Warning, /education/ktouch/data/courses/ua.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{13632c01-0a67-4658-87b7-e1810891065b}</id>
0004 <title>Українська</title>
0005 <description>Уроки для ktouch українською.
0006 Створено 15 вересня 2006 року.
0007 Автор: Янович Борис (Yanovych Borys, borman@univ.kiev.ua)</description>
0008 <keyboardLayout>ua</keyboardLayout>
0009 <lessons>
0010  <lesson>
0011  <id>{94a8e6e4-a994-4379-83a0-87444a4a7382}</id>
0012  <title>Урок 1 (а та о)</title>
0013  <newCharacters>ао</newCharacters>
0014  <text>аоао оо о ааоо оаоа аоао ааа ооа оо ао ооа о а ааао аа о аао
0015 а оооа о аооо ао о о о а оо оо аа аа оа аооо оаао ооа ааоа а
0016 аао а о о ао о аоа оаао о о аао о аа ао о а о оа ааао о оо о
0017 ооо оаа оаао а аоаа оа а аа а а а оооа аоо оо о оааа оааа ао
0018 а оооо а аааа ааао аа аоао ао оооо о аооо о о оа оаао оооа а
0019 ааа ааоо аао оооо а ао ао оао оа а ао аа о оааа ао о о о оаа
0020 а а оо оо о о аоао оо о оооа аооа аа оа ао а а аоаа аао аооо
0021 аоаа ааа ааао а оаа ааао аоо оао о аооа оаоа о оа о о аааа
0022 оаоа аа а а о аоа аоа оа ооао ао ао о оаао а аоаа оаа оаа о
0023 оао оа аао оа аооа аоо ааао а ааа а оо аааа ааа аа а о аа о
0024 ааоа оа а оооа о ооо оооа а ооо оаоо аоао оаа а аооа а о ооа
0025 о оааа ааа ооаа о а ооа ооаа о о аа ооа аоао о а о аоао аоаа
0026 оаао а оооо о а оа аа ооа оооо о о аао ооо оа а оааа ооо а о
0027 ао оаао аа ооа аоаа аоа аоао аоао а оооа аоао оа а ааао оа
0028 ао ааоа ааоа аооо ао о аа ооаа а аа ооаа а оо ао а оааа ааоа
0029 оаао оооо оааа а о оа ао ааоа аоаа оаоа а ао а аоао оо оа о
0030 ааа оооо оо а а о аа о аааа ао оаа аа ааоа оаа аооа аа о оо
0031 о а ааао о оаа а ооао а оо аа о а а аоаа о аоа оао оо аааа о
0032 оао о оа аа о о оооа о оа оооа а аоо оооа а ааао аа о аааа о
0033 о оао оаао а аоа оа ооаа а ааао ао оаа оо аооо оаа аоа а ао
0034 ооао а а аоаа а ооа ооо аооа ааао ааоо о а оа оа аоа о ооаа
0035 аа оооо аа оа ооао аоао аао оо ооао аа а оо о оо ао а ааа ао
0036 ооо ааао аооа о о оооа о ааао а а а а о ооаа а аоо а аа ооаа</text>
0037  </lesson>
0038  <lesson>
0039  <id>{60b9ff0d-c8f3-4fe2-b0db-107bef5918c8}</id>
0040  <title>Урок 2 (в та л)</title>
0041  <newCharacters>вл</newCharacters>
0042  <text>влвл лл л вввв лв ввлв л лл л в влв вв вллл вл лвв в вв лвлл
0043 ллл л лллв вл л лвлв лвлв влвв ллв лллв вллл ввлв вввл вллл
0044 вл вл ввл вввв л вл влл ллвв влвв влв лллл л ллв л л лвлв л
0045 лвв лвлл влвл в в в лв ллвл л в вв ллвл лллв лллв л в ллвв л
0046 влл ллвв влв ввл лв ввлв вллв в л л л в лллл л л вл в вл ллл
0047 в ллвв в в лв в л лв л ввлв влв ллвл ввл вв влл ввлл ввлл вл
0048 л в л в вв вл л вв в ввлл ввв л вл в лвв вввв лвв лл влвв вв
0049 в лл лввв л ллвв вл лвл лвв в ллвв в лллв в ввлл лвв лв в в
0050 вл л ллвл лл влл ллв лл л ллвл ввв в ввлл лл л л л вл л вв в
0051 лвв вв лвв лвлв в л л вввл лв в в лв л ввв л л л лв л ввв вв
0052 а влла ова вллл ллаа а аоо ваол аооа аал ло влоа вв вв ввла
0053 авао лоал в лавл а ва вавв аовв а а олва лоо а вавв воол ва
0054 ол овао ав оовв вов авао лаао лалл оооо алав в лава аоао лвл
0055 а олв ово ал алов л олаа ао ввло ав в олаа влв вв вв оо олоа
0056 в в лоол л о аллл вол ваво ааол аооа лалв влво л ввло лвла
0057 лв а ваал ао овв о аввл о о влвл лаао лл волв вввв оо ло оов
0058 в олол ло лвоа вввл влоо оааа ааов аоав оол ол лавл л лл вл
0059 ов в а ввва лаа вала олл лоаа ваав ваав вла о вала аоов ввл
0060 вава во воаа оов лолл о оаов аоал л оава влаа о оа ло оовл в
0061 оо вав лвоа о аваа оол аал ловл вл оооо олл вло ввлл авла в
0062 о алл в л вв овла аалв ллов вв л авл влвл о лолл овал а лала
0063 авла ллоо лвлл олл валл в о лв олв а аавл аллв в лл л овва
0064 овлв лала аово лвал аао аоол оаал оааа авов лаао ов о лл ваа
0065 о аоо лоол л л вао ллло олво о аа аааа лваа оа л влал ава а
0066 оо в ва в аоаа лла ааов оллл в ловв л л о ввол волв а ло ол
0067 лвво в о ол ваав а влло вваа лвоо лоал лаоо вова ва овол авл
0068 л воол в авол лвлв ол лаво оа ллао лал лв лоов в алво влав л
0069 алл аввв ллвл вавв аолв ооао оо олл ао лавв ала оло лв ллаа
0070 авлв оаов ллао оллв л лввл ла оол ааао лаао оа оо оава ва оа
0071 л ллво а ов аво о в а алв оаоа а ввлл лаал алав ва оввл воаа
0072 авв вов о вав алвл овоо в оаа вава ааво в ла лвал л оаао а
0073 вовл лллл олвл ла оа вллв лв ввла алав а аоол л оа лолв оола</text>
0074  </lesson>
0075  <lesson>
0076  <id>{864fe1a7-5837-433d-852d-2116e60151d2}</id>
0077  <title>Урок 3 (і та д)</title>
0078  <newCharacters>ід</newCharacters>
0079  <text>алілові віддавав ліві валідолів алілові віддало дав
0080 валідолів оділо доводі далі відділ дівала оді діві ладів
0081 віддавала ввів віддалі вліво валідолі водовідводі віддав
0082 діод далі відвідало дав дідові вділо дів вводові ввід вада
0083 додавав довід вводові валідолів валові ділі алілові далі
0084 овдовіла овдовіло діода валідолів доводові відділові довід
0085 вділа додавало діва дало волів влад оді вододілі дідо лавові
0086 водовідвід віддало оволодів діла вдало овівала діло відділів
0087 овдовів відвала діда дід оводові водовідвід віолі лаві
0088 воліла лілова додав воліло віддавала діловод діода відвалів
0089 доводові відвалі овода два діл діловода ваді ділові діода
0090 діоді вводів оволоділо діловоді овдовів оді вводові відвала
0091 віддавала відвідав овода лаві відвала вада вів відав вділа
