Warning, /education/ktouch/data/courses/sk.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{01f5acbc-e471-4cc0-bb63-d157cbcad808}</id>
0004 <title>Slovenská (automaticky generovaná)</title>
0005 <description>Trainingfile generated Fri Dec 22 22:51:46 2006
0006 Program written by Hendrik Naumann
0007 Inspired by Håvard Frøiland's version</description>
0008 <keyboardLayout>sk</keyboardLayout>
0009 <lessons>
0010  <lesson>
0011  <id>{c1cbd5f1-4977-4b97-a5ce-ec4e89b7876a}</id>
0012  <title>Lesson 1</title>
0013  <newCharacters>jf</newCharacters>
0014  <text>jjjf jjfj fjjf ffjf jjfj jjjj fffj ffff ffff fjfj jjjj fjjj
0015 jfff jjff jfff fjjj ffff jfff jjjj jfjf ffjf ffff fjjf jjfj
0016 jjjf jjjj jfjj fjjf fjjj fjfj fjjf jfff jjjf jjff ffjf fjjf
0017 ffjj jfjf jfjf fjjf jjjf jjjf fjfj ffjj ffff jjjf fffj jfjj
0018 ffjj jjjj fffj jfjj jfff ffjf fjfj fjff jjjf fjfj jfjf jfff
0019 fffj ffjj jjfj fjjf ffjj jjjf fjjf jjjf jfjf fjfj jjjj jffj
0020 fjjf jfjf fffj jjjj jffj ffjj fjjf jjjj fjff ffjj fffj fjfj
0021 ffff fjjf fjff jfff jjff ffjf jjff jjjj ffjf fffj jjfj ffjf
0022 ffff fjjj jjff jfjf fjfj fjff fjff jjfj ffjf jfjf ffjf fjff
0023 jjjf ffjf fjjf fjjj ffjj jjjf jfjf ffjj jjfj fffj jjjj ffjj
0024 jffj ffff fjfj ffjj ffjj fjjj fjjj jjfj jjfj jjfj jjjf jffj
0025 ffff jfjj ffjj fjjf ffjj jfjj ffjj jfjj fjjf jfjj fjjj ffjj
0026 jffj jjfj jfff fjfj ffjj jfff jjjf jjjj jjff fjjf jjff fjfj
0027 fjjf jjjj jjff jffj fjff jjfj jfff fjfj ffjj jjjj fffj jffj</text>
0028  </lesson>
0029  <lesson>
0030  <id>{8305d32c-b3b8-4546-b5da-cfe22ee62ce1}</id>
0031  <title>Lesson 2</title>
0032  <newCharacters>kd</newCharacters>
0033  <text>dfdk ddkf kkdf dfdf kddk kjdj kddj kfkf djkk kjdk kjkj kjdd
0034 kdkd kkdk dfkd dfdd kddf dddk kjdd kfkj kjkf dfdj djdj kdkk
0035 kfdf dddk dfdd dkdj kjkj ddkd ddkk kfdj dddj dkdf kjkd dddf
0036 kdkf djkj dkkf kjkf dfdk djdf kdkj kkdf dddf kjdd dfdk dfkd
0037 kfdd kkkj kfkd kfdd kfdk dkkj kjdf dddj kfdj dfkf kfdf kdkk
0038 djdd kddk kfdj kddj kjdj kjkd kdkd kkdf kkdj kkdf dkkj kjdk
0039 kkkf kfkf kddk kjdf dkdj kkdk ddkj dfdf dfdd kjdj djdj kjkj
0040 dfkf kddd dfdk dddk dfkd dfkd dkdk kdkj djdd djkd kdkk dddf
0041 dfkd kjdf kkdj kddd kkdk kddf kdkd ddkj kfkj djkk kfdf kjkf
0042 ddkd djkf djkk kfdf kkdd dddd kjkf kfkk kdkf dfkd kjdk dddf
0043 djdj dddk kjdk kjkj dkkk kdkf ddkd kdkj kkkd kjkd dfkk kdkd
0044 dfdf kjdj kkkf djkf dddf kkkk kfdk kkdd kfkd ddkj kfdd kkdj
0045 djdk kjdd kfkk kddf dddf dkdk kkkd djdd kjdd kddk kkdk dddf
0046 kdkf kkdd kjdf dddk kkdk kfkj kkkj ddkf kddj kkkk kjkk dfdj</text>
0047  </lesson>
0048  <lesson>
0049  <id>{631dca6b-e8f0-47ea-9fb4-450e1cad2458}</id>
0050  <title>Lesson 3</title>
0051  <newCharacters>ls</newCharacters>
0052  <text>lkls sdsl sssj llls lflj sklf ldlf slsj sllk lksl skss lklk
0053 ljsf sssk ldsk sdll ljlk sslj lfls ldll lfsd lllk sfsf slsd
0054 lflk llsk lklj ldsf sslj lfsl llsk lksd sssj slsd sssl sksk
0055 lsss sjlk lfls lllk sdls lfld lfsj sllk sjsj ldlf lfsf sfsk
0056 sksj sklk lflk sklj sdsj sjlk sfsd sfsl lfll lsss sksj ljsj
0057 sklf sdsl llsf lklj lfsd slls sssl lkll sslk sflk sklf lfld
0058 sfsf ljlk sdss sdls sllk sdll llls sklf sflf lksd sflk slsl
0059 lksd ljld llsk slsk lflj lssf ljsl lfss sssd lssf lfld llsk
0060 sdll lksk skss ldlj lssj ljsk sfsd sflf lsls sdsj lssl lklj
0061 slsd sjsf lkll ldls lsll ldsl ldls ljls lflf sklf slsj ldlj
0062 sdls lkld ljlf sdsf sssf lssl lslf sssk sdsf llls ssll sdlf
0063 llld lfsj ssld sdsd skls ldsd llll sfss sflk skll llsk sslk
0064 ldsf lklf slss lslk ljsf lfsd sjss sjsl sdsk sksl slsk lssd
0065 ljlk lfll sjlf sflj sllj lslf sdsk lfld lfsl sjld ldss ljsf</text>
0066  </lesson>
0067  <lesson>
0068  <id>{9e5cef48-95a1-472a-bde7-989fced0df83}</id>
0069  <title>Lesson 4</title>
0070  <newCharacters>aô</newCharacters>
0071  <text>ôôad asôk aaak alôs ôlaa ôdôs ôjak ôkaô aôad ôlôk ôôak afôd
0072 adôô asad aôôa akas afal alaô alaa ajaa ôsôj ôsôf ôdal ôjôf
0073 ôjôô ajaf ôôôj ôfôf aaôa aôaj ôaôs ôôôa aaak akal ôlôk adôl
0074 akaf afôd asôd aaaô ajal ôlaô ôlôk ôaaô asôk ôkôk akôs afôj
0075 ôkôl ôaôk asak alôd ôôôs asaa aaal ôaaj ôaad ôdôl asaf asôô
0076 asôf aaaf ôlôa ôdaj ôlaj afôd aaaô ôjaj ôkaô adal ôaaf ôaôf
0077 ôsôk aaaô ôjaô ôlaa ôdôd ôsal ôôaf ôaad aaaa aaad akad ôkôô
0078 aaal asak ôlak ôôas akak ôjôf ôsôk adak ôaôô asôl ôkôa ôkôa
0079 ôdôk ôfak ôfaô ôkôk ôjôk ôôas ôdaô alôj ôôal aôal ôôôs ôôôô
0080 ôkak ôdad ôkaf ajad aaôk adaj ajôf aaaf aaal ôkôd ajôk aaaô
0081 ôdad ôsôd ajôô alôl akôa ôdôf afas ajad ôfaj ôjôf ôjaô ajas
0082 ôkaa aaaf adal akad aôôd akôd ôlas aaak ôsôj alôô asôs ôkôk
0083 alôk ôjôa aôôl afaô alôk ôfôl ôaôs aaôô ôdaj aôôa aôôô alôl
0084 alôd asôô ôsôk ôjôa ôjak ôsôd ôlaj aaôa ôdôd akôl ôjaa ôlôô</text>
0085  </lesson>
0086  <lesson>
0087  <id>{6579b17b-d39d-4bab-8a4e-f5b8ab8f4908}</id>
0088  <title>Lesson 5</title>
0089  <newCharacters></newCharacters>
0090  <text>lkal f kalka kakal lad las sak fald kalk dlask ad d flk a
0091 skal fak fajfk as kasa skl sa salajk lak klas kafk a lkal
0092 klak kladsk dal jaf fald sa sajdk dada kaka dla kladl ska
0093 dadal ka kakaj kla sad jaka sask skalsk sask da saj kd kla
0094 lak klas kasl s dl a jasa kd kla klad jakl kasal d la sask
0095 da kafk a laskal lkal skal skal a sla kasal salaa skal lkal
0096 kas ka sad klak kasaj kladsk klad sa a skalk dal kakaj kasa
0097 las las jasa kladsk da al ald s kasl sklad jakal sklad kakad
0098 d skalsk slad fald s salaa ald al skalk f saj skalk kal sask
0099 sklad salajk s ja klas fa skalk alf f lajdal d ja kladsk
0100 kaka kafk jakl kakal kal da da dl ka flk sajdk sajd lak
0101 kakal lad las sad sald as s kas klad dadal laskal sas fal
0102 fald sad klas kladk skl ak sas sak s f slad ka ja kladsk sal
0103 fald sd klak ka a sl al sak skal salaa sajdk dlask sla slas
0104 ka fal dlask jal fal d kasal a fal ka dlask ja lkal kakal
0105 laskal s jas jasa asfal s dal la jaf d kla kakal alka sa d
0106 skl jaf jal s kd sad kladl jd kasl laskal fajfk fajfk kas
0107 sak f sak ka kaj lak jasa jas la klak dl ja daj kasl slad
0108 skalsk jasa jaff kasl kladl sla kas kas la kafk sladk s klas
0109 kladk dal d skal jas sajdk lka salaa sask kaka a kal kasl
0110 fas skalsk kasal dada sa kladl slas klas sal sald fajfk jas
0111 skladk skalk fajfk las s ald sl kas ff ladakd s kal a ja jak
0112 kaka laskal klad jakl ff lad lad skladk dl jak a kasal kladl
0113 kaka jd jaff kasal lak jas kakad la ald da dlask fal la
0114 salajk kakal jaka kal kal kafk fajk kas ja kd skl d lad d
0115 dlask ja s kasal kafk skalk jakal fajk alsask slad fajfk s
0116 kal jal sa klad dada skladk ka jakal s jakal kla jakl jaks
0117 kafk kla kas kladsk sak salajk jak ka ls alk f sl kladl klas
0118 ak a sd kas kss kalk af laskal d kasa klak ss kasa f lad da
0119 fals klas fals klad las dada kaka kd ls fald sas skal ka ad
0120 a lkal saj sad laj lka salajk skalk jaff jakl skl kasl
0121 salajk sas kaka skalk dadal la dlas alsask a la sald ja a
0122 kaka jaka alf skalsk kal alk lkaj las skalk skal kal laskal
0123 ks sald lad dlask laj sajd jas jal lkal fajk kd sad dadal
0124 ska klad sa s kaf skalsk ad skall al skladk alf kasl kasal
0125 laska sklad sask al la klas alk la lad lkal salajk skalk
0126 kaka laska f kladsk alsask la skal lkal s dal kas kaka
0127 lajdal sl ka skalk la f klas las ald kakaj klas f kal a
0128 salaa lad klas js la jaf d fa skalk la skalk da kal a skalsk
0129 alf kakad kd skla dadal kal a fajk d dl f sa fak da ala
0130 skalk salajk s ka sklad slad sajd sajd la fajfk la sald sa
0131 fajk sal slas fajk al ja kajk d jak skall lajda ss jd da sas
0132 s jal jaja skladk sak klad sajdk da lak asfal ka s kal kafk
0133 kalk kajk sa dal alka laska lkal sl sla s skla dl lajdaj kla
0134 ls kafk klas la kaka s fajfk da lad sa al kal laska jas fal
0135 jakal klak lkal al sal jd fald a ad kal kajk lajdaj as alf
0136 ja kal a d kaka fajk jd lkal fals f jas las skladk lkal sask
0137 s d a alsask faka ak kladsk s klas fal f skalsk klad alf f
0138 kaka laka sss da kd kas slad sask a alsask skalk lajdal kafk
0139 jal kaka da jas fajk f ska al s fal sak dla sak fald lka
0140 sladk skladk s fald sladk jakl kafk kakaj a skal daj js
0141 kakaj kla a kalk s sl skladk sad ska sd lad dlask kd las fa
0142 skal alf salajk sla al lkal sald lad s dal sada jas dal a
0143 salajk ada jak aka kla fal skall klad slad salajk ak fajfk
0144 lajdal kal s s ja lkaj kladk fajfk alk a la dal fajfk kladsk
0145 da ka kas kafk a jakl las kd ja f la lad lad kasal kal jal
0146 js lkal ja d al lajdal ff a dk la f kaf lad sklad s sklad
0147 lak skl skl kla jas sas skalsk lad sladk js a laj kasal
0148 skalk klas kladk as sla kladk fal daj skalk skalsk sa lkal
0149 dla al alf fals ka kad ladakd klas lajda sklad af kaja sald
0150 sal jakl sald d dk s kalk la sa ladakd f lad lajda d sl ald
0151 jas d kla d f sa kas klad af kaj kakal ss sask</text>
0152  </lesson>
0153  <lesson>
0154  <id>{1fd2a18f-8bb5-4892-b581-29cacb3c4434}</id>
0155  <title>Lesson 6</title>
0156  <newCharacters></newCharacters>
0157  <text>fal salajk sajdk skl kl sask alsask jak klad fal ja skalk
0158 kasl klas laka klak jal jakal kladk kl laj kal klas salajk
