346 msgctxt "@option:radio"
2347 msgid "Sl&owest"
2348 msgstr "&Շատ դանդաղ"
2349 
2350 #: mainwindow.cpp:466
2351 #, kde-format
2352 msgid "Run the program at the slowest speed"
2353 msgstr "Կատարել ծրագիրը շատ դանդաղ"
2354 
2355 #: mainwindow.cpp:467
2356 #, kde-format
2357 msgid "Slowest Speed: Run the program at the slowest speed"
2358 msgstr "Շատ դանդաղ։ Կատարել ծրագիրը շատ դանդաղ"
2359 
2360 #: mainwindow.cpp:472
2361 #, kde-format
2362 msgctxt "@option:radio"
2363 msgid "S&tep-by-Step"
2364 msgstr "&Քայլ առ քայլ"
2365 
2366 #: mainwindow.cpp:475
2367 #, kde-format
2368 msgid "Run the program one step at a time"
2369 msgstr "Կատարել ծրագիրը քայլ առ քայլ"
2370 
2371 #: mainwindow.cpp:476
2372 #, kde-format
2373 msgid "Step Speed: Run the program one step at a time"
2374 msgstr "Քայլ առ քայլ։ Կատարել ծրագիրը քայլ առ քայլ"
2375 
2376 #: mainwindow.cpp:496
2377 #, kde-format
2378 msgid ""
2379 "Canvas: This is where the turtle moves and draws when the program is running"
2380 msgstr "Կտավ: տարածք, որի վրա կրիան տեղափոխվում և նկարում է"
2381 
2382 #: mainwindow.cpp:505
2383 #, kde-format
2384 msgid "E&rrors"
2385 msgstr "&Սխալներ"
2386 
2387 #: mainwindow.cpp:535
2388 #, kde-format
2389 msgid "&Editor"
2390 msgstr "&Կոդի խմբագրիչ"
2391 
2392 #: mainwindow.cpp:549
2393 #, kde-format
2394 msgid "Editor: Write your KTurtle commands here"
2395 msgstr "խմբագրիչ։ Մուտքագրեք Կրիայի մրամանները այստեղ  "
2396 
2397 #: mainwindow.cpp:552
2398 #, kde-format
2399 msgid "&Inspector"
2400 msgstr "&Հսկիչ"
2401 
2402 #: mainwindow.cpp:562
2403 #, kde-format
2404 msgid ""
2405 "Inspector: See information about variables and functions when the program "
2406 "runs"
2407 msgstr ""
2408 "Հսկիչը ծրագրի աշխատանքի ժամանակ տալիս է տեղեկություն փոփոխականների և "
2409 "ֆունկցիաների մասին։"
2410 
2411 #: mainwindow.cpp:655
2412 #, kde-format
2413 msgid "Switch to the %1 dictionary"
2414 msgstr "Անցնել «%1» բառարանին"
2415 
2416 #: mainwindow.cpp:734
2417 #, kde-format
2418 msgid " OVR "
2419 msgstr "ՓՈԽԵԼ"
2420 
2421 #: mainwindow.cpp:734
2422 #, kde-format
2423 msgid " INS "
2424 msgstr "ՏԵՂԱԴՐԵԼ"
2425 
2426 #: mainwindow.cpp:742
2427 #, kde-format
2428 msgid "<nothing under cursor>"
2429 msgstr "<ցուցիչի տակ ոչինչ չկա>"
2430 
2431 #: mainwindow.cpp:743
2432 #, kde-format
2433 msgid "Help on: %1"
2434 msgstr "Տեղեկություն %1"
2435 
2436 #: mainwindow.cpp:748
2437 #, kde-format
2438 msgid " Line: %1 Column: %2 "
2439 msgstr "Տող: %1 Սյուն: %2"
2440 
2441 #: mainwindow.cpp:756
2442 #, kde-format
2443 msgid "\"%1\" <%2>"
2444 msgstr "«%1» (%2)"
2445 
2446 #: mainwindow.cpp:759
2447 #, kde-format
2448 msgid "<variable>"
2449 msgstr "(փոփոխական)"
2450 
2451 #: mainwindow.cpp:760
2452 #, kde-format
2453 msgid "<number>"
2454 msgstr "(համար)"
2455 
2456 #: mainwindow.cpp:761