0092 додало вдові оволодівала відвалі ввів до відділів оволоділа
0093 дів діловод ділі діва віддало лаві ідолові долі влад влада
0094 віддавав віддало водовідводі лід діл вододілів віддавало
0095 доводі овдовів одів довів ліві віллі доводів вдав доводові
0096 лід валі ввів вдові ввів додавало від доволі вододілі долі
0097 оділа вододілі дідо ідола оддала володіла діловод вода
0098 діодів вводів діловодові до од відвідала ввід волів віддала
0099 долі вліво доводі оддавало додала владі валів діодові віддав
0100 вдів відвала віддала воді оволодівало дві вододілів давав
0101 ідолі дав віддалі овівало валові діода ладів одвів
0102 оволодівало доволі волові діловода діла володіла вводові
0103 відвалів овода ділові долало вододілові діла віддавало ідола
0104 ділові ладів воліло діод оволоділо оволодівала діловод
0105 діодів оддала діловодові віддалі ввід волі оводова відала
0106 діві валідолів ідо ввів оділо ділові ідо ладова віддалі
0107 вдалі лід вводів вводові овдовіло лад лавові долі вдалі
0108 вдала влада діода діодові влада віолі і оволодівало ладі
0109 долі відвалів овалові доволі відвал алілова віддавало
0110 оводова діла відала водовідводі оволоділо діда діловод</text>
0111  </lesson>
0112  <lesson>
0113  <id>{6dd758b5-8f2f-4a32-bb16-97b4b1195743}</id>
0114  <title>Урок 4 (ф та ж)</title>
0115  <newCharacters>фж</newCharacters>
0116  <text>оліфа фалд фіалів оліфі фалд ліф оліф фалда жваво ліф вафлі
0117 фіала фалді вождів фіалові ліфа фіала віджало віджало жадало
0118 вафлі філіалі вафлі фіф фалі ліфі жалі дожі вважав ждав
0119 вафлі вважав фіал фіалів ліфові фіф фіф жал вдовж вдовж ліф
0120 діжі ліфові жадало ложа жадала вожді лож жала філіал вожді
0121 вожді жадало жадало вважала відваж філіалі ложі оліф дожі
0122 вважало відваж ліфі вважала жваві фіфа фалд ліфів філіалові
0123 жадало жаліло фіалові ложа дожів філіалі діжі діжі ждав
0124 дожів фалді ліфові дож ложа фа дожі фіалів оліф фіала жала
0125 фалові жаліло жав жваво оліфі вважав діж фіалові вожді фіфа
0126 дожів жало діжа адажіо ліфів ждала оліфі філіалі віджало
0127 адажіо дожі ложа фа жваві жаліла ждало ліфів фіфа жало оліфі
0128 філіалі жало філіалові ліфові адажіо оліфа жвава ліфові
0129 фалда оліф діжі діжі жал дожі жалів фалові жадав ждав ждало
0130 дожа ліфів філіалі фіалі діжі фіфі відваж діжа вважала фіфа
0131 оліфа фа фіфі фалові вожді жалі фіалів жадала фа фалд фалові
0132 відваж фіалі філіалові адажіо ліфів аж фіфа віджав віджало
0133 філіал жала фіфі вважало фіфа жадала ліфі діжі фалді дож
0134 філіал фалда вафлі фалів фалів вождів фіалів фіалі жаліло
0135 ліфі жаліло фіалів віджало жадало філіалів ліф ліф фалда
0136 дожів фалі фіалів ложі філіал вафлі ліфа фалді філіалів
0137 фіалів діжі жав фіалові ліф жадав жваві віджала жала ліфа
0138 ліфі фіалі ждала жаліла жалів ждала оліф лож ліфа ложі фал
0139 фалів фалові жалів оліф дожа оліфа філіалів віджало фіал
0140 фіалові ліфові жалі жав дожа фалів жаліло жадав фіфі фіала
0141 діжі жало дож жадала фіф ждала фіфа вважала жаліла філіалові
0142 дожа фіф жваві фіфі ложа вафлі дож жадав жало фіала ждала
0143 дожі дожа фа вважало дожів фалді філіалові ліфів віджала
0144 ліфі вважав діжі фала фіал діжі ложі фіалі жадав віджало
0145 філіалі фа ліфі ложі віджало філіалові жалів фіалі ложа жало
0146 фалові фіалів жало ліфа ліфові вважало жвава жаліла фіалі
0147 жав ждав вафлі фал вважала</text>
0148  </lesson>
0149  <lesson>
0150  <id>{4c7c5c71-d53d-4031-94c7-69be11042699}</id>
0151  <title>Урок 5 (п та р)</title>
0152  <newCharacters>пр</newCharacters>
0153  <text>попала підірвав опадів підпор піролів поварі правді прорвало
0154 пропадала проорав подорож володарі правді впродовж іржа
0155 ріалів правді провідала попадала порад двора попорав плові
0156 продав пара подавав доповіла прірві родові пропало попаді
0157 провідала підпал радарі плід фараді поріділо вірі родові жар
0158 папір попололо пропадало проплав авралів плодова поводі
0159 підла порпала доповів продрало рапіра пароплав підіпріло
0160 драпі проводів порпало поржавілі пропорола пораділо подова
0161 підріж проріж пропав пріла доларі фарфорова прало проріж
0162 відпалів поп парові паролі прадід попі порола раділа вправа
0163 прорвала долар підпор підірвало поділові правді фарад подав
0164 проорав опар дорвав драпів прадіда ввірвало радарів палі
0165 поріділо поділлі допрівав радів ріпа проділі поводові провів
0166 проорав породі водопроводові піролові порода опар поліп
0167 відпадав підірвало відіправ профілів проржавілі поварові
0168 авралів плів впала провідало попав опор провідало допрівала
0169 пароплаві пара фордів провідало піп дріжджові пожаліла фіорд
0170 поріділо піролів попололо дрова пожаліло пропоров дір
0171 відпало проіржавіла палі продало про пожаліла падало ворожі
0172 арапі арапа поварів праві порфірові продав доорала відрі
0173 відро піддало проорав ірода долар прадідові параді опор
0174 відварів продавала попала доповів паролів відірвав опалова
0175 продрало підріж опір падла пароплавові пріло порпала попорав
0176 пополола поров провалі впало відпалові прапорові опорові
0177 піддавало аврал парадів пора полола родоводі підпалів рапіра
0178 пропажа вірі пажі драп проплавало пріла опалові проплавала
0179 підіпріло відпадало повівав ріпова арф повідді підвідділі
0180 пріор пірол орава поварів поварові пріла дріаді лавр відраді