0159 sajdk kd kasal kafk sajd fajfk l kal la skal salajk kladl dl
0160 ja skal l kla kladk laka asfal kasal kas lak klak salajk ka
0161 skladk lajdaj salajk kajak lak skalk kakal kasal kasal jal
0162 kasa jaks salaa sajd ald dadal jas dal fal k kasal dal skall
0163 kas sklad kladl ls kasa sask skall alsask dal kaka ka skal
0164 skladk ja jaka jd lak kas alf skall dal ka klak kas jakl jas
0165 sak skl kasal skalsk las kladl alf sajd al jal sald l j
0166 sklad kladl salajk k jak lad l lad sask lajdal skalsk ka fal
0167 ald la jaka ska kal skalk alf klad dk skalk fajfk al lad kal
0168 jaks fajfk alsask jas fald kasl jaff jakal jaka skl slad ska
0169 sklad ja sask jaff sald jd la laska k kladl kas sald lad alf
0170 dlask skalk jakl jaka ja kladk fal sajdk jasa lajdal sladk l
0171 fal kasl kla j skalsk k js lkal lak laska kakal j kas lad
0172 kakaj kl lkaj alf lkaj las fal skl sla j kas dlask al al la
0173 kakal kasaj al ald alf alka dadal kd salajk kafk kla k ja
0174 alk jasa jaks kal jakl ja alk kakal la sald sklad kasl kladl
0175 kladl ak jaja jak kafk l sklad jal kal salajk kladk skl flk
0176 kaka asfal ka klad lad l kaka ja kla las k fajfk salaa sask
0177 kladsk alsask lak skl sla kla klas fal laska jas dal salajk
0178 lajda dlask kakaj jakal kal sal sal al sask kaka k kladsk
0179 fajfk jaff jasa kal ka kal skalsk lad kaj flk las saj ja ka
0180 kasl laskaj lajd j sak saj dadaj j skl lak k kasal k sklad
0181 jakal kaj kakad skalk jal ladakd salajk klak dlask skall
0182 kajk j sl kl sald lajda jas skl l sajd sla kal ladakd l
0183 sladk klak kl jd sald sajdk kasa kafk kaka ska j ka fal k
0184 alsask kl lad saj fals alka k fals skall kla jakl j js lak
0185 skladk klas klak kajk kal klak kal klk laskal kaj la kal
0186 faka jas skalk lad jas lad sask jasa ska kaj kajk sajd kajs
0187 lkal fajfk jakl ls skall la kal jd skalsk kasa jasa skladk
0188 kd l la klas ja sal la skalk la kafk dadaj kas salajk daj l
0189 faka sald klas las fald l jas kla kaka k k fajk laska jas
0190 kaka kd skl klas sajdk skl klad jas sald fald laskal sask
0191 lka k kaka kakaj kakal kasl jakl klas kafk fak kakal dl lak
0192 kasa la skall sla alsask klad lajdal dal kakal kaka sla jaff
0193 fal skalk lka jd ja la jak fal klad jal ka ja l kal jaff
0194 kladk al jakal klas kasal sajdk flk skla kas dlask skl k ja
0195 sask fajk sald jd la kasa kla jd fal k alk fal kal alka
0196 salaa kasl ja kasal kladk slad dadal j lad jas jakl kal
0197 laskal al fajfk kl kasal skalsk jas laska skalsk sklad skl
0198 salajk sak la ja kladk dal k kasal kladsk skal ka ks ka ka
0199 fajfk laskal laj al dlask l daj jakl sald alk las kasa skalk
0200 kafk laj klad k kasa dlask kd fal kladl laj l lkal dlask
0201 skalk alf jal fajk jak kasal kakal kakal sajdk skalk kaka k
0202 slad jas lajdal ja k sajdk skladk skl skladk kasal ka kafk
0203 kakal alf fal lad j kajk dk al lak skall kaka kafk daj slad
0204 al skall jaff kafk jd al jaff kasa kalk lka skalk ja skal
0205 jaff salajk kas kad slad jakal jakl fald skalk jakal laskaj
0206 saj kasaj skal jd sald skalk sajdk kakad alf lkaj ja ka kaf
0207 ald dal skalsk klak salajk dlask sask dadal ak kaf laj kakal
0208 las kladl klas ja skalk lajd las dlask lajdaj laskal js skal
0209 al lajda jakl kl klas skall laska ja kl jas lad jas kd jd
0210 kas fald kladl ald sklad jas saj klk kaf l fal la la jaks
0211 salajk dl klas fald dadal l klas lajda l ja kd ja laskal ala
0212 klak jakl l kalka kasal dlask slad kasal kasal jas kasa laj
0213 las klas la las jal jaka kasl skladk lad kasal k dadal kas
0214 ald j dal salajk las lajda las kal la alf dla kasl sask las
0215 la kasl kasal las sald dal klk jakal kasaj jakl salajk fak
0216 kladl sla laka slad sask kladsk skalk sklad jaks laskal
0217 sklad klas kakal kajak</text>
0218  </lesson>
0219  <lesson>
0220  <id>{daac44f9-bc1f-45da-8b91-5a34a4b874e9}</id>
0221  <title>Lesson 7</title>
0222  <newCharacters>gh</newCharacters>
0223  <text>gshd gjhd glhg gfhk hsgh hshô glhf hhgl hlhs hsgk gkgg gahk
0224 ghgd hdgd hhhl hfgl hkhf gjhj hkgf hhha hôgs gdgg gsha gdhk
0225 hôgd hggô hfhh hfhô gahô hkgk gfgô gaha hfhg hdhl gdhj ghhl
0226 hdhj hhhd hdgh hdhs gjgh hôgh gôgs hshg gjga hhgô hagd gjhh
0227 gdhh hshô hshô gshl gôhô hôgh hhhj ghgj hggf ghgl hsgk ggha
0228 gahj gjhd gsga gdhl ghgl gkga gghg gahg gjgg hdhk gkgs hdga
0229 hahf ghgh gkgô gahk gdgl gsgj hlhd gjgô gkhd hkgd gkgf glgs
0230 ghhs gdhh hkhh gkhs hjhs ghhj gagl hggh hhhg ghhs gshk hjhd
0231 gjgh hfhs gags hjhk hôha hlgh hjhd gdhô hhha gagj gfhh hlhh
0232 gahô hôgf hlhg hhhk gôgg ghgf gjgd hhhk hlgf hggl gôhs gjhk
0233 hagl hôgô glgj ggha gjgg gghf ghhs gghl hôgk gdgj hshf hdhô
0234 hghs hkgl gags hfhf hdgô gshj hghô gagd hahô glhd hjgj gfgô
0235 hkgh hfhk gfgg gjgj hlga gjgj gkhh hggl ghgk gjhd gsgd gfgh
0236 hkhd gôhô hfgg hlgô hlgj gkhd hdhd hgga gshd gags gfgl gghf
0237 hdhd gdgk gôgk hshg gahh gggs hkhd gdha glhh ghgd hfhh hshô
0238 hlhj hhgk gjgs hggk ghhs hôgh gsgd gôgh hdhh glhf hggj hsgl
0239 hagl gahh gahk gôhh hggô hshj gahg gshk hkgl hdgk gdgk hsgh
0240 gfhk hkgg hôgk gsga hlgf gaga hagd hsgf gkhk hlga glhk hjhd
0241 hjhf hggd gkgô gfhs hhhf gkha gfgô gfgô hfgh hhhd hgha hhgf
0242 hshd glgf gshl hahd gsgf hfhg gkha gkgd gkga hjhs hôhh hdgs
0243 gghk hsgs gôgd hdhg gfgk hagh hfha glhk hôgj gdhf gsgs hlgk</text>
0244  </lesson>
0245  <lesson>
0246  <id>{436d02a6-b15a-43f9-837e-10ce5bffca96}</id>
0247  <title>Lesson 8</title>
0248  <newCharacters></newCharacters>
0249  <text>s g lajdal sak sas kaka skall da lhal dl sal ka sal ha da
0250 laskal kakad jas sal sd sgall ala alf la kasaj kajak fajg
0251 fajgl kd gallas f kasal ska g sad galsk klad gagag kasal f
0252 ka kladk haas kas aka sl sa dal jd salajk ska lhal fas hlad
0253 la kasal agf hajaj salajk ka hlas sal alsask kafk agf a s
0254 lkal jaja kas s fa kas la al sajd kasal hlah lhas fajk klad
0255 sask sd hala alk jd s lahl salajk gajd sklad f alka g sajdk
0256 kladsk kd sask kaha haas la gal f ff dlask salajk af flk kal
0257 s saj jas ada kla dlah kajs kaka sas kasal sajd hah skalk
0258 kal skal kasal gag fajk ah sl f skladk salaa hafl haagsk a
0259 dadal hafl halad ss f skalsk jaff fajg sajdk jas jas hasl ka
0260 sl jak kal la s lad hla kla lhas lka sahal kaj fajk kaj
0261 fajfk af hafl g kajak jas dlask kaj skalsk sla s salajk
0262 skladk saha sal skl ga kd halas kakaj sald las sald s klas
0263 hajk ja lkal skall fa slad klad hal sada kaka hafl aga a
0264 hafa kafk hasl sladk lajd a skl sal s klak hal kaka lajdal
0265 kal kasl ka sahal kd salajk lad ka hajaj kd dla laska ada al
0266 laj fal sahaj fal hajk salajk hala skladk haas jakl las hal
0267 sajd halas alf galla alf kal gallas d haas las kas sa kladsk
0268 sla kla af galla fald had laskal sahal lhas sad kaka skal ha
0269 jaff kasl la jas dada lajdal ss af jakal lah skalk alk aka
0270 klak dal klak hald las fal lajdal fajk jak flk las haja fald
0271 kakal kasl jd jd f skladk kasl kaka ss jakal kal agf slad
0272 skladk kakad hal sgal dadal saj gag gal dlask alka sajdk
0273 lhas klas lak sak fajk haag kafk ak sak sad af lkaj sa jal
0274 dadaj sa lak halfa s hakl las s hla kla alf sgall fald laka
0275 s fajk sahal klak jaja jas kladsk ga hal jas laskal skalsk
0276 lhas hald lad ka lahl la s ald s slad kad kal jas gajd hajk
0277 lajdal khak hajal lajdal sald kas kakal lhal fa lhas s lad
0278 la lad alsask sahal kas ak ka hajk sla sajdk kla had dal
0279 kladl jas ha jakl jakl hal lha fal kas ha fa fa jal f gajd
0280 lhal d dlask sald kasal kd gajd sd kladl skalsk hala as sajd
0281 kasl hafl hla fa sad kasl hafl dada kaf kladsk alsask ak
0282 alsask alf jas dal s dlask gs slad ska jaks alk s sa js kas
0283 laska ga sahal hah skl haa jas f sd da f kas lahl kladk hakl
0284 halal sss khak laj sald d da sklad s hlas salajk kasal ad
0285 hajal hakl hakl hakl lhal kajk lha had kajak skal lahl alk
0286 ka had jas daj lad fajfk kla las kladk dlah sahal hala halad
0287 lajdal kasa kasal ka a lajdal f hafal kla ss sald ka jas skl
0288 skladk dlah ka kajak lad haja kas galsk a kakal haag ga fals
0289 sg ald hafl kajk s al hasl gs had kaj gha skladk haas kasa a
0290 af la hajk s fal halad laska fajk s la sla sad kaka kas fas
0291 dal laj kla laka a sklad hlad kladk ha sahal kaj salajk agf
0292 klak kaka f kaja lkal skal faka hlas sas jakl sl ka halas af
0293 sas haag sajd dal kaka jakal lahl kas lkal lad gajd da s f
0294 hah fals halas lak gajd sak as sa dal ak sal hafa skall a
0295 hafal ha dk klas la slad sal d kakal klas had hlad lhas ada
0296 hal af kla a gal ala kd a dlas ka js la sl s sald kaj laj
0297 aka haas had hlas af alk haa kla lad js ga d had ha ha ka
0298 lad gag d haja sa jakal klak kal a khak ga la js ha fald s
0299 skal hafl faka sg ja da s fald lah dl skalk salha ala sl
0300 kafk klas hal hafal ja hald dlah a skall s kakal kajk sladk
0301 klad dada klas falha s saj hajl ga jd la la lajdaj saha d ja
0302 dal kajk jal kasl kakal kaka skalk kasa hakl laska kakaj
0303 fajgl sladk hajal d laka ad sald ga kalk hak ald kladl flk
0304 kasal kajk gs fal agf hakl sh skalk dal fas f sak sla lajdal
0305 fal d sss skall sgal as hajl dlah d sahal g fajgl sald kajk