2457 #, kde-format
2458 msgid "<comment>"
2459 msgstr "(մեկնաբանություն)"
2460 
2461 #: mainwindow.cpp:762
2462 #, kde-format
2463 msgid "<string>"
2464 msgstr "(տող)"
2465 
2466 #: mainwindow.cpp:768
2467 #, kde-format
2468 msgid "scope"
2469 msgstr "կոդի բլոկ"
2470 
2471 #: mainwindow.cpp:770
2472 #, kde-format
2473 msgid "assignment"
2474 msgstr "վերագրում"
2475 
2476 #: mainwindow.cpp:772
2477 #, kde-format
2478 msgid "parenthesis"
2479 msgstr "փակագիծ"
2480 
2481 #: mainwindow.cpp:774
2482 #, kde-format
2483 msgid "mathematical operator"
2484 msgstr "մաթեմատիկական օպերատոր"
2485 
2486 #: mainwindow.cpp:776
2487 #, kde-format
2488 msgid "expression"
2489 msgstr "արտահայտություն"
2490 
2491 #: mainwindow.cpp:778
2492 #, kde-format
2493 msgid "boolean operator"
2494 msgstr "տրամաբանական օպերատոր"
2495 
2496 #: mainwindow.cpp:780
2497 #, kde-format
2498 msgid "learned command"
2499 msgstr "մտապահված հրաման"
2500 
2501 #: mainwindow.cpp:782
2502 #, kde-format
2503 msgid "argument separator"
2504 msgstr "պառամետրերի բաժանիչ"
2505 
2506 #: mainwindow.cpp:785
2507 #, kde-format
2508 msgid "command"
2509 msgstr "հրաման"
2510 
2511 #: mainwindow.cpp:788
2512 #, kde-format
2513 msgid "controller command"
2514 msgstr "կառավարող հրաման"
2515 
2516 #: mainwindow.cpp:813
2517 #, kde-format
2518 msgid "Could not change the language to %1."
2519 msgstr "Հնարավոր չէ փոխել կոդի լեզուն %1."
2520 
2521 #: mainwindow.cpp:821
2522 #, kde-format
2523 msgid "English [built in]"
2524 msgstr "Անգլերեն (սկզբնական)"
2525 
2526 #: mainwindow.cpp:822
2527 #, kde-format
2528 msgid "%1 (%2)"
2529 msgstr "%1 (%2)"
2530 
2531 #: mainwindow.cpp:970
2532 #, kde-format
2533 msgid "untitled"
2534 msgstr "անանուն"
2535 
2536 #: mainwindow.cpp:1012
2537 #, kde-format
2538 msgid "Save as Picture"
2539 msgstr "Պահպանել նկարի &տեսքով"
2540 
2541 #: mainwindow.cpp:1014
2542 #, kde-format
2543 msgid "PNG Images"
2544 msgstr "Նկար PNG"
2545 
2546 #: mainwindow.cpp:1030
2547 #, fuzzy, kde-format
2548 #| msgid "Save as SVG"
2549 msgctxt "@title:window"
2550 msgid "Save as SVG"
2551 msgstr "Պահպանել SVG ֆորմատով"
2552 
2553 #: mainwindow.cpp:1030
2554 #, kde-format
2555 msgid "Scalable Vector Graphics"
2556 msgstr "Վեկտորական նկար SVG"
2557 
2558 #: mainwindow.cpp:1040
2559 #, fuzzy, kde-format
2560 #| msgid "Save code as HTML"
2561 msgctxt "@title:window"
2562 msgid "Save code as HTML"
2563 msgstr "Պահպանել կոդը HTML ֆորմատով"
2564 
2565 #: mainwindow.cpp:1040
2566 #, kde-format
2567 msgid "HTML documents"
2568 msgstr "HTML փասթաթղթեր"
2569 
2570 #: mainwindow.cpp:1058
2571 #, kde-format
2572 msgid "Input"
2573 msgstr "Մուտք"
2574 
2575 #: mainwindow.cpp:1067
2576 #, kde-format
2577 msgid "Message"
2578 msgstr "Հաղորդագրություն"
2579 
2580 #~ msgid "Are you sure you want to overwrite %1?"