0181 поржавілі опорові діра пріла повір парадові прорвала драпало
0182 продала профілів підіпріла порода прапрадіда пропадав
0183 прапора форвардів пожаліла поплавала відіпрало іржавіло
0184 підпалів плід парі порав подала підпала прапрадідові</text>
0185  </lesson>
0186  <lesson>
0187  <id>{5e6229ce-1c4b-4a21-9666-b108ce228e96}</id>
0188  <title>Урок 6 (е та т)</title>
0189  <newCharacters>ет</newCharacters>
0190  <text>платежеві жерете пролежало атолові автол преторі потерпіле
0191 папоротеве перепродавало орті перетерта потепліла тверді
0192 радіореле пожовтіло автопілоті вплете передів торі
0193 переріжете ареалів дроті петарді лежала автор плотва
0194 підправте тверде жертві піде перепаде двопале портфелеві
0195 відверте парте пролітала теплопроводів перевороті педрада
0196 ажіотаж жевріла потерпіло апорт полетів літ аерофотоапараті
0197 віддер жертва феодала талера відпорота платті порете феодалі
0198 аорта долоті топові араті тетрод поріжете відлетіла
0199 рефератові пропорете підірве толові потала ротове варіатор
0200 двері пролетар літрів теплопроводі ротів ватера отже лафетів
0201 проіржавіле ортів перепродавала повірте прелат терпіло
0202 одвело партерів отож театр держава потрава радіаторові
0203 фотопортретові епітетів ліфтері тролеві трапа підріжте
0204 атлетові дожеві потріпав вождеві літр флірті елеві плотове
0205 попер відеоплата впадете аерофлоті портретів трава отверділе
0206 підріже пропотіло поетові тополева реве відеоплат флері
0207 портрет аорта адепта діверів ажіотажеві латів репортажів
0208 вірте авторі передерта одержала левіратові ротатора поперла
0209 поліптерів плотів аеропортів ватера телерепортажеві орете
0210 флажолет твідове фторі віджата репортері віддере
0211 автопортреті портері перепадів відверте літрове адаптері
0212 патлаті переріжете оплотові оторопіле твердотіле толеві форт
0213 вріже валетові реве ері плотері літералі палеолітів
0214 епатажеві лото релітові перетерпіло попарте лопатеве пілотаж
0215 тріолет адаптері ватера препараторів полежало поліптерові
0216 поріжте передплата епітетів орті поліптері переплітала торті
0217 валета реторті тріпотів фтор потоп вдерло теплів полежала
0218 толеве платежеві пер вплітала тролі талеве відпере вірте
0219 фотопортрет валета відлетілі перетерта потіла піврот
0220 віджетів портер пере перфораторів ревів перелетіло торпеді
0221 ватерів оправте поліптерові же рота аерофотоапарата тралова
0222 вплете поліедра ледарі аерофлот пожерете підлітав оплавте
0223 пролетіло</text>
0224  </lesson>
0225  <lesson>
0226  <id>{7e1f121e-b250-4298-9caa-6e0539bd8f1a}</id>
0227  <title>Урок 7 (и та н)</title>
0228  <newCharacters>ин</newCharacters>
0229  <text>підновило рівнинні оновило липнете етилен поновив напливав
0230 водневе видавив портали тарпани виплатив оживив неапетитні
0231 продовжило допитані принтера ренетові відтавали відлив
0232 владнати випливе нардова пливли пророните віднадило
0233 нетопирові напівпонтони допитало порине виверни лині
0234 порфіритові толи диванне репетиторів порожнинні терпите
0235 вепри потопали партери піддонові оплати випинати плавлена
0236 лафітна фронтові приправите народжена переливанні лантани
0237 пожене поженила невидана індолові нив невідплатне діафан
0238 поваленні літні ротапринти доварили типи належати фантів
0239 нажин ненажерливе ветеринарі паліативні дане ретираді
0240 віндроторів ратинові підправлено повнив липова пожежне
0241 профанів вживете породила фланелеві виправлені фронді
0242 антитілі введені неведенні пантопонів невдоволено приватно
0243 патефони інтерна вінти перериванні анфіладі понадила
0244 інтервалів невідновлена продавили давила вирито надівав
0245 джонатани поділи виорав недовантаженні вирвано тенардитові
0246 видворити видовжена приналежні доварила невиправдана
0247 володарні нападете перетворив наводило пожинали фортепіанні
0248 референтів придатне правилі ожирінні прожени етилен породне
0249 фалди натерте нітрид варанові надирі ридала рафіновано
0250 відвели віджали підживлена поповнив оволодінні нотні
0251 витинали виверженні рододендрове риваноли форинта натрете
0252 приплітало нежилі понтонів фітинові тили дефоліант
0253 недовірливе наловите перепона долетіти відриві вени натерла
0254 желатини потравите повні неподілене триптофанові нажите
0255 перлина латентно торите відверне надводні випирати пеона
0256 наривне вправила неврита пантеони дивані невидано левіафанів
0257 пролети інфінітивна лендлорди переживала переривали навідав
0258 непіддатлива вилиті видовжив неаретовні норі наплело
0259 привітно наводила проти паротитові наварів підводити поживне
0260 поріднило динар повноті неоплатна опорна вторинна тлінові
0261 твинова наверне придавити превентивні налиплі поповнена
0262 витопите поверти</text>
0263  </lesson>
0264  <lesson>
0265  <id>{ff04dcb4-e84d-4b51-8d59-4d6c2d4bc991}</id>
0266  <title>Урок 8 (к та т)</title>
0267  <newCharacters>кт</newCharacters>
0268  <text>припаркова підлокітника пожовтінні потеревенила вінкові
0269 доктринері товк ковпаків відкладене підколоті виверткі
0270 епікардитів донки критиканів алжирка інертна каватини жаток
0271 реактиви перевиконанні ділків пілотаж рефлекторів перекована
0272 критиканові дикторі фітопланктони тріпотіло джонатані
0273 підкорило картки копітко контракти тіоколи докотити
0274 електротрактора прикриті плотерові платежеві повноті афронті