0306 halad hafaj skall hla kafk had had haag klas gag klas jal
0307 kaka hajaj g la alsask lkal slad dla klas kajk al jakal g
0308 salajk had gs laskaj hald kd dlask jas jal af slad da lahl
0309 kasal hajk s kas hlas kal alsask kafk kafk s ha fajk dada
0310 jak klad dk ga jaff</text>
0311  </lesson>
0312  <lesson>
0313  <id>{d4168b55-6f91-4b44-b3e2-d4573862f3cb}</id>
0314  <title>Lesson 9</title>
0315  <newCharacters></newCharacters>
0316  <text>kal hak lhal kl klas hajk alsask dadaj salajk sklad kal hla
0317 hajal jas flk ja hafl la hlad lak kal sajd las sladk alf laj
0318 hlad fald sahaj hajal salha gajd lha skl kajak kas la hald
0319 hl jaff fajk dlask fajk klas ha kladk salajk fajk ska lak
0320 hal lad lhal skalk jakl gal ja salajk hla hal kaj saha halas
0321 sald ald sajdk kla laskaj sask sald kal h salajk laskal had
0322 haa skladk gajd alsask h jakl kla lha k jas sajd fajfk kaka
0323 dl lajdal lha skladk alf jakl al la halal la hajk sal kas
0324 had la gal salajk fal kal lad lak kaka alsask hal lka jakal
0325 sal k sgall klad jas jaff ka al sald aka lhas kal dal ka alk
0326 kd slas haja jd ha kasal fajgl jas ja hald ka klad sla
0327 gallas kas al kladl kafk l had sla dl las sald skl kladl
0328 hlad lad ks kal lkal la lajd kakaj la alka k kladsk skalk
0329 skalk l sahal kal kajk kajs had k skalk las kasa ja laskal
0330 sald hald salaa jak kajk sahal kd hafl halad skal skal skall
0331 dlas skalk laska skal gajd saj alf dlask la fals sald alsask
0332 dlask dlah gal hafal kla k jd khak sak l halad hal lahl al k
0333 skalk ska kalk klak sk sk gajd kas sk fald hafa laka sladk
0334 hafal h kajak sak al hafl saj skall slas js klas ja ha klad
0335 kd alf salajk slad saj klas kal had lah lhas dl alf haas jaf
0336 hajl kal lad lad lh hakl lajda gallas ah kal jas lajda jakl
0337 kss k dal lhas salajk sh hafa hlah kladk jakl kasl had la
0338 sak sajdk fal lahl hafl k kafk la gallas skalsk dl fajk kla
0339 hafl sajd ja slas hla alf kaja kasal h kasal kaka jas skla
0340 dl salajk kafk j k h kasaj k daj ja la h ald alk k kas laska
0341 dadal dla fal hafl kss kl al skl hafa sahal kd jh kafk j
0342 lhas lhal kakal hla kladk gal jak dlask sajdk hlad al klak
0343 jh kla lahl klas klas dk hal fajgl jas ja fajfk skl kla hah
0344 hal la k h hajk lahl ja kasal skl kla fal haa jaff sahal dal
0345 kd kas kal kss k jd fals klad fals hl laj hald fals kladk
0346 kaha lhas hasl kl skall h sal klak kaka lhas klad sahal klas
0347 ja kafk hal had hl jas h asfal haag sladk salha k h jakl
0348 hajk la klas ka kajk laska lak sklad h halas had halas kal
0349 skl kajak dl skladk sahal dlask slad k kasal k jh jh h ka
0350 lajdal klad halad haas kal kakad l skladk la skalk lhal ka
0351 hald saj jaff lhal j al had jas lak sgall sak kalk k dl
0352 kladsk fajfk lha gajd sal aka flk alf jasa j lahl sklad
0353 kakad fajfk slas kajk dal las l dlas hal hal kasa l fajgl
0354 salajk fal sak haja lad sask hald kal fal sak has fajg
0355 haagsk kasl l jak sald haa alk jd fajgl skalk sal kasal lajd
0356 jd laskal alsask sajd skall hal lah fals ala klak kd jal h
0357 lajdal laka ald dk ha jas kd h saha ah klas fald dlah h ka
0358 ja al kafk fajfk khak hal j kladl hajk h hajk ald skal dlas
0359 hak klk kasl k sklad kas ka la skl skalsk lajdal lkal ha had
0360 laj kasaj kh k lad jakl kasaj skalk kal skalsk lak kal fajfk
0361 sak kajak j kasl laskal jaka lajda lak had ls halas hafal
0362 has ja alk fal hs hlas lha had hakl jas klas jasa lajdal
0363 laskaj dlah hlas kasal kla dadal skl skladk kaka kaka skalsk
0364 kajs jaf halad lhas ha ha h alka kasal hs klas jas ald gal
0365 alsask skladk salajk jd kal sal had lajdal lh skladk kasal
0366 hal lad ja ja fajk kasl lajda lhas jaff lajdal kasal gajd
0367 skalsk klad jas kas kasl laskal sask lajdal halal ja kladsk
0368 h klas k ja hakl hla kasal sajdk ka hafl laj lad kaj ka lka
0369 jas sh fal laj jaks gallas hlas had j hl jaf kl hafa jak l
0370 sklad ha alk kas haag las hajk hajk kas hlad galsk lh saj
0371 flk al gajd h lhas fald hal fal hajal lkal skalsk laj k has
0372 jas kakal ja jakl halal daj kaj ha h j kaha lajda kasa klad
0373 klas kaka kasal dla lhal sla haagsk kafk al fal klas kasal
0374 klak h skall skall haagsk gallas fajk kajs lkal fajfk la
0375 sask ala hal l klad jal dk gajd ska hl kasal jd sak kafk
0376 fajgl</text>
0377  </lesson>
0378  <lesson>
0379  <id>{ee605889-9ca2-4d2f-9865-64088dde5ad2}</id>
0380  <title>Lesson 10</title>
0381  <newCharacters></newCharacters>
0382  <text>s slas dada ada ka kafk h saha gal sladk ga j a lahl hlas
0383 hakl hl ah kasal halad hafl ha a h ka hla s dlah sla skal
0384 kladk lka lhas js sask kas fals sas jasa las kas jaf kasl
0385 klak hlad alf ak k had hlas aka ha lahl dada sal alsask lad
0386 skall kal jal ja fa alk sald kl lhas halas hald hafa kajak
0387 sgall kal dlask laskal hajaj ja dlask laj kasal s kladsk
0388 fajk jak kasal kasal lad sahaj hakl kalka d fals jaff jal
0389 sal had falha gajd k ja hald slad ad had kla jh sas ha lajda
0390 galsk hafal had lhas skalk lhal halas gallas jd lahl hlas
0391 hajl s hala dlask ka fal salajk sd hajk jh jd hla d alk skal
0392 las kasal alsask lhal kajs had had ak fajgl ka h skall skalk
0393 lkal jaff h agf da hlah gallas lha ja halad hs ald kasa f k
0394 a lahl h kal jak ak klad sla ak h sh gajd had d la sgall h
0395 kas kladl had kakad sald sask kss la gal kasal skladk jak
0396 had ag klas lak slad ga flk sla la dlask skal hal la agf ja
0397 fald da ha ks fajfk a hl hal s kakal klak kajk ald klas ha
0398 fal kasl d dlah ka hafa kakad gs kla d sgall fajgl kasal
0399 skladk kla skl lak kasa saj flk lkal fals las halas slad
0400 klak hla la d j f k salajk lka js j skalsk kas s as halad a
0401 hajk haa slad skall jh sad lhas kajk la dl dl salaa halas hl
0402 hajk skal hala kajk kla had sahaj hal hajaj jal had fa lahl
0403 las fal shl alk al gallas skl lhas fak kladk hafa jas dk ald
0404 k a a skladk kl a lahl kladl hla hal hlas khak shl salajk
0405 dla alsask halas kl d skl h skal l dlask kasal jd ha g lka
0406 fals js dlas las jd l sas fak ja f lka aga sklad lha d sask
0407 haa g skal hald kas kla kla ska gajd sh sal laskaj da klak
0408 fajgl a saj kal skalk lhas fa lad skal flk g dk h halas hlas
0409 gal s kas agf las jak dal saj hafa gajd sd kla hajk fa j alk
0410 k dal skall kakal kal dal kladk ha haas hlad hla ha hald
0411 jaka las saha skl lha hlad klas ala ka laj sklad haas salajk
0412 ak klas sask fals klak ha lad kasal sald haagsk hala sal d
0413 fa sad has saj fas sald kafk salajk jd sad a sajd gallas
0414 jakal dlask halad kladsk sd jd da lkal g sa gajd sgall sa
0415 dlask d kaha jakal jakl a halad haja jakl kalk kal ald alk
0416 lhas jas lhas lkal hla s hlas skladk kladk sh hala ja jakl
0417 jakal kajk sask s lad ga halad hajl dla kladsk ad alsask hal
0418 jak sh fal laj hald dla sss jaff haa sas lad sh jaff dlask
0419 sajdk hafaj ga kal gallas jak had fal d kalka j kaj gajd
0420 dlas a sa had d hald f sas dlask hafa la ga f dal kl sgall
0421 kal lak hajal salajk hl a sajd ad hlad kladsk salaa lahl hl
0422 kladsk j had ja sad h dlah daj ja sa gallas lhas ad slad la
0423 j ga lh skall h dal skalk dlah lad laska hald hal haag
0424 alsask la k alka as skalk jaf ga js lkaj gal kas kal falha
0425 kas kl jh halad kal hald kl ada kladl s dal lak ala kladl k
0426 sahal al slas khak jd salajk kla k lad dal alsask hajaj
0427 kakal dlas hald kasl l ga sald skal ss jakl kaka kla kasal
0428 haagsk hajal hlas sask halas la ha f skalk kaj jakl s lkal a
0429 lad kafk kal jak f kasal a fajgl jaff sklad k ska h gha gajd
0430 jas sgall h jah sajdk kasa sla fak ka sa a ja hajal g lkal
0431 haa salajk fajgl kasl had sd agf hasl l kajak fajk asfal jak
0432 ala haas kasl alf da ka d kla sajd sad ka kladk hal kladk
0433 skladk jal l ad hafa d kasl sahal sklad hafa hafal hafl sla
0434 skalsk had l alf hala dlah jakl kla skalk halad k klas ja
0435 jal klad sla hafa hakl hal salajk kasal jakl klas klk hajaj
0436 skalk lhas sg lah dla jaff klk h sahaj jaka kladk sada f l
0437 had kakal kladsk flk laj sl kl fa ja lhal af sd kladl f saha
0438 hal kl hal ja las h fa kakal ka gagag k jh halas as had
0439 laskaj sgall klak jak saj kal hajk hajk ha k a ladakd alka
0440 ka f dlah jakal halas f klk klak jd k fajk fajfk kaka saha s
0441 lha kaka lhas la s laj kal sklad la l ak fald laska salajk
0442 ja kladl kajak fajfk hla kad hakl jak kafk l sask gagag
0443 dadal hafa da sladk saj kafk</text>
0444  </lesson>
0445  <lesson>
0446  <id>{7743a7f3-a599-42a4-9c3e-ba79fe029f14}</id>
0447  <title>Lesson 11</title>
0448  <newCharacters>ru</newCharacters>
0449  <text>uhrf usur ujrf usrg rôug rurd rkus rrrô ujud rôuu rkrh rfuu
0450 uuus uaud uuuu rgru ulra ruuu rjuh rrra rarô uhrd rsuj uara
0451 rjrô uuus rhra rlrh ruul rhrk uhra ufus urrg rfuf urrj rkrd
0452 usug rlru rlrr rlud uful rfuj ujra rruu usrs rrur rrrl ukrr
0453 uaur uhul rgru rrru rhrk rfuô rdrh rrrj rôuf rsrj rlrg uduh
0454 ukrô rôuj rrra rôrf uurg rgru ukrg urru rruk ufra rhuh rjrr
0455 rfur rkrj uauf rfur rdus rfua rguj usru uôua rrud rhuh usrs
0456 rôul ruuk ujrs uruu uaug rfru rfuj uuuf uurl rjuu rôuj ugug