2581 #~ msgstr "Արդյոք ուզու՞մ եք վերանայել «%1»"
2582 
2583 #~ msgid "Overwrite Existing File"
2584 #~ msgstr "Վերանայել եղած նիշքը"
2585 
2586 #~ msgid "&Overwrite"
2587 #~ msgstr "&Վերանայել"
2588 
2589 #~ msgid "Cannot read %1"
2590 #~ msgstr "Հնարավոր չէ կարդալ «%1» նիշքը"
2591 
2592 #~ msgid "This button hides the Errors tab"
2593 #~ msgstr "Այս կոճակը թաքցնում է սխալների պատուհանը"
2594 
2595 #~ msgid "Internationalized string with an %1"
2596 #~ msgstr "Տող %1 հետ"
2597 
2598 #~ msgid "&Quit"
2599 #~ msgstr "&Փակել"
2600 
2601 #~ msgctxt ""
2602 #~ "You are about to translate the 'Exp' COMMAND, there are some rules on how "
2603 #~ "to translate it.Please see http://edu.kde.org/kturtle/translator.php to "
2604 #~ "learn how to properly translate it."
2605 #~ msgid "exp"
2606 #~ msgstr "exp"
2607 
2608 #~ msgid "Nothing to show here"
2609 #~ msgstr "Список пуст"
2610 
2611 #~ msgid "Only tokenizes the turtle code (only works in testing mode)"
2612 #~ msgstr "Разобрать код (только в режиме тестирования)"
2613 
2614 #~ msgid "Save &as Picture..."
2615 #~ msgstr "Сохранить поле как &изображение..."
2616 
2617 #~ msgid "Save as Picture: Save the current canvas as a picture"
2618 #~ msgstr "Сохранить поле как изображение"
2619 
2620 #~ msgid "<placeholder>no keyword</placeholder>"
2621 #~ msgstr "<placeholder>нет ключевого слова</placeholder>"
2622 
2623 #~ msgid "<placeholder>variable</placeholder>"
2624 #~ msgstr "<placeholder>переменная</placeholder>"
2625 
2626 #~ msgid "<placeholder>number</placeholder>"
2627 #~ msgstr "<placeholder>число</placeholder>"
2628 
2629 #~ msgid "<placeholder>comment</placeholder>"
2630 #~ msgstr "<placeholder>комментарий</placeholder>"
2631 
2632 #~ msgid "<placeholder>string</placeholder>"
2633 #~ msgstr "<placeholder>строка</placeholder>"
2634 
2635 #~ msgid "<placeholder>scope</placeholder>"
2636 #~ msgstr "<placeholder>диапазон</placeholder>"
2637 
2638 #~ msgid "<placeholder>assignment</placeholder>"
2639 #~ msgstr "<placeholder>присваивание</placeholder>"
2640 
2641 #~ msgid "<placeholder>parenthesis</placeholder>"
2642 #~ msgstr "<placeholder>скобки</placeholder>"
2643 
2644 #~ msgid "&View"
2645 #~ msgstr "&Вид"
2646 
2647 #~ msgid ""
2648 #~ "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
2649 #~ "Your names"
2650 #~ msgstr "Андрей Черепанов"
2651 
2652 #~ msgid ""
2653 #~ "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
2654 #~ "Your emails"
2655 #~ msgstr "sibskull@mail.ru"
2656 
2657 #~ msgid ""
2658 #~ "The turtle picture could not be found. Please check your installation."
2659 #~ msgstr "Рисунок черепашки не найден. Проверьте установку программы."
2660 
2661 #~ msgid "Help on &Error"
2662 #~ msgstr "Справка по &ошибке"
2663 
2664 #~ msgid "Error Dialog"
2665 #~ msgstr "Ошибка"
2666 
2667 #~ msgid "Closes this error dialog"
2668 #~ msgstr "Закрыть сообщение об ошибке"
2669 
2670 #~ msgid "Click here to read more on this error dialog in KTurtle's Handbook."
2671 #~ msgstr ""
2672 #~ "Нажмите здесь, чтобы узнать больше об ошибке из руководства KTurtle."
2673 
2674 #~ msgid "Click here for help using this error dialog"
2675 #~ msgstr "Нажмите здесь для получения помощи по сообщению об ошибке"
2676 
2677 #~ msgid ""
2678 #~ "Click here for help regarding the error you selected in the list. This "
2679 #~ "button will not work when no error is selected."