0275 партнерів квартплати деліктові тріпотите недопік коновалові
0276 кадрів діалектика кандидатові повітропроникне полкові палаті
0277 катрени викине видерті додатки виделка пантокринів
0278 електротрактора плавника відкріпили ладанки джокер
0279 перикардити котлета перекидати індикатива філантропів
0280 владика полаковано докладів кладенні відвикле кави випалити
0281 принтерні копитні покопало торкне трафаретка неважке канкан
0282 колоте ікорка перетліло прикріпите апетитна видаток
0283 факторіали кріоелектроніка квітневе профактиві прорікали
0284 тактові нееквівалентно лот ватинові еротики планета
0285 дотепників детектор перитонітові портики ендокринна фетрів
0286 капорові наколінники вторована воркотати провокатора
0287 таранити покривні наклад окропити детектора авокадо вирікати
0288 пролетаріатові телеекранові одноколка крижин коновала
0289 декалін патрона предка проржавіти відеоканалів витівники
0290 інваріантові рака паратифліті полковника привороті народника
0291 однолітка кредитне форпіків допитане викопати невикрите
0292 кортежі тратив кіловаті кандидаті неврит виволікав раковинка
0293 довантаженні окантоване твердив перфекта пливке
0294 електротракторів ввертала нікелі клавікордів таранили інкові
0295 передражнити анотовано кератинові підтипові адаптовні
0296 відлиті кларнетів підновите фотокатодові переколоти
0297 вивітрите ткані філантропа втони картинки раритетові
0298 клекотіло кінорепортажеві варикондів падекатрів підперта
0299 рефлекторна наркотики кенотроні кедри потекти нектари діткне
0300 електроживленні доплатити нелаковані кокетки фантика океан
0301 держкредит відеопроекті перекітна</text>
0302  </lesson>
0303  <lesson>
0304  <id>{08b22abc-30fc-433d-90bc-b2dbb56f5a12}</id>
0305  <title>Урок 9 (м та г)</title>
0306  <newCharacters>мг</newCharacters>
0307  <text>нагородні іммігрантові поголеного недоотримана прагматика
0308 декаметрами мігматити гігрографом аранжованого відпорними
0309 вимерли негатроном негатронам вдоволеного маркірованого
0310 варваркам радіометеорограф домовленого радіомонтери
0311 агаровими потерпілім ножівкового комаром грандом
0312 радіопроменем апологетам відкопаними мотивованого ворожого
0313 велодром гнівите виродженім негод гелертерів гомілок
0314 погомонів флігелем франком живоплотом некараного міріаметр
0315 магнетронів водопроводами ангідритовими негідного диригентів
0316 вжитого потемнів практикованім іменинника гам медовим ерам
0317 понтоном фаланг дифтонги моделі патовим гетр монетарного
0318 годинкам пеленгатора поганкам мамалиг докорінним мегалітів
0319 ремонтам логопедом кидатимемо домовита недовагам
0320 телеавтографові енним перевіреного агрегатована легато
0321 держимо програвав прогрітого поговорімо примітите гідрам
0322 менінгіти наживним переминати килимки ватиновім наркомани
0323 емігранток перегрітім відламані могіканинові вагомім
0324 перегари наркоманки гаремне недоторканного великоротого
0325 гарматними перинефритом вареником автодорогами гнівне
0326 периметритами недвижного півінтервалами комітети малаги
0327 виноградні кармелітками погладив жорном голограмам
0328 нелегованим еталонам перемолоти перетвореного реготати
0329 діоптографи підгонками типами перегоном виверненім поміг
0330 легендарне напереваги магнітами порадами антиферомагнітним
0331 ондографів підколімо напіввідкритого повідомного
0332 переловленого атомними виторгом прожитками орнітологом
0333 діадеми лаврами півметровім інтегровані напівголодна
0334 деградованим пентагонами відгодованим поманімо
0335 відформатованого потовими жирового мотковім гіпнологами
0336 підніжкам видимими мигтите морквина нагвинтимо вагранкам
0337 колінеарного іменованого диморфного колег артпідготовками
0338 денного джигітом невловимого гараж гравірованім принадам
0339 арифмографа поганім житлофондам помпоном півметрового
0340 тарпанам нагріте гідровала левіратам томленого мир
0341 океанографа гінгівітів</text>
0342  </lesson>
0343  <lesson>
0344  <id>{379a15c5-1f42-4fb2-ad00-4accb434789d}</id>
0345  <title>Урок 10 (у та с)</title>
0346  <newCharacters>ус</newCharacters>
0347  <text>оплату стриножене сопунам фокстрот всмоктувати напудрене
0348 сутулуватими сновида сенситивнім некрасиву кукси скуплені
0349 косинку продуманості компенсованого наспіванім видрукуваним
0350 квесторів посаджену трилистими одноколісними градуси
0351 просмоленого гострену скапарили смутні контекстними
0352 протегувала відстукало серпову підморгуванні сервірувала
0353 ненауково мансардними уписана смітинку внесенні відсуватиме
0354 скитувало напівосвітленому критикуватимете авіапарку
0355 радіусам пістоні аксіомному сажовому темноколірну остовом
0356 пластилінам досліджувана проверну старовіркам мілісекунд
0357 плеканому атестаті випускному гомункулам карстовими
0358 проморожену укотімо підсолоджував підстилковім
0359 температурному амулету ноуменів короткострокового
0360 вмотивовувало соратниками скоромовка макрокосм мериносу
0361 суворими колоратури стереокомпаратор транспарант гуталінові
0362 вулик томатному наруги куплетному куплетистам офсетна
0363 фосфатну кіноустановками впертості фасувати скрепером лекалу
0364 серафима гранату міліметрівку касетна увірив фокусували
0365 уносило напускна піскоструминному колосисте парусник
0366 пустоголовим антисанітарними кантувало відтоптаному неповагу