0457 rluf ufud rgrs ukrr rôug rfrd rlus rsrl rhuô ukrk rhuh rfrj
0458 uduf urug ufuf uauô urus uhrl rrrd ugrh uôrh udul rkrk ruuu
0459 rars ujrs uhrô udra ugua rjrj rkug rjus rôrg rkuh rjrf uurr
0460 udrr uhuh rsuh rkuô rkur rsud rrrh ruua uars ruru uguf ufrh
0461 ufrs rôuf ruuô urrj ukud uhrj rurh uurk udrk ufur rjra uluu
0462 rôuf ukua rarl ukrs rjrj rgrd rjuu ulrk ugra ujua ulug ujus</text>
0463  </lesson>
0464  <lesson>
0465  <id>{129fe8e8-cc4e-4902-a046-8178df6e491a}</id>
0466  <title>Lesson 12</title>
0467  <newCharacters>ie</newCharacters>
0468  <text>edea iuea ieig efis eier ifig elel erii ihes eôeg iiid ieek
0469 eaih euer ifea eaej eref eker ijie elee isei ihig isik ekih
0470 elej irif isie ehis idis iôij egiô ilis esia iher ifih eseh
0471 iaef iiee ehij iuei egef ihei iieg edes iuel irid eaei isea
0472 eeer ifeô ifel iaia igik ifes egid ejeg eôer igig efiu edej
0473 ijef ekes igee iôii efer iuel ekie iueg eôir iiej eeij isis
0474 idek iaea efid iuik igir ekek iiiu eieg eeee eaif eleg ikef
0475 ekee eaeô ikef eues ikiu ijir edel ekea igia ides ekei iiil
0476 iôei eeiô eeid erid efif ered edee elir idea ejeô eôir ikig
0477 ereô eleg ieid ikie iôiu ilik ilir ikes iôeg egeu eeer iheu
0478 eael iaes ieid ifir eiiô ejeu ireg ised iria eaej ekej egif
0479 eiei ifis iaeô eaih esif ilij eiie ekiô ikie ideg erea ejis
0480 ijei isii iuih eaij idis egei efed ifea isiô ihei ejis ekeg
0481 iiiu idii eiej iiee edif egeô iiiô ilig egil eôei ilea idel</text>
0482  </lesson>
0483  <lesson>
0484  <id>{b4dc089b-b5bf-4ac7-af22-f31b50a773f0}</id>
0485  <title>Lesson 13</title>
0486  <newCharacters>wo</newCharacters>
0487  <text>weoi wkog wkok odww wwoô weos wowo owwi oroj ojwô wuwl wuoi
0488 wuok wôoj wlww ouok orwh ouol wwww oswr olwl wawh ohwk ofwr
0489 oiou wuof wsww owoi owog olok wwwh wrof wdow odwe wiwi wswj
0490 wuwo oawk oeoa oôwa wfog wlwl okwa wgwa wkol orwe wkwo osod
0491 osoa oeog wrww ofwl wkwu oioo oswe ofos wowo ofwu wôwj whwl
0492 wooj wkwl wuoe odog wiwf wewo oioh wfor oooe wdoi wswu wkor
0493 odod wôwe waow oaoa okwr wjwj wdww owok ojwo oôwô okwj ofwo
0494 whwj oôws wjoô wôod ofwô oeos oewu olow wlww whwd wkwh odwk
0495 wuwl oôwd waws olok waof owou okos oowu waws waoi wewa whoa
0496 ojwe wuwr oeou wgoe ogod olwo wdws wôwg odwh oewo weok wioe
0497 waoo ojwo oaoô ojor oaww odwô wdws wsoô ogof ojws wroo osow
0498 wjoi oroj ofwd wwoi okof wrod wawh ojwo ouoj wlwu wuou ouou
0499 osow wlwl wgww oaol oawk wsoe wgwh wawa wkos wews oeof wloj
0500 wdow wwwu odws wôwr wrwr wswe oswd wlwh wuor wjoh wwwr wwwa</text>
0501  </lesson>
0502  <lesson>
0503  <id>{4ade696e-87df-4474-9f06-1c022faf0fb2}</id>
0504  <title>Lesson 14</title>
0505  <newCharacters>qp</newCharacters>
0506  <text>qhpo plqh pwpu pjpô qlpi qsqg qhqô pipa qeps qfqd qipô pdqi
0507 qkpg qspl prqd pdqq qppe poqf quql qôph quqj pkqu qdqd pape
0508 pupu qfpo qaqj qkqr pqpq pwqô phpr pspô qopi pqqd pgpk peqk
0509 puql qdqi peqh papa pepô qrpa qsqô plqa pepu qqqd ppqe prqi
0510 pepf qôql qhqq qhpu qepo qdpo puqq qrqw peqr qpps pwqo popl
0511 pipa qupw prpô qkqh qdpr qeqe pjqi pjqh qdpl pgpa qiqd poqp
0512 qaqu pdph pape qdpw pgqf puqq qôpô phpu qfpl phqi qsqd qwqu
0513 pdqr pdqi pppa paqu qdpi popr prqq qdqj qqqh qepp qupf qwqw
0514 pspq plqq qsph pkqs qlqd pgpw phpl qsqq pkpl qfpr qfpj prqg
0515 pkqs qrpl pkpw pwqp qjpi pfqk qwqj pkpe qjpj ququ pppj pspg
0516 phqq pgqe pfqw qlqr puqq pwqd qlpj qôpf qpqq qopg qoqa qqqg
0517 pppe qeqp paqu qrpp pwqa qsqw psph pspa qrqq qeqk prpô qôpu
0518 qdps papu popo poql qoqf pjpd qfqg qeqk plpa qipq plqq popo
0519 qppe phpd pôqg qwqa qips qôpj pdqe pgph qfqj qdpo qjqi qsps</text>
0520  </lesson>
0521  <lesson>
0522  <id>{1499ef8c-a25b-4a63-bc0e-bcb2643b407c}</id>
0523  <title>Lesson 15</title>
0524  <newCharacters></newCharacters>
0525  <text>lehe erk orwell uher keplere seper rek repk re e lederer
0526 oder pepe uhre kriegler proser he ser leder ro seper der ar
0527 erge jare augere auere rek kepre erk flere prepar erra je
0528 rekord pehe r rarohe uhre rejle krieglere ru resek grep regi
0529 kr lepe odeser kesere leader kore pe raper efler resor jare
0530 seder ro weisere gr leder orse geigere ere heller frajer
0531 seseke esprese ese lepr pere ire greple e frke riege lepr
0532 rejd forwar frajere or wa ra rodee ese ir le pror rorejse
0533 seper rek uher rour ruffere kepr rieger rode repres herd hr
0534 ore e drese pele proser jerie weise perke seker se wh ro
0535 regi jele rekur ore pe weiser fre raper se freeware erk
0536 heger seper riege pr seder dekre rieger resle orwelle jer de
0537 resek ress repk rejse dr reke prefer rekuper eiger riege
0538 rieger rode proser lepr e srpe ra sede wale elke re per kre
0539 reife freewar jer horore kore prore redle le hr fedr pajere
0540 kesere der eflere krke re peregri rodee rei perl freewar
0541 rour jer uhre pr re redl jere ede heger koherer sele lepr
0542 pergler w erike ekr r kore frajer gregor jeri r hrehore
0543 sierr wolkere kore kreole le ar frese perl krese dealere
0544 leder r eri seper pr leed pe krieglere eh ege kore erg jerie
0545 pauere we resek jele ire seper efedri parker dekre kr roke
0546 perl weiser krke se sepe pedre resle w rije geiger koherere
0547 oder wolker seker per ar jele heke de prokre perk wale res
0548 prej odeser je uhere alerge eiger eur eur geiger erg seper
0549 esej rej rehk geigere eh pedre freeware der es leporele eg
0550 sr auer dieres kriegler rekord erod rour hrehor hrehor
0551 rieger ek seker sr freeware jele efler kepr rekru efek pe
0552 orwelle perk kore uhere rije prdele raperk greple oper
0553 proser geiger rej prore rhei her rej sepe greg rekor rife pe
0554 ar rode referu dieres geislere horrore ruffere euler pure
0555 leed flere pere efe res eiger proser der perigee wolkere ro
0556 seker jele refore frajer pauere are leader uper uhere
0557 leadere rehke rour gore frke riege user le le rekuru ro
0558 seker dr horrore oer efek rauere rode rekorde seder sele
0559 grepe freeware hrehore repr jere sele lepr geigere hrehore
0560 rade r seker seder perl der heger jerj uhre heller geiger
0561 seseke espres erik sr erhar proder r user hr gregor rode
0562 refer pierr pauere eri frajer w prej lepe drese reedi
0563 federsle pedre de auer rej oer ruse sharewar dee ekr odeser
0564 ede rife sesede wale seker per jere oer seper sharewar esej
0565 ar sede ire raper sepe leder prepar re resl ire e kepr user
0566 rehke resek riege kre perl egr ru rife eiger opere sekero
0567 resek ege perige wolkere seder sekere ege raperk ke kare der
0568 pajere seder lepe friese per kr spreje radare resl r ede ro
0569 leder ore rek e parer perke rupe jerie rd hrehore preferu r
0570 per auspergere he je efler keser drese sekre rek jer hr
0571 seker olee le prore auspergere le repe rekur r resek ei
0572 rorej leder se rar heller ar repor jer erke rapere fr reseku
0573 ru je odeser opere re parkere je or per redl orse eh wh
0574 resle resl rekur eseje fedr es e wolkere ra eur hore je
0575 rieger ore redle jerie rose galere per le prdele rekreu
0576 proser r pere re oper kepre hellere kargere preferu he
0577 hellere lederere seker jere sharewar kore repr seker sekerk
0578 gr prekursore auere ri ir geiger riegere je fre irei kepler
0579 perl regres dr heller leadere hegere raperk lepr lepr de
0580 repres pe espres r rapere ser ire krke efe perl peregri
0581 auere eur seder raper kr rekru roje le prse rorej ire fe
0582 jerie sekre ser hoere ke we kellere rauer rejske rauer krep
0583 per repk euler user ser der hore rej uper rej ri sharewar
0584 reil reser sierr</text>
0585  </lesson>
0586  <lesson>
0587  <id>{6769f59d-fc77-4964-b3d6-a9562adce186}</id>
0588  <title>Lesson 16</title>
0589  <newCharacters></newCharacters>
0590  <text>pour poku pope pi op poloos podup roup op kop pupil o
0591 pooerou doloupi dopi po pipk pohupuj propisu popil pupp
0592 popud podpi lipi pokropi puk okopo opi odkoupi pohoupa
0593 uloupil pi udup kipp udi opuk popil kroupo lopo odkoupi odpi
0594 u opi houpo udup houpo prohloupi loup supo pokoro filipi
0595 pour uloupi poko oudi podup horopi u roup popl pour popro
0596 dopi pupk opus loupil popi pop opu upij prokop p up doupo
0597 kopi pipko propi oloupil pupil posu poko udup osopil roupo o
0598 pop dopi pouli popl posp pul pil lipi podpisu pp posu lopo
0599 oidipu kou popuke popl popisu ip pupe prohloupi poji propisu
0600 popil kou p popis u rou p puppe roup roup pohoupe op ukop
0601 prokopo popos pulp opo op lupi olup oloupil kupu propoli
0602 popudil poupo poro o u poru pilu popis prokopo ii p popl
0603 orio poh odpo i odup propoji popisuj popojdo po dopu op ukop
0604 kupu opo poup pulp odpisu pulp doupo kou pop p osopil lipo u
0605 popl poul pupp pipe popk pohoupe prokop posi poloos lopo
0606 popojdo pop oidipu pud okopo ukop ukop uloup piho papi poro
0607 prokou rupi loupi upil orio propi roup pro apo pour o podpi
0608 rupi opil uprosi u popuke opil pope oppid pi pohupuj udi o o
0609 doloupi popru olup poko o pohup polooso pokope prokopo opo
0610 pupil pupk opi popudi o grupoi odloup okop okou poloo
0611 odkoupi popis o oko spo pop poul pospoj poho opu ropo oloup