2680 #~ msgstr ""
2681 #~ "Нажмите здесь для помощи по ошибке, выбранной в списке. Эта кнопка не "
2682 #~ "активна если не выбрана ни одна ошибка."
2683 
2684 #~ msgid "Click here for help regarding the error you selected."
2685 #~ msgstr "Показать информацию по выбранной ошибке."
2686 
2687 #~ msgid "Insert Color Code at Cursor"
2688 #~ msgstr "Вставить код цвета в позицию курсора"
2689 
2690 #~ msgid "Color code:"
2691 #~ msgstr "Код цвета:"
2692 
2693 #~ msgid "&Restart"
2694 #~ msgstr "&Перезапуск"
2695 
2696 #~ msgid "&Back"
2697 #~ msgstr "&Назад"
2698 
2699 #~ msgid "Finished Execution"
2700 #~ msgstr "Выполнение закончено"
2701 
2702 #~ msgid "Click here to restart the current logo program."
2703 #~ msgstr "Нажмите на эту кнопку для перезапуска программы LOGO."
2704 
2705 #~ msgid "Click here to switch back to the edit mode."
2706 #~ msgstr "Переключиться в режим изменения сценария."
2707 
2708 #~ msgid ""
2709 #~ "Execution was finished without errors.\n"
2710 #~ "What do you want to do next?"
2711 #~ msgstr ""
2712 #~ "Выполнение сценария закончилось без ошибок.\n"
2713 #~ "Что вы хотите сделать дальше?"
2714 
2715 #~ msgid "Call to undefined function: %1."
2716 #~ msgstr "Вызов неопределённой функции: %1."
2717 
2718 #~ msgid "Call to function '%1' with wrong number of parameters."
2719 #~ msgstr "Вызов функции '%1' с неверным количеством параметров."
2720 
2721 #~ msgid "Function %1 did not return a value."
2722 #~ msgstr "Функция %1 ничего не возвращает."
2723 
2724 #~ msgid "Can only multiply numbers."
2725 #~ msgstr "Нужно указать несколько чисел."
2726 
2727 #~ msgid "Cannot divide by zero."
2728 #~ msgstr "Нельзя делить на 0."
2729 
2730 #~ msgid "Can only divide numbers."
2731 #~ msgstr "Делить можно только числа."
2732 
2733 #~ msgid "Can only subtract numbers."
2734 #~ msgstr "Вычитать можно только числа."
2735 
2736 #~ msgid ""
2737 #~ "The penwidth cannot be set to something smaller than 1, or bigger than "
2738 #~ "10000."
2739 #~ msgstr "Толщина пера должна быть больше 1 и меньше 10000."
2740 
2741 #~ msgid "The parameters of function %1 must be within range: 0 to 350."
2742 #~ msgstr "Параметры функции %1 должны быть в пределах 0-350."
2743 
2744 #~ msgid ""
2745 #~ "The parameters of the %1 command must be numbers in the range: 1 to 10000."
2746 #~ msgstr "Параметры команды %1 должны быть в пределах 0-10000."
2747 
2748 #~ msgid ""
2749 #~ "The parameters of the %1 command must be numbers in the range: 0 to 255."
2750 #~ msgstr "Параметры команды %1 должны быть в пределах 0-255."
2751 
2752 #~ msgid "The print command needs input"
2753 #~ msgstr "Команда печати требует дополнительных параметров"
2754 
2755 #~ msgid ""
2756 #~ "_n: The %1 command was called with %2 but needs 1 parameter.\n"
2757 #~ "The %1 command was called with %2 but needs %n parameters."
2758 #~ msgstr ""
2759 #~ "Команда %1 была вызвана с %2. Требуется %n параметр.\n"
2760 #~ "Команда %1 была вызвана с %2. Требуется %n параметра.\n"
2761 #~ "Команда %1 была вызвана с %2. Требуется %n параметров."
2762 
2763 #~ msgid ""
2764 #~ "_n: The %1 command was called with %2 but only accepts 1 parameter.\n"
2765 #~ "The %1 command was called with %2 but only accepts %n parameters."
2766 #~ msgstr ""
2767 #~ "Команда %1 была вызвана с %2, но принимает только %n параметр.\n"
2768 #~ "Команда %1 была вызвана с %2, но принимает только %n параметра.\n"
2769 #~ "Команда %1 была вызвана с %2, но принимает только %n параметров."