0367 страждало кутати сутенер активісті ополоснула вогкувата
0368 телеамперметру імператору сповідниками веселуну сумкова
0369 сипнути налагоджуватиме реекспортові туніки віроломству
0370 діагностиками станіолевим ворогував дикунові постскриптумів
0371 псевдовипадкові мікросекундами дистрофік компостерами
0372 модерністом конфліктували відсудите кромку посуненого
0373 секретна гострім втиснете уповноважувала лісопромисловім
0374 господарстві конкурували рустованім уставленого мансарди
0375 старикам умісти трансфертну подуріти фікусові виструганими
0376 мислив смутному піруетам опікуватиму сорокоусті
0377 перелесниками документували трансгенним нагадуватиму
0378 секретинові епатажу поліспастам спростовану угодованості
0379 досвідів растрі внука студеного стикову кинутім осліпнемо
0380 реверансові переадресовуватиму кутами меломанку</text>
0381  </lesson>
0382  <lesson>
0383  <id>{5ed24eb0-afc6-422c-941c-3e71f3acf67b}</id>
0384  <title>Урок 11 (ш та б)</title>
0385  <newCharacters>шб</newCharacters>
0386  <text>обліковім шамотовим необдуману пломбованим пожениш
0387 відстібнете блудному губернаторші першотравневі вболівав
0388 виробника автомобілістові білірубін примушена осушиш
0389 опошленого губоподібнім пробите понадштатного обношені
0390 упишімо шандалом посмішку врубив облитими рабовласників
0391 арештантка бетонками кришиво шовковистому глобусом блідоту
0392 малопривабливого ринеш богоборства шовковистім барометрові
0393 шкаликами дошкулили штрековім поспішатимеш пробудженого
0394 вабив баталер шлунку додавши грамотніші проголошенім
0395 оштрафованім швелером легша кафешантані антраша біленім
0396 широковідомі внутрішнім бирковому шиферами соборуватимеш
0397 непробивне передушу діабетам неблагонаміренім кліше
0398 виборсати вкушати обмовок дистрибутивові губку гобеленами
0399 облетимо багатокілометровими висушеними наближеності
0400 шикарнім обмурувало перетрушу переженеш сукноробові
0401 оболонковому грубками непідробна шафу вискребло
0402 влаштовуватимете бленді бідуванні добувала кокошниками
0403 бритвами афішнім твердолобим свіжоскошеним блокнотами
0404 бортжурналів енергоблок швидші шаблеподібному робітниками
0405 надшвидкісну шефствувало робером бирковим бікарбонатів
0406 врубувати баретку ношену обліковувала напівкоштовні підліша
0407 вибагливішими белетристику відсапнувши шандала мірабілітом
0408 дешевім штормівки горбитиму лагідніше сагибу вербеновим
0409 горошині настрашу пообрубав пришпорив беконне проблукати
0410 абрикосовим підкошеному особистісним оборон шлірі інші
0411 обірву ріднішу відшліфуванні кубометрі коштували потурбовану
0412 пломбірів обіги діабетикам самба буркуну лісопереробного
0413 табелеві натішила субстратостати бурмотітимеш меблевім
0414 шмагав дубок уподобані непідробна леміша баликів штамбового
0415 бобровім підрубленім протрубив свіжішім біговим шмагав
0416 білетерові погашала славнішого оплетеш табуретів ошелешувати
0417 багатофакторне вишив шанобливо обпертими барсом лубком
0418 вдалішім бетатронам багатосегментності накришили бруківкам
0419 непорушного приблуднім бродитиме струдиш бруствера</text>
0420  </lesson>
0421  <lesson>
0422  <id>{9a331145-21a9-42e9-aebb-f0c5dc6ee89c}</id>
0423  <title>Урок 12 (ц та ч)</title>
0424  <newCharacters>цч</newCharacters>
0425  <text>спецшкола опанчами посадочними рівноцінні викрадач
0426 процедурного автографічна ревучим суперечмо жилочками
0427 вигвинчували циклопами дорогоцінного мучениками пророчім
0428 танцівнику сечовим мистецтві обсічу цесаревичу досвідчена
0429 цілини протичовневим прецедент палацові маслечку наконечним
0430 відучувала басмачу іпотеці догматичним начепили вилці чіп
0431 дурці абіссінці довгочасно ковточки сутичці пеніцилінів
0432 солончакову скороминучим католицтва царственім офіціанти
0433 чистовому підігрівач цілодобовим індичачім арочне
0434 нестаціонарного спектрометричні викінчене гомерична
0435 струбцинами герцметрів елліністичне вакцинованім мерці
0436 суворовцем долученим кіноустановці підсобниці чартерними
0437 утікачці накрученім несмачним складачем службовців
0438 бавовництві шкідництво вистрочили профілактичними
0439 чистопородним кустарництво чеснішу мордочками протопчи
0440 псевдовченими цементні садівництвам чітка колінчата вчаділи
0441 високоміцному чужими недоречно ошуканці грудочку мічмані
0442 терцинам септичну правоцентристам пінцетами специфікованого
0443 абсциси товкучок супроводжувачів відчутим палеолітичного
0444 планці прочувало собача дочко доріжці видавничому трофічнім
0445 атрофічне книжечок цікавитиме виплачувало неетичним
0446 гірничопромисловими першорічники чарочки просвітництвом
0447 жебрачив кіномистецтві приліченого аміачна негнучке
0448 оцелотами кардіографічного дамці егоцентричнім саліцилову
0449 плацентами цитрону пересвідчував поперечин абсциси іграшці
0450 електричці перелічували платонічного аритмічнім рисівництву
0451 перечекавши статистично словотворчому енклітичному
0452 академмістечко циклобутані соціологічними надміцне кісточці
0453 надсучасну невідміченім лівоцентристом калмичці ціпам
0454 обмацаним молочник нікчемні циклобутанів ішачило вченими
0455 мікропроцесором проакцентувати причісуванні навколосерцеву
0456 електронографічну приструнченими підготовчу офіцера
0457 педантичнім децибелові слобідці клімактеричному черкесі
0458 ініціативам спецкурсом пластівців чорніла циклотронного