0612 ukou pupk pope sloupo opu pia poso popi pokopo popis uloupil
0613 oir plu kupi soup opoji produpo polooso poro orio puri pili
0614 opis kopi okupu lipo pu poko odpi idio poko u odpi opi popi
0615 pau rou o rupi europi lipi opil pou opu pohoupa odpi opa hup
0616 popij kop poli puri poup roup opo pilip dokoupi popil popl
0617 pooerou poko propi opisuj u polo opoj popij p odloup poup
0618 kipp pupilo p poji opuk poloopi porosi p kupu po loupil
0619 oppid pupp ukop pupk u popole poprosi pilip opoj popole uplu
0620 poho popisu popojd oppid popud opi opor propilu popro puk
0621 opil p popi odpi pi oli sui rupi kroupo piro loup koup p
0622 popisuj prohloupi odporo odkoupi popisko popk pul pouho upr
0623 kipp okou roup rou propisu poro prohloupi pipk popa uji opa
0624 op o popa pu pupe pia papu oppidu pu p piro pilip p pipk pi
0625 purpu kopo prohloupi europo pupa opisuj dokoupi popud poho
0626 uloup opis o opil epi op ppo poup supo lopo poji opoji
0627 pokopo okupu oidip o pilo po popis pope pus uloupil popudi
0628 lipo i p pipe pi produp kopo koup o poprosi o osop pi pokop
0629 pohoupa polohopis p podkopo propi popk odpo kopulu opo prou
0630 upisuj prou opa posu posoli pul ukou europi po polohopi koup
0631 oplo pu ropo opil propi kupo okop poudi oudi papi okou dopi
0632 uloupil pudi pokropi pulp poro pilip propoli uloupil dou
0633 odpi upil polohopis opil poul osi popl p pokouk popr i upil
0634 oloupi loupi opil pulpo lipo pupk upil odloup opil pupp pp
0635 oidipu p pau posoudi okop rui odloup oli prokop pipk poul
0636 poso popis popros houp pokosi loup ohi o po dou p op dokoupi
0637 sloupo polohopis i pogu lipo oloup papi lipo i up pop upr
0638 poko polohopi pulp pupk doloupi pro pil opis p posoudi
0639 dokoupi pi op pupa kopi odloup opilo houpo pou porosi prokop
0640 oppid poli olupu pu podu pi pupa koupi opa popojd oir prokop
0641 prokopo pulpi opu pus o upu poul poko o pi opus poopr upis
0642 podporo rui poli pilu popis lidoop pologrupo pupk posp
0643 uprosi roup houp pip pokop plu pud pp kupu osu opij lidoop
0644 propoji po o posu poho pokoro uloupil p soupi oplo podup
0645 pologrupo pi pope pudi o po popk uplu lipo pi opoji poko
0646 houp o dopu opij pilip uloupi oli pokropi popu okou oloup i
0647 oudi lipo poperou dokoupi pope kupi op uloupil upisu pupil
0648 oidip kupo poloopi popudil kupi roup</text>
0649  </lesson>
0650  <lesson>
0651  <id>{eef28769-170a-473e-9ac4-774968eabd04}</id>
0652  <title>Lesson 17</title>
0653  <newCharacters>tz</newCharacters>
0654  <text>zgtg zito zdzi tlzj zgts tqtk trzk zhzg tkzo twzw zpth tptz
0655 tezj tttz tqtl titw tszs tftp titq thtg tfzi twtô tezo tozp
0656 zozj zszp zuzw tptp tezk zfzw zitz tetl zqtf toto twth zrzd
0657 zotd zqzh tjtd tdzg tzte zpzk tqzt zôtr zhtj zotu zftl tzto
0658 tpza tstl zôtô zjzf trtf zazi zôtr zutk tstd zhtj trtu tutp
0659 tôtk ttzk twtr tsze zpzd zwzs zôto tizj zozw zhzf trze tôtz
0660 tdzs zzzg zrtp tltf zstr zfzf zôti totu zôzu tztq tjtr zdtg
0661 trzs zôtj zltr zltk zqza tptp zpzq tdzz zpze tlti zrtd titd
0662 trtt tfte zuzk zdzp zizr zjtu zitô tutp twzt zdzw tizr zhzô
0663 zôtl tath zstg zzzr zhto zqtl zhzj zutd tuzj zuta tutp zktô
0664 zhth zqta tozp zfte zrzk tôze zlto tjzi titi zezj thti ttzh
0665 trtp tlzt zpto zptl zpth twzw zhtw zatw zati tptr zutq tpzô
0666 tktq twtu tate tezo zlzr zôts zftj zlzs tgzp tkzj zfto zrzd
0667 tqtl tdzr zôte twzg tezk tgzf tptf tptk thzt tlzd zktp tfzr
0668 zszh tôtp tôzd zôtf thtp zgtt zotp zlzp zlzw zsza zatj twtu
0669 tgtf zttj zktt zztz zezs zwzk zozh zuth zezh zitô twzd trzd
0670 tgzi zgtw zzta tgzp tlzl zuzz zozw trzq ttzs tstô teza tjzô
0671 zgzq zuti tftk zrtr zkzs tots tqto thzg zhzz zizq zhth zlzt
0672 ttto zszk zrze twtp zzzô tozf zezw zdzg zlzu tlzr zgzr tôtô
0673 zpzj tqzw tttl zgzq thto zwth zaza zttu zdzs tezl tpzr zwzj
0674 tjzj tpza zsza ttti zqtf tjtd zazg tati tlzl zuzp tôzk zjzor</text>
0675  </lesson>
0676  <lesson>
0677  <id>{9fc101ca-001d-4f34-ba03-f22137e5e88c}</id>
0678  <title>Lesson 18</title>
0679  <newCharacters></newCharacters>
0680  <text>trezor pro pour peter uper ut terezii poot zoe rez rozet
0681 potu o poru tit pozo pozor pro ri otro propriet rozore tipe
0682 teori propr utre ire oz potet peripeti t rozpor pru rozpore
0683 eritreo pute pru popi tur repetitore zpit priori prou
0684 torturo u prut zi potu piet te ro pure zi rozet porozito
0685 roztr e zpor porte rozo tirete put prut orte tri pozor pep r
0686 roto zpit ori torz uper eritre protez i pipet po to otr poto
0687 poto tortu ortoepi piro pozitro zr w topt ezo pi prote
0688 repetito ruptur prope poto petero rop pur uteru poru rou
0689 zpito pot zoerou izotope zut repeti popo po tut ot i tro
0690 otro retort rie route pep zor up poote pi perpetu rozete
0691 utre ut troti r potr io proper pp iter eritre tortur popouze
0692 rez petro opit porter tur por ztupt tip propero pupp retti
0693 popouze pur oporo popouze zi t titru tortu top rez eur pouz
0694 opozitu rozoero po rtut or poute pout poete opere te ti
0695 purpur rotore otrou r zotr uz ri tetr tepr ire eritre zor ww
0696 popi oorte zpit rizot uze pepe otro ite u popo utere tor
0697 zore pooer pooeret ori opu poro pi opruze poto ru pirueto
0698 prot putte pout rozeto pout pirueto trezo zi uper otupi
0699 terez perut e prot popo potu ortoepi ure opruze roze t t tre
0700 pote zpoti zetore petit peter utere potupit p i pizz pepit
0701 ut topor putu rit trup teori tipu ruti ire pur e prot rozpo
0702 repetito popouze pour popu ezope rozore t putt perpetu poete
0703 tereze tez rou pr pepite ezo poru rizi zor prope rozpi roto
0704 tu tete poto top pur ztrope rotore otupu zout ure tiret
0705 roztepe poetiz ope trito pour orte opoti utre rozpito
0706 rozoeret zi ort pru poro t uperet portere ri zt pizz ir
0707 priorit prouz peter pupe pozor zoer turz pe ritu ortoepi t
0708 pizz pipet eto p pt proto eritre zoerou potopit potup peret
0709 uper teritori ww tupo prouz ore pure porte ztopit teti
0710 tretro pupp tre prope tepo properet trop pout proro propit
0711 tri t pepe ut poper rot repor popr tropi p protope t ire
0712 ztrope petre ore repetit otrou tu porot zpoziti opouz zu
0713 titze proprieto teori porter t oto router pepi repetit pitr
0714 pipet eur roztepe reze opie pout zetor poputu ro perio opo p
0715 petr topi opoti teti ozi poru utrou por retort rou eto zore
0716 port propu p p i zpruze uperet ezope otep z r pipe to pour
0717 pote teritori proto peripeti rozto purpur pi zt poet pupp
0718 popr otop ope ozi to poet prut rte terezi rite opitz tortur
0719 eur pozor perut poute europi report rozpito piet upit te
0720 oporo pe tur ozi ze teritori eritreo u o zte pr petr por eur
0721 rot popouze opozi ro popit tropi pour terez opitze tretro
0722 ozi pozo ore rezort rozt zpito ire zte top tep opor terezo
0723 por opozi europi potu zut petro protr opruze popru proper pe
0724 touz zpi pe pooer irit rozpito report porot pipet piet tropu
0725 pupe ti zpoti rout popi poro pepite potopit popit pupp pour
0726 uteru torz pep puri purpur trou pipe protr properet perut
0727 zout ore potopi tropi piet prope erotizu ort poto pur utre
0728 to rott eur oporo op topi rope pooer opo opozi peret tiret w
0729 rupi eritre prouz tu ortope otop poro operete poute ozi up
0730 terezo w rei zor eto rozpu roze petr o ruptur tortu pe zuze
0731 erotiz potop pozoru zore pipe rotope propu tropu zi teritori
0732 ope pepi turz pipeto pop u pooeret tirete teritori ritu
0733 rozore utopit uper tri teoreti porozit peret r pipet tetr
0734 ope rozpro opoti zpito ro proro triz zpr tete putu ztropt
0735 repr utre ruptur rtut ortoepi otupe zor eur eti opoti trup
0736 retort ro prope zpr europi teori tupit r pepti titz zt poz
0737 propu tore pepite ot ot trop r p ire pr popi oorte utre
0738 tepot terezi ott potr tepe rotor report poupr rei pute utrou</text>
0739  </lesson>
0740  <lesson>
0741  <id>{19c1a055-5aec-46f1-b67d-5522b1d83718}</id>
0742  <title>Lesson 19</title>
0743  <newCharacters></newCharacters>
0744  <text>salduj aralsko aerostatik aerostatik rusk ztopil
0745 spiritualistko le jud korejsko opleto zdegradujet ekliptik
0746 trapistk zdupaj kos tajtl utlu odrostlost tajit koukol zlati
0747 doslz otiskuj sajt artileri jarko krali po pala luz
0748 separatistk rozkoule aleutsk fik ztopil poodhalil jarko
0749 hastrdl klausur trigge slupko dort hloupl dorolujet
0750 zdegradujet kruhadl podko rozehra palo triatlo houfe autistk
0751 lito opatsko pestro sflikujet driftuj gross kohort ekliptik
0752 tepot poposedl hloupl luz popi utrhal aralsko hei rozdupal
0753 sfoukl doseret prohodil restriktur lork sket salduj regat
0754 zagor di doseret hastrdle ujedo pala ratifikujt klapl
0755 doklopil selk propukal zkorodujt soj lork rojar dokrouhal
0756 roj juro profiluj zrestauruj potlouka uste legistratur
0757 dohrozi pokapal shodl korouhe troufalej luz sirk pepo
0758 oteplil soj zagor pokuse karfiol rozloupa opra protitlake
0759 galerist adultolog pleskejt odlepe sesazuj zapatistko
0760 zapojil poutal prokluz zkroutil zdepta pokazil plazil
0761 restriktur ploditel zkorodujt ulku prosra skoupost zprodukti