2770 
2771 #~ msgid ""
2772 #~ "A KDE text-editor component could not be found;\n"
2773 #~ "please check your KDE installation."
2774 #~ msgstr ""
2775 #~ "Компонент редактирования текста не найден в KDE.\n"
2776 #~ "Проверьте установку KDE."
2777 
2778 #~ msgid "&Execute Commands"
2779 #~ msgstr "&Выполнить сценарий"
2780 
2781 #~ msgid "Toggle Insert"
2782 #~ msgstr "Включить вставку"
2783 
2784 #~ msgid "&Indent"
2785 #~ msgstr "Увеличить &отступ"
2786 
2787 #~ msgid "&Unindent"
2788 #~ msgstr "Уменьшить о&тступ"
2789 
2790 #~ msgid "Cl&ean Indentation"
2791 #~ msgstr "&Снять отступ"
2792 
2793 #~ msgid "Co&mment"
2794 #~ msgstr "&Закомментировать"
2795 
2796 #~ msgid "&Configure Editor..."
2797 #~ msgstr "&Настроить редактор..."
2798 
2799 #~ msgid ""
2800 #~ "This is the code editor, here you type the Logo commands to instruct the "
2801 #~ "turtle. You can also open an existing Logo program with File->Open "
2802 #~ "Examples... or File->Open."
2803 #~ msgstr ""
2804 #~ "Это окно редактора кода, в котором вы можете ввести команды на языке Лого "
2805 #~ "для управления черепашкой. Кроме того, вы можете открыть пример или "
2806 #~ "сохранённую ранее программу из меню Файл. "
2807 
2808 #~ msgid "Welcome to KTurtle..."
2809 #~ msgstr "Добро пожаловать в KTurtle..."
2810 
2811 #~ msgid "Line: %1 Column: %2"
2812 #~ msgstr "Строка: %1 Столбец: %2"
2813 
2814 #~ msgid "INS"
2815 #~ msgstr "ВСТ"
2816 
2817 #~ msgid "This is the canvas, here the turtle draws a picture."
2818 #~ msgstr "Это холст, на котором черепашка рисует картинки."
2819 
2820 #~ msgid "New file... Happy coding!"
2821 #~ msgstr "Создан новый файл... Начинайте кодировать!"
2822 
2823 #~ msgid "Logo Files"
2824 #~ msgstr "Программы на Лого (*.logo)"
2825 
2826 #~ msgid "Open Logo File"
2827 #~ msgstr "Открыть файл Лого"
2828 
2829 #~ msgid "Logo Examples Files"
2830 #~ msgstr "Файлы примеров Лого"
2831 
2832 #~ msgid "Open Logo Example File"
2833 #~ msgstr "Отрыть файл примера Лого"
2834 
2835 #~ msgid "Opening aborted, nothing opened."
2836 #~ msgstr "Открытие прервано: пустой файл."
2837 
2838 #~ msgid "Opened file: %1"
2839 #~ msgstr "Открыт файл: %1"
2840 
2841 #~ msgid ""
2842 #~ "KTurtle was unable to open: \n"
2843 #~ "%1."
2844 #~ msgstr ""
2845 #~ "Невозможно открыть: \n"
2846 #~ "%1."
2847 
2848 #~ msgid "Opening aborted because of error."
2849 #~ msgstr "Открытие прервано из-за ошибки."
2850 
2851 #~ msgid "Opening aborted."
2852 #~ msgstr "Открытие прервано."
2853 
2854 #~ msgid "Saving aborted."
2855 #~ msgstr "Сохранение прервано."
2856 
2857 #~ msgid ""
2858 #~ "A program named \"%1\" already exists in this folder. Do you want to "
2859 #~ "overwrite it?"
2860 #~ msgstr ""
2861 #~ "Сценарий с именем \"%1\" уже существует в этой папке.\n"
2862 #~ "Вы хотите переписать его?"
2863 
2864 #~ msgid "Saved to: %1"
2865 #~ msgstr "Сохранён в: %1"
2866 
2867 #~ msgid "Pictures"
2868 #~ msgstr "Рисунки"
2869 
2870 #~ msgid ""
2871 #~ "A picture named \"%1\" already in this folder. Do you want to overwrite "
2872 #~ "it?"