0459 черепашнику</text>
0460  </lesson>
0461  <lesson>
0462  <id>{8cb14829-b0d3-4355-a317-d4b07ea47410}</id>
0463  <title>Урок 13 (щ та ю)</title>
0464  <newCharacters>щю</newCharacters>
0465  <text>вщипнути перевищуватимете вготую торфовищ тріщатимете
0466 домішкою наростаючого щитові щигликами становищами спрощену
0467 трищетинники оснащу щуками лідируючі витріщимо пищика
0468 водопровідною наквашеною витріщиш суміщеному опущено
0469 попрацювала щіткотримачами укрупненою лежбища щепленні
0470 оцінюючого днищу уміщатиму ідентичністю патріаршою прилітною
0471 барабанщиків щорічно почищено ділю нащадкові контактуючу
0472 кіровоградцю переловленою видовищі кричущою обкурювало
0473 укочую лампою кліщ щулю теплофікацію настороженістю
0474 багатошаровістю прокатую пощастиш щогловому полчищ поморщиш
0475 відщипнутим потрощивши щілинною стимулюючою одношлюбним
0476 вирученою адсорбцію наругою шерстистою інкасуванню минущім
0477 кореневищне скріпленою пожарищем вирощувала пищимо
0478 переоснащеним пощебетав вдумливістю непосидющім гіперплощин
0479 переміщую блакитнуватою надщерблену валютні прополощи
0480 бурдючному повсюднім сюжети нащадків вирощуватимеш
0481 пожадливістю банщиків поморщу видимістю миючу донною
0482 видовжую прищулену упевненою книготоргівлю комплектною
0483 перекочівлею дорівнюючому протиставлю передвіщеною голосуючу
0484 улещував барабанщицею щогодинного припущенім мощенім щуплою
0485 прищеплено сищикам скромничаю надвисокочастотною сквитаю
0486 сповіщену упущеним інвалідною роблю вдержуючи підвладністю
0487 будинковою міщу поміщицею багатющім ощадлива чищенню імущого
0488 переборщимо точністю природолюбами переговорюю неабсолютну
0489 румбою дворище уперіщити ущербності общинності умощую
0490 буферною відмоканню титанистою вощаним винищена дошию
0491 пітливістю щілина пітливістю щіточок матірщина сповіщені
0492 капищі лущиш ювелірам сповіщенню лежбищну підщипане
0493 виключенню покращена перелоговою люстриновому підсуванню
0494 активуючи професурою обнародуваною спрощую мотогонщиком
0495 витаращаного містифікую потоковістю обманщиком прочищеними
0496 поступкою переоціню білковою потріпаю присвоював противницю
0497 передвіщена просвище нечищеною прострілював витріщеними
0498 уміщати</text>
0499  </lesson>
0500  <lesson>
0501  <id>{025e1d08-27f5-4b92-a3cf-9786b5ab58db}</id>
0502  <title>Урок 14 (й та я)</title>
0503  <newCharacters>йя</newCharacters>
0504  <text>передовіряймо вкришимося обвалилася підлягалися наповняли
0505 обтягування відремонтуймося стрималося установлюймося ротній
0506 посватайся доісторичній яворовими вагання доланнями сколюймо
0507 наклейка погашайте підрубаній промайнеш сприйматимете
0508 лучковій привілейоване переглядатиме покладешся обурилися
0509 подвоюймося штопай напівкровній монтажній оступатися
0510 помажмося атестацій нагріваймо прощеній понадіялися фасуйте
0511 бінокулярний обойма просіяним вияснятися лижетеся
0512 одноколірний інтерференцій рибоконсервний перевищенням
0513 угадуйся присвійною вдовбалися відмежовуйтеся балаганній
0514 монтуюся барабанній новоявленій висиплемося священному
0515 магнійорганічне найціннішому обривайтеся сприятливе цідженій
0516 кліпаймо відмотувалося сорокарічній кордонний невидимостей
0517 якнайнижчою спрощенням доступайтеся тугіший пащекуванням
0518 сутяжництва домалюймо підсипаний калібруйте напрямну
0519 генеруйся встановлюйтеся одноплемінній найсмішнішими
0520 службовий активувалося уставляючи найцікавішій
0521 примножуватися потрощеній неймовірно неуважливостям
0522 чорнобривій витверджуй склепінній щедрій вібраційна
0523 миротворцям обприскуйтеся підлостей порпай натякаю
0524 випручуймо рекомендаційного осушуваний труситеся готичній
0525 простягала спричиняли обкутайте електрострикційна файлове
0526 грейпфруті привласненнями стріляним двосерійні паяймо
0527 руйнівна наймогутніший переобтяжена якнайтіснішу
0528 проградуйованою роговий освячуйся настояній
0529 електроспоживанням домуруймо щонайменшій прощупаний
0530 перестукування совенят ненаглядним вироблялося сприскуванням
0531 дебютуй міряного переймалися вірний відвалюймося годимося
0532 доброчесний вдертися декоративній юродствуй переливався
0533 приладновуймося начісувалася втамовуйся інтелігентностями
0534 виглянути виправлянні автостанціям сприяти приймайте
0535 примнуся присуджуйтеся довговолокнистий посіяною надійнішого
0536 окостенілій потомитися щітковий круглякам пеліканячі
0537 кришитися електрорушійнім гуртуймося китайкам віднайдімо
0538 неякісна буцайтеся еволюційнім омолоджуй</text>
0539  </lesson>
0540  <lesson>
0541  <id>{f2140b68-eab0-4fb9-9274-2428df835566}</id>
0542  <title>Урок 15 (з та х)</title>
0543  <newCharacters>зх</newCharacters>
0544  <text>великуватих вимерзнувся якірних ввезене синтезованих
0545 флогістонах застібаюся поділюваних ізюмних кропіткіших
0546 розвісила назначені заштриховане охаювалося архітектоніка
0547 лазиш започаткуваннях коханок звідною залужений
0548 шестигодинних хрестовиною позаекономічною безрукостях
0549 заатлантичній заштрихував розполохану зручні плодозніманням
0550 похідна авіалініях колінах зенітними вусах заперечні
0551 архетипами маккартизми резистивна безкінечного всміхатися
0552 збезводненнях схропування молескінових роздумливі
0553 затримуваний неволях недорозвиненому приховуванім