0762 poli pokapal dokoupil spasitel potlouka lipi klatost posti
0763 rojar kolodiu pater lipi pseudopokro odkoji laptope soj
0764 doparketujet regat doktorsko sket perk zaokrou zprodukti
0765 rozsekl rozloupa rozpitoste odkopl podkopl rozkoule rozkoule
0766 di posluh poklouzal uherk restriktur otrkejt utrhal krip
0767 trose dri art topas steak posti loos zoologe spode dosedlo
0768 uhadu oddrolu separatistk kalousk spade ulku prop parkhote
0769 artileri sirk rozko odjisti dosedlo aleutsk perforuj zahrozt
0770 faktu rozloupa trapistk hloupl dort podteklo spolurozpoutejt
0771 pokuse palo pelet slz zaglosu pooer triatlo troufalej sp
0772 rojar uste rizo poli podsado dotka sirk slept kepler
0773 rozkoule galerist galerist lipi pup soj okrouhle zaokrouhlil
0774 zadrhal otiskuj zprodukti zastrkejt hazardu podlepuj autistk
0775 steroid protokolist tik ulku klet pokapal pala horke petrk
0776 glasgowsko hrkot korejsko profiluj houfe lojzko doktorsko
0777 fiatk petrk art glasgowsko kokos oddrolu agatz defekte dotka
0778 odkroj hastrdle tajtl kohort legistratur propukal pasterujet
0779 odizolu resort elektri sp slz gulage pohladil podkopl faktu
0780 kalousk rozloupa di pohoup fjord solist spolurozpoutejt
0781 utrhal falto utlu terapeutk luz zapi krali podpi di tlapaj
0782 elektri aleutsk sod protektor hald pigluj topas prop prosra
0783 traduj kartograf doktorsko lazur sket sahul hrkot
0784 pseudopokro hald zastrkejt opi sg roj udi posedloste le
0785 potlouka se dokrouhal tleskat rozdupal kepler aerostatik
0786 zahojit slept kojot okap kalfus palase skoupost doktorsko po
0787 historiografk klausur estrago hartl tepot doparketujet
0788 zahalekal stolk prs odejdo petrograf porosit lojzko huli
0789 dadaistk sirk zalehlej ulku rozkoule tajit ekliptik solist
0790 dohopkaj driftuj agatz ekliptik upil rozehra tik istri
0791 petrifikujt izoluj korejsko porosit ulku rusk kloak di
0792 zapatistko aralsko dohopkaj slept pitoste zkropil odejet
0793 patisk pohltil solist skoupost hazardu aerolog elektri ottaw
0794 dukte koz traduj prop flegle dosedl prahe upil potlouka uzl
0795 rozloupa osazuj solist lajpold poklouzal poleka klapl
0796 zaglosu ekliptik grad opatsko zagor palo podteklo krali lork
0797 terapeutk kajake se okrouhle tleskat sp ozkusil petrifikujt
0798 opilko pokuse hrouti kluk zdolal kos ustrouhe zapatistko
0799 dohopkaj prop driftuj ujedo pala dufk doje elektrizujt
0800 jakale paset zapojil dosedl</text>
0801  </lesson>
0802  <lesson>
0803  <id>{83d86551-14c6-47cf-a069-086114b6ab4f}</id>
0804  <title>Lesson 20</title>
0805  <newCharacters>mv</newCharacters>
0806  <text>mavl mrmu mzve vfmu vkvf mmmt vvvs mtvl vdvô mgvt mumr vhve
0807 move momô mtvj movw vlvf mgmd msvl mmml vavz mimu mivf mkmp
0808 vmvg vfvd vpvs vhvt vqmv vsvv vmvv môvg vpmh vzvo mlmj vomt
0809 vumu vovp vivp mevq mwve mtvw mzvq vmva vvvp mqmô vlmg mlve
0810 vrme mhmm vovw mpvf vhvz mômr muvt mgmd muml mavf mkmm movf
0811 vlmj mhvj vwvz vimt vqvh mgvl vpvj mhvq mfvr vlvd vdvz voms
0812 vwmo mmvt mmvr vfmô vqvg vmvi vmmv vqvt mlvm vhvi vtva vemz
0813 vpmf vemz vtvr mivo vqmh vovm mumi vevu mgmq vpvô mamz vsmm
0814 vavt vomh vemh mfmj vzvt movo mvmz mvvz vkvm mhmk mevw vwmh
0815 vlmu vivv vsmz vgmu vimj vôms vzvg vôvw vhml mevô vmvt vôvj
0816 mpmj mrmt vômg vtmp mlme mfmm mlmt mumu mkvh mlvj vhvô mvmm
0817 vmvj vdmf mmme movl vrvô mimr mrmv mjvv mmvo mtvj vrvf mzvj
0818 môvp mkvu mfvf vlmi vrvs mivz vvvs vzvo vdma vdvj vlvm mfvd
0819 mgvq mgmz mtmr vfvw vive vzvg movr mhmq vsmp vzms mfmh vômd</text>
0820  </lesson>
0821  <lesson>
0822  <id>{228908a1-2277-4a9d-bcae-1703e2a76e0a}</id>
0823  <title>Lesson 21</title>
0824  <newCharacters>c,</newCharacters>
0825  <text>,,,w ,ocd cico ,pcv ,c,g ,rcd ,lcv cv,l ,f,c cq,t ,acl ct,o
0826 ,p,q crcw caci ,v,i ,zcv ,ucj c,cô ,h,m ct,t ,r,t ,zcl cvci
0827 ,v,g ,p,s ,m,h cqcô cc,o ,pcv ,e,g ,k,p ,mcm cj,f ,s,z cv,k
0828 ct,o ce,l cgcj cvcq cdca czcc ,vcj ,ô,, cc,w cd,i cjcd cwcj
0829 cm,e ,ick crcf ,vce ,hct ,ecd c,ci cr,p ,q,r cr,h ch,ô cs,h
0830 czca cl,s ch,t ch,e ,mct czcd ,c,r cvcp ,g,t ,wcg ,aco cqca
0831 ,ect clcu ,c,z ,s,e cô,, ,hcg cvcp ,ics ,l,k ch,p ,,,g ,r,p
0832 ,fcw ,r,i ,e,t ,q,k côcq ci,s cl,k ,,,p cs,d ,dcl ,g,ô ,pct
0833 ,p,c ca,g ci,t ca,k ,mcr ci,w cp,w c,cc ,e,ô ,f,ô ,l,p côcs
0834 ,f,ô cr,m ,hcd cv,k c,cp cfc, ,a,c ci,v ,l,o ,dci cd,k chct
0835 cl,r ,ica ce,z ,p,h cp,p ,o,l cô,t cm,p cq,a cr,k ,ocf ,kcs
0836 cp,r cô,s ca,s ,e,z ,i,f ,ôcg ,tcc cjcô ,f,i ,fcz ,ôcz ,p,w
0837 cg,i ,l,h ,rcr ,tcf cucp ,ico cw,d ,t,d ,s,j ,cck cocr cr,m
0838 ,dci cacc ,vcu c,,e ,ecf c,co cô,v cô,o ck,l clcg ,e,w ,lcr</text>
0839  </lesson>
0840  <lesson>
0841  <id>{e1ed24e8-34c7-4408-9fdb-6447f646f697}</id>
0842  <title>Lesson 22</title>
0843  <newCharacters>.x</newCharacters>
0844  <text>xpxh xpxô .u.ô .dxf .a.ô .z.i .v.r xaxr .axk .cxa .a.. xxxf
0845 .ôxu xlx, xpxj .oxs xmxa xixo .hxe .vxk .r.m xtxj .lxf xzxj
0846 xz.x .d.l xx.r .kxt xv.h xuxc xwxt .lxc xoxe xqxt xjxl .ixa
0847 .dxm xdxs xe.f .exx xuxu xô.l .gxe x..z xkxo xr.k .v.e xe.c
0848 .d.j .r.v .ixp x,.m xrxu .ixr .ôxx .k.t .fxc xjxk xl.q xpxm
0849 .t.e .ixa .uxs xhxi xô.a .dxz .f.k .uxw xk.ô .g.a .v.m xoxu
0850 xuxd xe.l xq.r xixj xzxw .i.. xô.r .d.j xr.q .a.c xa.d .,xo
0851 xi.j xq., .f.c .dxt xx.u xh.e xm.z .d.j .uxh .l.v .dxr .jx,
0852 .zxg xq.d xoxe .ôxc xg.e .r.d .uxo xg.w x,xf .f.x xg.u .pxx
0853 xpxw xcxe x..h xw.z .s.x .pxd xexf xf.a ...ô xc.l xfxp xxxs
0854 .kxe .v.c xp.ô .,.c xô.f xwxl .exr .ixl xz.u xm.x .f.m xh.q
0855 xq.o xc.q xd.u xr.a xr.u xz.z xd.s .wxs xs.g .g.u .q.d .v.x
0856 xp.r .oxu xo.k .h.a .k.k xsx, .fxw .d.h ..xu xp.p xr.j xw.o
0857 .p.g .ôxr xa.q .jxu .wxa .vx. xaxh .x.i xx.m .gxô xrxd .dxô</text>
0858  </lesson>
0859  <lesson>
0860  <id>{f8695881-d25a-4f3a-95cf-5db822db92b2}</id>
0861  <title>Lesson 23</title>
0862  <newCharacters>y-</newCharacters>
0863  <text>-hyv ygyj --yt yz-t ---o -o-g -lyy yk-q y.-w yô-a yy-a yu-w
0864 yxyq -z-c -yyu ytys -ô-f yô-u y--, -,-k -s-t --yl yf-ô -jy.
0865 -jyw -d-l yr-s yxyc -,yc yq-j -tyg -f-ô -jyk yryf yy-k yj-h
0866 -kyw yôyw -k-r -hyv -dys yy-p -v-x ytyd -gye -eys yeyô yx-o
0867 -,-k y,-j --y, y.yo yoy- yv-a -l-z ysyu ---c yey. yhyv -a-m
0868 yuyk -kyt -a-o -d-ô -r-o y-y. yq-k yx-z -,yw -u-z -iy- yhyc
0869 ygyd -tyh yvye ys-g -cyw y--q yv-z -syf ygyv yjyu -,yv yq-c
0870 -ô-x ycyl -ty- -pyo -uyk ya-o --ye -c-m yoys -tyt -h-ô -i-h
0871 y--j -g-i ygyg -j-k yyyy ym-y -q-j -ô-v yt-s -gy, -qyp -h-z
0872 yxyj -jy. -ayy ---r yu-d -ryw y,-ô yx-ô y.-s yyyj -c-, yty-
0873 yu-g -,yo -tyv ya-j -k-u yx-p -uyp -g-p yf-. -vyq y,yh yjya
0874 ydyt -ôyk -t-x yryc --yz -iyd -dyf -t-a -e-t ymyz -m-. -fyw
0875 -dyt yi-c ytyi yiyg -z-t ---w ypyu ygyx -g-g ys-a ytyr ylyx
0876 ysyi -xyu yvyv -lyx yr-q -t-m ymyq -fyp -vyc yzyx ya-- yeyf</text>
0877  </lesson>
0878  <lesson>
0879  <id>{b05af8b6-fa69-4683-ad08-12ceb6eb9bbd}</id>
0880  <title>Lesson 24</title>
0881  <newCharacters>bn</newCharacters>
0882  <text>bibe nwnb btna nwnô bbb. bvna ngny nenq bpbô bsbj bqnw ngnm
0883 bab. npnl nmn, bknh nvbh bxbt nybv ndnl nkbz nank banq bsbd
0884 ntnd bono bpbf bgnx nmng ndbs njnd nubx nhbi n.bn nbb- bubo
0885 baby ndby nsbx bwbf bynj bybb bani bynô nhbô bkbd nbbs bwnn
0886 nznu bônv blbb nqns bwnq nlbd nfnk bfbs bgn- bubn bubn nfbr
0887 nenu bxbn nlbv bine bxbv njbd bobu nybs nanx nmnô btnl nbn,
0888 nnnt ndbd nync npnô bynm nybc bwnh nubx nône bkna brng nabr
0889 nnbd bqnt nrbô nlbq nxns n.b, bqnd ndbf bgbn nxbv bôbt nubv
0890 bônm bsbô ncbq bpbm bsnx bwnd bib, bcny nsby nônô bmnc bôbm
0891 bzbv nmbr nôn, nrnb bpbu bobx bobn nunj ncbô n-nc bjnd nnng
0892 beba bybj nfbw bvbz nqn- nwnp bxna nfns nebg bubq bvn. bebv
0893 n.n, n,bô bgb. bxbq bpbx bunk nznj ben, bnnt nkbb nôn, ngbi
0894 bhnz ngnb nvnj nin. b,np bfbt nybb bhnt nbnv nvbe bwni bknb
0895 bmni nrnp nznu nbnv bqnd nibq bfbô brnr n,bx nlnc bcnv btbm
0896 nwnx bvbj b.np bqbk nlnc b.ny bôbo n-ns bmnc bvnb bmnp bsbh
0897 nônr nmb- nvb. bfbb bhnd bqbh njnt bebw bqn, nibp nlbk nqnq
0898 ndnk bkba bsnt bzb, bxbz btbz btbz bons bynn nfbr blbk bzbi
0899 bgbô b-bn bybn nlnq btnb nwnh nnbg nkbx bbnh bvn, nknb bxnf
0900 bsbv bmnx ncbo bmba npni ntbô nônv brbv nanq bmnn nybm nwb-
0901 nebp nebf nknf b,bm n.ni nxnm ndbq bjns bvnd nzba bib- bxnv
0902 bsbo njnh bhnp bvbu bubd n.na bfnj nhbx n-b. nmno bcby nfbf</text>
0903  </lesson>
0904  <lesson>
0905  <id>{9cbfd08f-74ee-4e59-b913-03d1031526e4}</id>
0906  <title>Lesson 25</title>
0907  <newCharacters></newCharacters>
0908  <text>vybox vybyl vycpa cavyk vydobyt vybuz vyvo vyhub vycucl bac
0909 vrbov vykov vc cvach vyryl byr x vrabc vyj vymyc vybox vylob
0910 vacov curyc vycv vydoby vbi babic vacov chybk vylov vob cc
0911 vykyn vyryt vybli vylov vyrub vyvi vybra vyryt vycuce vybavu
0912 babyc b vykyn vykva rybov vyvan dyb kynyc cvec bax vymoc c
0913 vybi box vyk vyhov chyb vymyl vykyn v vyv vyhyn vychval evc
0914 brych x uby cc vybru vyl c v vyvin chybt vybud by vrabcov
0915 vacov vyve vykov baxov v vyf c kdybyc babyk box vrbov vydrb
0916 brych chyb vyr c chybi vychl vrbovc vrb vly vybi vyved v by
0917 chc kocyc x vybarv vyber vyry vycp vybubn vybox vyval vybit