2873 #~ msgstr ""
2874 #~ "Рисунок с именем \"%1\" уже существует в этой папке.\n"
2875 #~ "Вы хотите переписать его?"
2876 
2877 #~ msgid ""
2878 #~ "KTurtle was unable to save the image to: \n"
2879 #~ "%1."
2880 #~ msgstr ""
2881 #~ "Невозможно сохранить рисунок в: \n"
2882 #~ "%1."
2883 
2884 #~ msgid "Unable to Save Image"
2885 #~ msgstr "Невозможно сохранить рисунок"
2886 
2887 #~ msgid "Saved canvas to: %1"
2888 #~ msgstr "Поле сохранено в файле %1"
2889 
2890 #~ msgid "Do you want to print the Logo code or the canvas?"
2891 #~ msgstr "Распечатать сценарий или поле?"
2892 
2893 #~ msgid "What to Print?"
2894 #~ msgstr "Что распечатать?"
2895 
2896 #~ msgid "Printing aborted."
2897 #~ msgstr "Печать прервана."
2898 
2899 #~ msgid ""
2900 #~ "The program you are currently working on is not saved. By quitting "
2901 #~ "KTurtle you may lose the changes you have made."
2902 #~ msgstr ""
2903 #~ "Сделанные вами изменения в сценарии не были сохранены. При выходе из "
2904 #~ "программы они будут утеряны."
2905 
2906 #~ msgid "Discard Changes && &Quit"
2907 #~ msgstr "Отклонить изменения и &выйти"
2908 
2909 #~ msgid "Quitting aborted."
2910 #~ msgstr "Выход прерван."
2911 
2912 #~ msgid "Executing commands..."
2913 #~ msgstr "Выполнение команд..."
2914 
2915 #~ msgid "Execution aborted."
2916 #~ msgstr "Выполнение прервано."
2917 
2918 #~ msgid "Execution paused."
2919 #~ msgstr "Выполнение приостановлено."
2920 
2921 #~ msgid "Initial Canvas Size"
2922 #~ msgstr "Начальный размер поля"
2923 
2924 #~ msgid "Canvas &width:"
2925 #~ msgstr "&Ширина поля:"
2926 
2927 #~ msgid "Ca&nvas height:"
2928 #~ msgstr "&Высота поля:"
2929 
2930 #~ msgid "You need to restart before these settings have effect"
2931 #~ msgstr ""
2932 #~ "Для вступления этих настроек в силу вам нужно перезапустить программу"
2933 
2934 #~ msgid "General Settings"
2935 #~ msgstr "Общие настройки"
2936 
2937 #~ msgid "&Select the language for the Logo commands:"
2938 #~ msgstr "&Язык команд Лого:"
2939 
2940 #~ msgid "Language Settings"
2941 #~ msgstr "Настройки языка"
2942 
2943 #~ msgid "Command language: %1"
2944 #~ msgstr "Язык команд: %1"
2945 
2946 #~ msgid "<no keyword>"
2947 #~ msgstr "<нет ключевого слова>"
2948 
2949 #~ msgid "There is currently no text under the cursor to get help on."
2950 #~ msgstr "Нет команды под курсором, по которой требуется показать помощь."