0554 знезаражуватимешся хінних зазеленілих ізоспінові замигтіти
0555 змазуваннях затонулих довших відмахала охороняймося лизали
0556 кізки повиштовхували підпунктах прослизанням ліцензуванням
0557 зачарованих мізинців зітхнувши опухали підлабузниках
0558 бензосховищам жахливу визначся звеселілими зефірі зримуймо
0559 прохрипіли задвірках схожостями шарахнуся означаюча
0560 мотопіхотною уявленнях високотехнологічною ситцевибивних
0561 замазкою розігріватимемо змащенню найрізкішому анахорету
0562 рихлимося незгладимих франтихи максимізовану найнеобхіднішу
0563 білозубою плазмоциди захаращувалися відштовхнутого
0564 машинобудуваннях фіззарядці мрячних нетіпахою захоплюваними
0565 глиноземнім розігріватиметеся офіцерствах гідрохінонам
0566 брелкових гамаках багатообразністю недвозначнім розправлені
0567 затягненому розпустило несхваленнях повозила гістерезисах
0568 хитринками безглуздіші возишся започатковувати зоологам
0569 відеозаписові викоріненнях крохмаленім здибленім
0570 псевдокласичних ізотермами законослухняний хромистій
0571 анатоміях відраховуватиме масажах закоптілім чуханий
0572 заниження трояках защіпатися прослухаю рахіти дострокових
0573 пересолених заскнілостях крихітну безтарифному нарізом
0574 запустілих дезінтегратори хореографія віршомазництвом
0575 запалюйся усміхатимуся сіоністах магнетизером запасного
0576 багатогалузеве малюнках чванливостях замахати утискувачах
0577 замружмо заглухла візитам нюхнув роззувалися газомет
0578 інституціях різноманітно</text>
0579  </lesson>
0580  <lesson>
0581  <id>{72788259-94f0-404f-9d77-4e7483b91edb}</id>
0582  <title>Урок 16 (є та ї)</title>
0583  <newCharacters>єї</newCharacters>
0584  <text>революцією відкуповуємо тесляруємося ладнаємо прорахуєш
0585 стиролової піщаної страхаєте взаємопізнанні автопоїлок
0586 анімістичної надзвичайної розчинюємо пообіцяєш
0587 кримінологічної радіолінією своїй вистриженої погарячкуєш
0588 дистанцією їдцем бабуїна шукаємося приземляємося вболіваємо
0589 задокументуємо штикової підкочуєте добиваємо моноклінної
0590 розшаруєш рецензуємо довгошерстої оформляємося ієрогліфічний
0591 темнішої жовткової тупої згодуємо ребрової параноїчними
0592 споживаючої зраненої заумної втихомирюємо ланолінової
0593 есеїстам проїдатиметеся денної звеличуєшся параноїчної
0594 проясненої призбируємо збройової ендогенної їдкими
0595 підпадаєте підганяєш лібералізації обліплюєте чотиритактної
0596 розконсервованої жертвує наїжджаємо розстроїтися
0597 переорганізуєте видавничої гідролітичної недоладної занявкає
0598 політаєш терплячої облизуєш нашивної дієприслівників
0599 параноїків харчуєш проливаєшся узгоджуємо убавляємо
0600 балалаєчними пантеїстичною бажаєшся заквітчаної заїси
0601 роздвоїмося умеблюєш незареєстрованної центурії
0602 деталізованої зірчастої недбалої поспіваєш незахищеної
0603 гостроголової торієва розрізаної залізаєте короткофокусної
0604 прихиляєтеся можновладної маїсах працевлаштуєтеся завітряної
0605 небезінтересної витрачуваної перешиваємо скушаєте забронюєш
0606 зброшурованої злосливої заполюєш оговорює взаємозумовленості
0607 пропеченої переробної зарезервуєш натуралістичної літнє
0608 дотичної строгої поганої дрейфуємо спектрофотометрією
0609 перебріхує відроджуваної поблискуємо проектуєте довгочасної
0610 змеленої принтерної защіпає качаємо двоюрідної шаржує
0611 двоколонної євроінтеграційного шовковистої старіє
0612 замаскуємося підклеюєте поїдання докуреної профарбовує
0613 енергоємні плебеїв деталізації ниткованої сплітаєш
0614 приземкуватої розпорюємо вимотуєш медіацією неметушливої
0615 целулоїдними співспадкоємицях припасуєшся безсонної
0616 напівзгнилої обдивляєшся сертифікуєш жовчної засуваєте
0617 неосновної прорахуєшся акліматизаційної довгоногої дармоїди
0618 благочестивої нецифрової</text>
0619  </lesson>
0620  <lesson>
0621  <id>{d969fdd2-8795-4c79-9b44-3589389d02c3}</id>
0622  <title>Урок 17 (ґ)</title>
0623  <newCharacters>ґ</newCharacters>
0624  <text>ґаночками ґрасуванні ґелґотіли ґрунтовирівнювачі ґонтові
0625 ґонті проґавлене ґрунтотворного обґрунтовуватимемося ґавина
0626 ґеґотатиму ґонтам ґелґаймо ґелґотухою ґудзиковими ґелґотанню
0627 ґерґотіло обґрунтуванні ґрунтовим заґрунтованих підґрунтові
0628 ґанках ґерґочете ґавиних ґрунтообробному обґрунтованостям
0629 ґрунтована необґрунтовані підґрунтовому задриґаймо
0630 ґрунтовирівнювачем ґринджоли ґрунтували ґнотове ґрати
0631 ґвалтівниками ґаблі ґирлиґувате ґавенятками ґелґотунам
0632 обґрунтуй аґрусовою ґратами ґиґнеш ґвалтувати обґрунтовуючи
0633 ґелґотінням ґанджовита задриґаєте ґавах ґудзям
0634 зиґзаґоподібнім ґвалтую дриґався заґратованій зґвалтуюся
0635 ґаздувати ґрунтобетонна ґрасуйте ґрунтовирівнювача ґречну
0636 ґудзик ґрунтованої ґаночоку безґрунтовній ґанджовитою
0637 обґрунтованих дриґнув ґречності зґвалтованою ґерґотала
0638 ґеґочу ґрунтозахисну ґерлиґуватими ґвалтуватиме ґелґаємо
0639 ґанджовиту ґрунтознавцеві ґаздую ґраткою ґелґотали
0640 малообґрунтовані підґрунтового ґирлиґувате ґелґотати
0641 обґрунтованими ґрунтообробну ґерґотінні обґрунтованою
0642 обґрунтованої проґавлена ґрунтообробними ґратована ґаздую
0643 ґиґнемо ґратованим ґвалтівникам дриґаєш ґерлиґуватий
0644 ґратчасті дриґаюся ґрунтую ґудзиковими дриґатимуся
0645 ґвалтування ґанкам необґрунтованим ґвалтуватимеш ґаздівство
0646 ґерґотіло зиґзаґоподібну ґрасує ґрунтознавців ґрунтобетонний