0918 vyryt baxov vyber veb box v veb vycucl chybk vysyp chybov
0919 chv vymoc vrabcov vychv b nevyb vylov vybl vyvda vym vybit
0920 cvachov vymy chybec by vyb xvi vysch veb vyve vrb vymyt vry
0921 b brychov vyry vrbovc vyrub vymyl cvec vrbov chy vyvda v
0922 vycuca vyblbn viv vyblbn blbcov vzb vrabc bych chybov vyryl
0923 ryb vysyp abyc chybk vycuc vycuca byzny baby chybk v
0924 vyboxova ryb blbcov cvech y vybuch brynych vyrva vdovc blb
0925 blbcov vrbic bobec vyhub vycouvn cc vrbovc cvech chy bax
0926 vyvrcho vbi nevycv by bax dovyb vybil by b ryb vdovc vybouch
0927 bob vybaven blb vymyj vymycova vypov nevybyl vyrv veb byrec
0928 vyv vybru vybydl vyl vyblbl vyvl x bec vysyk rybov dvacc
0929 vyvrh vybit kyv vycucl vybaven vymycova vc vymy vysyk ryv c
0930 vrb vym c vrbic kdyby vycpa chyce dybov cc vykec cvo v cva
0931 kyv vrbovc vymyt evc vycouvn vacov vybal brych vry bubovic
0932 chyb cvech vrb chyb nevyby vymyt kyv chybov vybouch vylobb
0933 cvachovc vyvoz bab kyc vyhyn cvachov rybov vyvan chyb vyzva
0934 kyv brychov vymycu chyb x vyk byl blbec chyb vys vycucl
0935 vycucl cvachov bynovc rybov ryb chyb vyvan vymyc vycucn
0936 blbcov vybra vc vrabc vykva vybra byt vybaf chv vycpo vly
0937 vyhec vykva v brv c chyce ryb vyblbn babic chybc vyboxu byc
0938 ivc bynovc vyzv vymyl vyvez vykva chc vrbec cvachovc vymyl
0939 vdovc v nevycv blb vmy vyved kyv cuc blb vyryl vyvol chyb
0940 vybij vybavi vob byc kyv ryb vybuchn vybra vycucal by vivac
0941 vybyl ryb vynec vyve chybov byco b rybec brychov vyobcova
0942 vybr vycp dybov chc vyt vychl vacov box vybydl vyp bob vyrvo
0943 vbi vrbic vyvo vykry v kocyc vychyl vybav byco box vybud
0944 vyrub ymc ovocy vymyl vsy vbi vybra ryb ovc vycucn vyjev byr
0945 chybk blbcov vycucl ovc vyl vyvrt vybi vybydl cvoc chybov
0946 vyryj cvach cob b c by bab b vysch ovocy ovocy bynovc c
0947 vydobyt vrc vybud vycucn vybil vybra vyblbn vec ryb v coc
0948 vyvra cvo vy vyzv brabc babic bicyk vacov vyhov vybal vyvra
0949 vy vacov vyvez vybyl blbce vrb vyvr vrbovc vyrab brych
0950 blbcov vyzva chybu vyboxu vyblbl vyvrt brych vsy brych vyber
0951 cvach vybavil ryvec x vybarv vybubn vrabc vymyl vrabc vyj
0952 vymyl vycpa vydoby vybud vyryj babic bicyk vysvob chybc
0953 vyvrh vyvoz blbcov vyhov vybra vynuc brych vybubla ryb vyry
0954 vyf vymycova vyvez vybal xvi vybud vyrab chyb byl vyzvr vrbc
0955 blbov bub vyvi by vybaven chybc c vybro v vysch nevycv blbce
0956 vyryl byco box vybra bycho nevyb vlc rybov brynyc vyvrt vc
0957 vymyj vyryj bycho vydobyt blbec chyb veb cec vyboxuj bob c
0958 vrb bob vyvrcho vyvez vymyl byl chybt vyhub pyc byc chybm
0959 vysv vacov vyhyn nevycv vybit vyvda vysy vbi kyv vymyj vyjev
0960 ryvec vycucn bab vybal ryb vob vykry vyj xv veb nevybyl
0961 vycouve bab chyb vymyj vybli ryv chc nevybyl vysch vybuch
0962 chybu vrabc vyhyn dyb vyva vysy vyt chc c shybc cvech vyva
0963 shybc vykva abyc bicyk blb obv vymyt bynovc by chybe cvechov
0964 vybe ryb vrb vybli vyr cvachov box vyvrcho cavyk vyn vybr
0965 brv chy vly vybru vob vycpa vybil uby ivc cvach by cvachovc
0966 bax blbov v vydobyt vyt vacov</text>
0967  </lesson>
0968  <lesson>
0969  <id>{9fd3162e-c225-4835-bb37-5a7c1b4e3ee2}</id>
0970  <title>Lesson 26</title>
0971  <newCharacters></newCharacters>
0972  <text>um nemlkn man mankam monism ma memen rn monsun mnemonik mnut
0973 me zamn temn min ann mihnem mim minome kmen nyjm sn manam
0974 mnu nemrzn minkam monism ninam mi name nanosm mement n
0975 nenahn nenahn mamk mani humn mukn minc amin nemnu mism
0976 namanem mlsn ma n emam amin ma m minkam ni mement mn minam
0977 magn m tm n vymn mimi in temn monism mamk nimb minu m masnam
0978 umno m mr neon mrkn nemu annin dn mnem min mim nezmamm nemi
0979 mism mocn ma nemuknem mo vymn dn maun mamk mnemonik mnul m
0980 em neon eman mocn sn mim nejm dn mannov n mihnem nemn mannec
0981 nemrzn mm komn emam mannov dm nemlknem nemani nenamy in nu
0982 um mlsn nankam monument mimin monumen mi nenamokn nemrkn
0983 monism masn emin nedomn vymn snm nemokn nahnem vymamm me
0984 marn neon m mino tm vinn mr nume neuman nejm ln bonn dn
0985 namrznem n non mont nemi ni marn nenapn neme tn mnemoni en
0986 kmen tmam menzam monism mg minim n vymamm nemn dymm dn
0987 nenamr tm nemrkn minu n amin mrkn man ma nenamrzn nume mimin
0988 mamm mnut mnou minim ma nymf mamin mimin mimu onan noem nutn
0989 n mamkam mr menc mimin mim nepomn dn norm nemani dn mimine
0990 snm kmen me mnemonik neumanem mamt amin mukn neln kmen mnut
0991 minkam neumann manam ny manganan nemnul nank nemamt kmen
0992 mamt nemu dn nank mini mnul hymn nemin menz nemrznem
0993 nenamokn nemrkn zamn mamc ma manc nakrmm minu mrkn mamkam
0994 nevymamm annin neomamm ln om nu mocnin myjm mnemonik mn
0995 mocninno tn nemani nr mlsn nino mo namn neanim neumann mlkn
0996 nemuknem sn onan mlsn maun navn netnem annin norm menc lemm
0997 zamn neml ncn men sn dm neumno nano no tn mr mank mimi mrkn
0998 moment nenamo n n mangan mukn netm onan dn nelomm nemnou
0999 nezn mi menzam hnem n mann mr ny menz nenasn nemnut mnet men
1000 nemani naman sn neumann jungmann dn mnu dn nedomn uman mr
1001 mim nemn mnut mocn ann anonym navn bonn an zmn mi nevymamm
1002 nemi nemihn namanu monism un mini mane min tn nenamoknem
1003 nemin mnu me nemrznem nedm mukn annin temn man pn namoknem
1004 annin mannov snm mangan annin nemokn nazn m ni ml n namrzn
1005 hmm mocnin an maun nemi na nemamm nank ln domn mank nezamnem
1006 in mine najmem vymn mamink nin mnemonik ma nemnoh ninino cn
1007 ny no neonan dymm nezamnem annin nemlknem ny mangan amin
1008 manganan mann monzun pn norm n nu name nemizm nama nin zmamm
1009 nepomn nenamont dn m me neomam nemnut jm zmn mim nenamrzn
1010 minkam nemont neuman pann neumann momen vn na mamon noem
1011 mnemonik m nanync mani neml mamink nim amonno nemukn m
1012 nakrmm mezn nymf nedomn mp mann nezn nemani norm menc ninin
1013 m nenapn amonno nemy ni annin zm mno marn zamn nemin normam
1014 man minome n nemnut nemin an ne n jm nema namoknem oznamm
1015 nanosm mank mamk norm mihnem nankam tn um noem nemrkn umno
1016 nemrkn nenamokn mlsn nemnul m neomam mz amin n non mmmm mnut
1017 neny hn nemin manc ni um netnem mannov nedm annam man nank
1018 nominu mn nenadmem sn n en pn mn cn monizm mukn nonsen zn
1019 nemn nenaman cn omam nemin namn nyjm mnic mim m mine ni no
1020 anonym hn sn vymn norm nemn nejemn mimin um man anonym
1021 nemnul mann dn nemnut nemnou jm mimine nankam magn anonym
1022 manc norm neuman neum n naman mont annin nume monzum ma mini
1023 man nenamy ma najm magn minim montan pn mizm n mannheim
1024 monzun magn ne norm ninin vinn mannec mocninno vymn nevinn
1025 nane nemnut minim neuman nin mo n man mnet hn nepn mnemonik
1026 zn annin monument mins mimon ni mannheim mamc no nank menc
1027 nenamokn nenane n hymn in nym nemrzn melm humn nenasm man em
1028 jungmann non mimink m n tn nemn nahnem no mimink nymf m nimb
1029 man m mim melm nenane nonam m montanam hnem vymn mi nezm ncn
1030 mamink manam moment amin marn hn mame nanynk hnem</text>
1031  </lesson>
1032  <lesson>
1033  <id>{475ef4af-c240-4315-9944-81984f2ed636}</id>
1034  <title>Lesson 27</title>
1035  <newCharacters></newCharacters>
1036  <text>vlnc nimb m x b mylm vinn vabm brynych vybe mmmm cc nymf vc
1037 hymn onyx vyv vymr nevykyn m nevymyl nevymyjm vrbovc nevybav
1038 mocn vynuc vv vyk obmy vyblbnem vychv by brynychov cucn c
1039 nevm vyhn niv my vysmykn m nevymyt rybc x n nevyblbn nevyc
1040 vysm synonym vlnc navn mylm brynyc nyvo mocn vyzv b nevyv
1041 nevybox naby my onyx nanyne v vybi nevymyl dymnivc hymn
1042 vychylm blbc blbn m viny venc m vymyj naby b vyry vymyj
1043 nevyc vyr cucn vybumba vybl ny vypn nevycucn nevyvan vyvin m
1044 x nevymycovano vyc manc x nemn vybaven vrbn vyhn n vyj
1045 nevymr vrbovc mocnin vybumba mmmm n vybumba n onyx vymyt
1046 vymr chyben nevybox bryn nevy mn nevyblbn nevyc cvec vyby vy
1047 vy nevyry vyjm vycouvn nevycucn nevybav vymyt vybyl by
1048 vybaven vychylm mamc vymycova vyhyn v vycucn blbc bryn vyhn
1049 vrbc vyjm menc vrbn mincovn vinn c synonym vydychn vyblbn
1050 nevymyl vyvan c chyb vynec vyvin byt v vycouv van vymyjm
1051 vyrv vyne vyobc nevyblbn vmix ny nevybox vyml vybumba vyvi
1052 hymn nevymy b bomb vykyn chyb vybumba c nevycuc vyhn mincovn
1053 nevymyt m banc nevym nevyb my v my n chyb vycouvn vinn nemy
1054 nevyblb civm kync naby n bb vybav b nevymno vyblbnu nevycv
1055 vyvin vytv vycv vymknem vydm mincovn vybaven vyhn c chyb
1056 obmy nevyv vinn cn n cv cvrnkn synonym cc mann mann vyvr
1057 nevy minc c mn vycp vyrv bytn y x yvon vyky c cc
1058 nevymycovano vyvan vynechm bomb vyhn vyzn vchynic ny m mylm
1059 vybuchn mincovn vyblbn obmy vincenc n blbn vyj nyvo n
1060 nevymycova v vydm vybuchn vyjm ny nevycucn vymkn m vyvan mn
1061 m vypn vymyl bomb hymn nanc nevymy vycp vybavu abyc vycuc
1062 blbn vytn nevn b babc vmy niv babyc n vybr chyb chyb cvrnkn
1063 vych nevymycujm vypn brynych vyzn vymyc vymluvm myom nevyby
1064 vmix vyvlecm vyvi bryn m hmmm vyhyn vrbn vymycova n m
1065 vydychn vymo kync nevymy nevyblbn cucn bryn bubn vymyj blbn
1066 nevymoc vydm n m vycouvn bubn n onyx m vykyn n vyry by nemn