2951 
2952 #~ msgid "<question>"
2953 #~ msgstr "<запрос параметра>"
2954 
2955 #~ msgid "\"%1\""
2956 #~ msgstr "\"%1\""
2957 
2958 #~ msgid "Displaying help on %1"
2959 #~ msgstr "Показ справки по %1"
2960 
2961 #~ msgid "<math>"
2962 #~ msgstr "<математическое выражение>"
2963 
2964 #~ msgid ""
2965 #~ "Educational Programming Environment using the Logo programming language"
2966 #~ msgstr "Обучение основам программирования на языке Лого"
2967 
2968 #~ msgid "(C) 2003 The KTurtle Authors"
2969 #~ msgstr "(C) 2003, авторы KTurtle"
2970 
2971 #~ msgid "Main developer and initiator"
2972 #~ msgstr "Основной разработчик и создатель"
2973 
2974 #~ msgid "Big contributor, supporter and fan"
2975 #~ msgstr "Основной помощник и фанат"
2976 
2977 #~ msgid ""
2978 #~ "Author of \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net) the base for the interpreter of "
2979 #~ "KTurtle"
2980 #~ msgstr ""
2981 #~ "Автор \"wsbasic\" (wsbasic.sf.net) - базового интерпретатора KTurtle"
2982 
2983 #~ msgid "German Data Files"
2984 #~ msgstr "Файлы данных на немецком языке"
2985 
2986 #~ msgid "Swedish Data Files"
2987 #~ msgstr "Файлы данных на шведском языке"
2988 
2989 #~ msgid "Slovenian Data Files"
2990 #~ msgstr "Файлы данных на словенском языке"
2991 
2992 #~ msgid "Serbian (Latin and Cyrillic) Data Files"
2993 #~ msgstr "Файлы данных на сербском языке (латиница и кириллица) "
2994 
2995 #~ msgid "Italian Data Files"
2996 #~ msgstr "Файлы данных на итальянском языке"
2997 
2998 #~ msgid "British English Data Files"
2999 #~ msgstr "Файлы данных на британском английском языке"
3000 
3001 #~ msgid "Spanish Data Files"
3002 #~ msgstr "Файлы данных на испанском языке"
3003 
3004 #~ msgid "Brazilian Portuguese Data Files"
3005 #~ msgstr "Файлы данных на бразильском португальском языке"
3006 
3007 #~ msgid "Norwegian Nynorsk and Bokmål Data files"
3008 #~ msgstr "Файлы данных на новонорвежском языке"
3009 
3010 #~ msgid "Parser Cyrillic support"
3011 #~ msgstr "Поддержка кириллицы"
3012 
3013 #~ msgid ""
3014 #~ "Unexpected intruction after the '%1' command, please use only one "
3015 #~ "instruction per line"
3016 #~ msgstr "Лишняя команда после '%1'. Указывайте только одну команду в строке"
3017 
3018 #~ msgid "Expected '['"
3019 #~ msgstr "Ожидается '['"
3020 
3021 #~ msgid "Expected 'to' after the '%1' command"
3022 #~ msgstr "Ожидается 'to' после команды '%1'"
3023 
3024 #~ msgid "Expected '=' after the '%1' command"
3025 #~ msgstr "Ожидается '=' после команды '%1'"
3026 
3027 #~ msgid "Expected ']' after the '%1' command"
3028 #~ msgstr "Ожидается ']' после команды '%1'"
3029 
3030 #~ msgid ""
3031 #~ "UNDEFINED ERROR NR %1: please send this Logo script to the KTurtle "
3032 #~ "developers"
3033 #~ msgstr "НЕИЗВЕСТНАЯ ОШИБКА %1: пошлите ваш сценарий разработчикам KTurtle"
3034 
3035 #~ msgid "String text not properly delimited with a ' \" ' (double quote)"
3036 #~ msgstr "Строка текста должна быть указана в двойных кавычках (\")"
3037 
3038 #~ msgid ""
3039 #~ "INTERNAL ERROR NR %1: please sent this Logo script to KTurtle developers"
3040 #~ msgstr "ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА %1: пошлите ваш сценарий разработчикам KTurtle"
3041 
3042 #~ msgid ""
3043 #~ "Cannot understand '%1', expected an expression after the '%2' command"
3044 #~ msgstr ""
3045 #~ "Не удаётся обработать '%1' в выражении, ожидается выражение после команды "
3046 #~ "'%2'"
3047 
3048 #~ msgid "Cannot understand ']'"
3049 #~ msgstr "Не удаётся обработать ']'"
3050 
3051 #~ msgid "Cannot understand '['"
3052 #~ msgstr "Не удаётся обработать '['"
3053 
3054 #~ msgid "'%1' is neither a Logo command nor a learned command."
3055 #~ msgstr "'%1' не является командой Лого или командой обучения."
3056 
3057 #~ msgid "The width of the canvas in pixels"
3058 #~ msgstr "Ширина поля в точках"
3059 
3060 #~ msgid "The height of the canvas in pixels"
3061 #~ msgstr "Высота поля в точках"
3062 
3063 #~ msgid "The list of the available languages for the Logo commands"
3064 #~ msgstr "Список доступных языков для команд Лого"
3065 
3066 #~ msgid "The language of the Logo commands"
3067 #~ msgstr "Язык команд Лого"
3068 
3069 #~ msgid "The value of the ComboBox"
3070 #~ msgstr "Значение из выпадающего списка"