0647 ґудзикове обґрунтуюся ґрунтах ґвалту ґаздиню заґрунтуйте
0648 ґречностями дриґало ґаздував ґаблі ґвалтівником аґрусовий
0649 обґрунтованим ґвалтуватимемо дриґаємося заґрунтуєте
0650 ґрунтовними задриґаєтеся ґелґотав ґелґання ґрунтовнім
0651 ґерґотів ґавеня дриґну ґанджуємо ґелґання заґрунтоване
0652 ґелґотаннях ґелґотав ґвалтуєте необґрунтованостям аґрусам
0653 ґрунтобетону ґавиному ґаздівством ґиґнуло ґаночоками
0654 аґрусовім ґрунтованої ґратчастім обґрунтовував неґречностям
0655 обґрунтовуватиму ґирлиґам малообґрунтованою ґеґотав ґавиного
0656 обґрунтовував ґанджував ґавиного ґрунтознавчі ґрунтобетонне
0657 ґрунтобетонних дриґай ґалаґанам ґрунтознавця зґвалтуванні</text>
0658  </lesson>
0659  <lesson>
0660  <id>{5dfbd53b-2430-4304-9f98-337bf141b2b0}</id>
0661  <title>Урок 18 (-)</title>
0662  <newCharacters>-</newCharacters>
0663  <text>марксизм-ленінізму редакційно-видавнича норд-остом
0664 полімер-розчинові інвестиційно-клірингового ясно-зелених
0665 експерт-криміналістів контр-адміралах лейб-медика
0666 ремонтно-механічними кредитно-інвестиційна
0667 експортно-імпортній оперативно-технологічну лейб-медика
0668 блок-схема нормативно-технічного тайм-чартеру чортзна-чим
0669 шахер-махера блок-сигналах центнер-кілометрів нетто-балансам
0670 науково-дослідні яскраво-зеленою селекційно-генетичне
0671 націонал-фашисту банкнотно-монетним чортзна-чого
0672 яскраво-червоними приват-доцент прес-брифінги
0673 інженерно-технологічна експортно-імпортного брейд-вимпелах
0674 екс-директорах північно-східні екс-міністрах обер-офіцерам
0675 генерал-лейтенантові генерал-лейтенанті соціал-патріот
0676 тет-а-тет норд-весті штаб-офіцер перший-ліпшим норд-ости
0677 фізико-технічної кредитно-інвестиційну штаб-ротмістрам
0678 прес-центри хіміко-фармацевтичною експерт-криміналістам
0679 екс-чемпіона експерт-криміналістами еколого-економічну
0680 техніко-економічнім центнер-кілометром науково-технічною
0681 ясно-червоні виробничо-технологічних еквілібрист-жонглерами
0682 рядково-орієнтованому паливно-енергетичне обер-інтенданті
0683 мідно-духовим штаб-ротмістрів експрес-аналізі
0684 зразково-показову виробничо-технічного контр-адмірала
0685 науково-експертні програмно-технічній тріо-стани
0686 салон-вагони оперативно-технологічній хтозна-якій
0687 віце-канцлерам лікеро-горілчана інженер-майором яхт-клубом
0688 науково-експертними сріблисто-білому житлово-експлуатаційну
0689 картографо-геодезичні центнер-кілометрів фізико-хімічне
0690 медико-санітарних економіко-правовими радикал-соціалістів
0691 фінансово-економічне ленд-лізу шахер-махеру
0692 грейдер-елеваторові чорно-білими соціал-реформізмам
0693 інформаційно-аналітичні державно-кооперативною тому-таки
0694 еколого-захисного терц-мажору крекінг-процесу чорно-білий
0695 інженер-полковники механіко-технологічними
0696 транспортно-експедиційної медико-санітарний
0697 експортно-імпортній соціал-патріоті екс-директорам
0698 еколого-захисних прес-брифінгові конференц-залі
0699 науково-педагогічних стрес-факторах директор-розпорядника</text>
0700  </lesson>
0701  <lesson>
0702  <id>{4866abae-d767-44a2-9df4-cce7dc3838be}</id>
0703  <title>Урок 19 (ь та ’)</title>
0704  <newCharacters>ь’</newCharacters>
0705  <text>кров’янистим пом’ятій розм’якнуло п’ятдесятирічний
0706 ув’язаного львів’янками з’ясуватися від’єднувалася обв’язкою
0707 черв’якові різнотрав’ях п’ятипалим об’їдаєтесь
0708 дерев’янистого старослов’янських підв’язаного
0709 двадцятип’ятирічну п’ятнадцяте пом’якшуєте зм’якшеній
0710 з’єднувати ар’єргардний м’якою п’ятнадцятою нав’ючтеся
0711 п’яткове м’якших зв’язною юр’ївського черв’ячному
0712 підрум’яняться з’єднаєтесь слов’янська м’ясистостями
0713 розв’язувань кур’єри зав’ють снопов’язалок необ’єктивне
0714 надп’яткових прим’яли заб’ємось роз’яснювальної з’являємося
0715 голуб’ятники під’їздами роз’ятримо пред’явлену в’ючній
0716 від’єднується м’ясниками закам’янію роз’єднаним від’їдаєте
0717 п’ятдесятьом дев’ятиповерховим м’яла з’єднав п’ятитижневих
0718 з’ясувались солом’янім з’ясовуватимете зв’язківкою
0719 в’єтнамцями дев’ятихвилинну перем’ятім сум’яттям пам’ятників
0720 в’язальна розм’якшуся об’їждженім з’їси кам’янистої
0721 возз’єднуєте сім’явипорскуванням п’ятибальна прислів’їв
0722 п’ятихвилинну зм’якшуючої скам’янілого в’язалась зів’яненнях
0723 бур’янистому пом’якшувальною ум’ята п’ятнадцятьом
0724 зарум’яненими з’єднанням п’яненьке роз’їждженій під’єднані
0725 в’їдливостей з’ясувати сп’яненими ув’язаюсь олов’яних
0726 приб’єте зв’язуючи кур’єрській пред’являєтеся об’їденою
0727 кип’ятись прем’єрської напівм’яке кон’юнктивітах бур’янові
0728 в’їдаються п’яніймо люб’язнішу трав’яним п’ятнадцяту
0729 зобов’язало комп’ютеризуєшся пов’язало прим’ятої
0730 перев’язувала кожум’яки нерозв’язані розм’якшуймося
0731 запам’ятовуємось зав’яжіться розрум’янилось зарум’янитися
0732 з’єднували післяз’їздівському сиром’ятні з’їжджають
0733 перев’язуйте в’ятську дов’яжи пам’ятливім п’ятку п’ятирічок
0734 олов’яним об’їздять п’ятиденними м’якушки нав’язуватимете
0735 нав’язливі дов’язалися черв’яковій рум’янці нав’ючуюсь
0736 перемир’ями п’ятиденному п’ятизіркове кожум’якою роз’єднуєш
0737 військовозобов’язаний п’ятикутною помор’ях м’ячиками
0738 в’їжтеся прем’єрську пов’язаністю м’ятного м’ятому
0739 п’ятидесятій перев’язались</text>
0740  </lesson>
0741 </lessons>
0742 </course>