1067 nevymn menc vydm vymy m m mocn venc nevymyt nevyv vyry vybr
1068 vychy vybumba nevymyl by cy vycp yvon nevymy binc vyry venc
1069 n vychylm nemn nevymkn vycouvn nymf vybu nevymno vybi bacm
1070 nivc babc vycouvn nevyvin nemn byt vymkn vymy m nevymyt n
1071 vybl my vynuc vabm umy vycp vynucen vyne nevychv vydychn
1072 brynych vyobc synonym vyvr by vydm blbn by nevymnu bomb
1073 vycucnem vymoc vinn vymyj cc viny vyb cucn kync nevyblb v
1074 nevyvan kynyc vyzv nevyblbn m nymf nevycucnem nevybav vyba
1075 nevychy vyvo vyba menc vymyl yvon n c vykyn vinn bonn non
1076 vymy vypn nevy n nevynuc vybavu vyhn vyblb vinc nevybox x
1077 nevycucn vyzv nevycucn menc c obmy mancov nevymy vykynem
1078 kynyc vycouv n vykyn nemn vybumbe nevycucn naby nevyhyn onyx
1079 vinn vm m vyry nevybav v nevybyl vydychn vymkn vyblbno vydm
1080 nevymnem kync c n c vyry vybaven m vynec niv nymf nemn
1081 vydychn nicc vrbc mann c n vyrv mylm n vydychn blbn nevychv
1082 nemy nevyry bonn my nevymyt nevymamm nymf n nemn venc
1083 vymycuj vymyc vycucn vym vyvin chybc myom hymn v venc nevyc
1084 mocn kync vymknem ryb ryb synonym vymkn n vyzv nevy cvrnkn
1085 necv vytn nemn m vchynic nevynuc nevyblbn n bomb m nevn manc
1086 vymy nevynec necy my nymf vyrv vynucen vyblbn mnic nevymyj
1087 vyzv cec vyv n nevn vykyn vypn venc m vyj vymycova nevymyl
1088 vyry yvon vycucno mys mann vynec synonym vyblbn n nevyvin
1089 mann mocn vyrv nemy mamm vymoc nevyobc nevymn vymn mincovn
1090 vybav v cvec vyzv b nemn nevykyn vychylm nimb vyne vymyt
1091 nevymnu brynychov c neby blbc vybu cn vyma ymc vymn vynechm
1092 nevybyl vincenc chyb ryb vytn vymyl c mancov n yvon vynachv
1093 vymoc nevyhn manc vycouvn c x vysmykn vyvi vv vv vn nevybyl
1094 vymycova nevymyt nevymyj vyzv vycucn</text>
1095  </lesson>
1096  <lesson>
1097  <id>{44c20e18-9fc9-455d-a8fa-3a5728507af7}</id>
1098  <title>Lesson 28</title>
1099  <newCharacters></newCharacters>
1100  <text>donutil nabagrovanost rozzobanostec alarmovanostm chadimov
1101 nenaducanoste neochablej nepodstrkujm dospinkal souhrnec
1102 bezespor polyteizmec fanatizu popeli motyk radikalist
1103 nestrukturalizujm obojke radikalist nedanil hltounov
1104 fanatizu popeli bukovo nekrakovano milotec okusoval
1105 opalisujem posuzovatelov gentlemanov nedemonopolizujem
1106 nekrakovano nezasednut osopujt navinutoste nerekreova pedr
1107 ultramikrotriplexnost neurofyziologi naskicujet nadeklarujet
1108 solipsistkam mechanizovanostec nekriminaliz infradalekohled
1109 dovykal prosazujem souhrnec nacentrovanostec jakutsk
1110 nekriminaliz nedoglosovano dokresleno kaniokovo nekriminaliz
1111 nedokladuj solipsistkam dokoulel neslukovitos
1112 neprovztekanost negrilovanoste nezasednut nevysidlovat
1113 dorotc oblaste nekoncentruj pracnost poslano jamkam
1114 neodmixujm vylitoste cachov rozpohybuj neiberskoste
1115 nekrakovano pascalist puberto antikomuniste nedeklarovanoste
1116 artificialismec klepnutost nezasnub militarizovanoste
1117 nekrakovano litultovi olejkam babizn vlepk dospinkal vlepk
1118 historism ljub odhafa neuniformnos babizn litochlebec
1119 papinov pascalist historc sponzoroval upamatoval nevystoupal
1120 popeli huffmanov transpersonalit dealerov negrilovanoste
1121 zajatkyn nevarovnost gentlemanov kyml mechanizovanostec
1122 obfuk sterilizujem naskicujet cachov ilyrismec strachujem
1123 popeli balzamoval rozzobanostec transatlanticko
1124 homogenizujet zahlasuj homogenizujet huffmanov fanatizu
1125 suchoml neakomodoval nekoncentruj uplivnu mechanizovanostec
1126 vhloubenin krbcov balzamoval apologov nezavzdycha objevoval
1127 fabulovanos molybdenito obilovin nevynahrazenostec
1128 subjektivnoste alarmovanostm fabulovanos agresivito
1129 nedementova prochozenostec holil soused cachov pracnost
1130 trubickov bambasov vysvitnouc neochablej kule chadimov
1131 nesubkategorizovatelnostm bioetiko obilovin nedanil
1132 objevoval soused alarmovanostm vhloubenin objevoval bambasov
1133 nedenormalizova transpersonalit obilovin trimestrec mikulo
1134 netamponoval cachov zahrnul prosazujem nestrukturalizujm
1135 kyml neodpuzoval popeli zprofanuj nepopravovano babizn
1136 nenasosa nefosforeskova obkousnut litultovi neprobleskl
1137 nabagrovanost neomelem neproserou prosazujem neoslizlostm
1138 nezasnub neutracen nenaducanoste spekticizm odejdouc syslov
1139 litultovi syslov ljub dojdet zahlasuj negrilovanoste
1140 olbramkoste hnojivec historc nerozjezdi oblaste zprostil kil
1141 bezstrunnoste vcestova homogenizujet dospinkal sterilizujem
1142 transatlanticko nevynahrazenostec jamkam delimitu zabafe
1143 cystoskopiem tetraethylolov nestrukturalizujm nebivakovat
1144 jelenov bambasov krepoval netlumt procupital kule okusoval
1145 hltounov historc olbramkoste nestobodovos dokoulel
1146 sterilizujem milotec nedeklarovanoste delimitu kombinovano
1147 nenaducanoste veinfurtovo infradalekohled nezasednut
1148 nefosforeskova bzukote nezavzdycha rozedm dealerov necumlejt
1149 polyteizmec kil nezakrojil upamatoval zanotova nadeklarujet
1150 nedokladuj neodmixujm link nerekreova nerozlamova packard
1151 hostovi vyjukn veinfurtovo opalisujem erlanec
1152 nevynahrazenostec kombinovano nedohasl hlasivk
1153 nestrukturalizujm nezakrojil zprostil nepodstrkujm persi
1154 neodmixujm historc nevykvetou</text>
1155  </lesson>
1156  <lesson>
1157  <id>{f629a1ef-de50-43d3-abae-44056548867d}</id>
1158  <title>Lesson 29</title>
1159  <newCharacters>+ľšč</newCharacters>
1160  <text>+kčj ľ-čy čľšô čeľy škčb +-šp švčl šľšo ľzšz čxčj +i+f šsľi
1161 č,ľd +sše ľšľô ľfč. ľošp še+, šhčľ +y+č čx+. črľg +xčp šhšl
1162 čx+j č++x ľpľš ľešr ľô++ čtči ľôľv šč+č +lčg č-čv šcčj ľčľg
1163 čgľi ľ,št ččšv ľv+s šr+x +ošm čvčs čxšp +rľô čq+w čx+š ľvči
1164 čôšk šcľ. ľj+x ľ.ľu ľiľu čn+h šjčb +w+š ľl+b šqčč +čšg š,+i
1165 čšč+ č.š, štľľ +bčľ ľb+t šr+c +hšľ ľičs +pčv +mľc +dľm šu+i
1166 č,++ čfľľ ľ.čf š,šn ččľq šwľ- špčg +c+w ľešô šyšn ľf+l +ččp
1167 čbľn čôšp češu ču+e š,čj ľyšc ľcčr ľiľu ľk+a +ľľč čf+s ľwčô
1168 čjšn čaľ+ čzšp šôča ľ.š. šjľk ľľčm +c+w čnľ, ľg+u ľv+ô ľtčj
1169 še+o ša+m č-+g čgčo +išz špčq šqšo ľkľľ ľt+k ša+h šešs špč,
1170 čc+f ľwš+ šsľš čpľr čkšľ ľlľk čj+u ľešt čkšš čmľ+ +wčj ľcľi
1171 ľgľu ++ľe ľvľľ ľvč. ľhšj ľxčr ľôčd šwča ++čľ +wčz ľbľ. čm+i
1172 čo+e čč+f ľgša šxšz čečl čmčš šxšr šxčl čľčm čn+l +cš. ľq+m
1173 ľxšw ľd+, š++p +ľľf ľ+čr +++r +tšš šnľx šg+o +kčh ši+f čhľ+
1174 +i+q še+u čyčd ľk+t šzšx ľgľv ľf+t +l+e +sš- +ôľ. špľ- ľu+t
1175 šešg šbčm +ačl +yč+ ľxšf č,čl +iľô čgče šľľo +bšš +ičš ču+o
1176 +,+r ľučg čš+g ľô+s +zľb ču+č š-ľa ľo+, ľ-čw šyšč ++šô čoša
1177 čc+u ľčšh +g+o čcča čľ+l ľšľj šl+d ľ.ľw +,+a šmľ- ľyľô šw+u
1178 +-šg +dča šwčh ľc+š ľv+č šv+w č,ča šg+u +tči šyš+ če+t ľo+š
1179 šd+a šsšp +,+j čšľľ +gčb šxľh ľpľi šnčv ľfľt čwšk č.šy špčg
1180 ľ.še +mši šô+- čp+o +cľq š++f +r++ či+j +hľf ľv++ šxšč +jče</text>
1181  </lesson>
1182  <lesson>
1183  <id>{06f16ad4-4441-49ef-ba8f-bb528c6dd720}</id>
1184  <title>Lesson 30</title>
1185  <newCharacters>éíáý</newCharacters>
1186  <text>éqáé íréľ áôíw ýwás é,ég éčéľ érád ý+áô ýpýy ý+éj áčí+ ýxíd
1187 érík ýoá, ágée épíu ýyé+ égíé ýwíz éýíu ávás ýzám áeýs ééád
1188 ýbés ýuáá íaáz ícáw ýuíb ákýn éľáô ímýo ý.ía ífád ýgít íôía
1189 íoéô íčý+ ááým áýát é.éá íkéx ásév étéi íáém áxác éšá. ýrýš
1190 ýnýá áoíf ýbáh í+éo é+é. ámái íyí. áfí, ý,ín íxéu íľýw écáí
1191 éfýe éuíb íxél éqéq áčíé ýaíš énál í,ím ává+ é,ýč íľíc ésýw
1192 ánéá ídém éíét ýjér áíým ýôá, ááéd éqáí ýyéz íxáa íkál áuék
1193 ézíl áxíd áeéo á-éh áhýb ýôéj ýľíy ífé. ýsáp ýéét é-íq íuá,
1194 íyým ígíe áléi ýáýj íéýľ áčád ý+íf ébít ýaél á-íh ýhéx áaéq
1195 éaáé ígýk áqýč íséa ýšál ékýk éqáp éíýh áqíá é-í, ýrét íoáľ
1196 ékád écýw éaýé áméu áeéô ápýb áxíc éiát áxé, áčáé éôáj ígék
1197 áčío ágéf íýáz ýčýq ílí, ájýt í.íí áaék ýhíq ýhág éaáé ázéh
1198 ábéf á-ér ájáw íaýt íýýô éuál íýý+ íwýx íhý+ ééá- ábíe ýiéd
1199 ábíi ýgés í-ýg éýíe á-á+ áméí ítýu áiék éľáy ýqýá ízýu ísý.
1200 ýqýľ ékém ááía áláz ýaét éýés ídáé ýsíi í-ím é+éé ámíá á-ýs
1201 ékéš ýháb ýyíý ýnía ýtáy é,áq éiýô éýái ázíz ýhém ééáš ýiíu
1202 éréh í+ýi ýtím élél íééf éoéf íľýl ézéh éqéc édás ý+év éxý.
1203 ý+áo éjáq ýaés ébýé ýqýp áčáí éoé. íeáq ýlás ánáf éšýi éqéw
1204 évýz ý+íp ý+ív ééá. ýmáb ékáh áýíľ ýjíé éiák ýiýa ííýľ é,ýn
1205 áoíf álýw áyéé ézív áčáj íáéh ánáu étáu ýšý. íháé éôáý áeéč
1206 éoír éiáh íkíy ýeéj ýľýn ý-ái ýéýo ýmýé éháý áwíi áqýr ázél</text>
1207  </lesson>
1208  <lesson>
1209  <id>{8dfef4d3-c636-401a-9f75-8d2dc67e6136}</id>
1210  <title>Lesson 31</title>
1211  <newCharacters>ťž</newCharacters>
1212  <text>ťzťw žhť. žtžš žuťm žcť- ťvťč žqť, ťhťť žčťť žčžb žržj ťfži
1213 žqťá ž+ťa ťnží žrťl žhže ťižn ťrťč žtže ť+žo žsžz ťbťa žtžc
1214 ž+ťq ťôťl ťťžq ťažô ťľťz žťžl žľťq ťiť+ žjťb žqťf žyťj ždťx
1215 ťmťj ťsžr ťwžf ťzťn ť,žô žfží žmž, žxťk ťfťe ťgť- ťeťt žpťš
1216 žôžn žížš žjžf ť-žw ťtže ťqžs žsťé ž.ťč ť-ťč žržx žšťô žľžx
1217 ťzťl ťéžš ťbťr žmť. ž-žr ťqťč ťpťô ťbžľ žwťé ťlž. žgťg žlžľ
1218 ťoťí ťcža žcž- ť.ťy žšžx ť,ť- ťoťn ťeťt ťšžc ťcžc ťéžn ťéžô
1219 ž+žs žsžj ťhťj ťážf ťšža ťuž, ž,ťľ žýžr ť-ťx ťyťľ ťxžr ťlťá
1220 žož, ťnťg žužx žrťč žgža žuťc žežá ťýžx žhžb žuťg žčťá ťôžd
1221 ždťé žnžu žwžľ žfžý ťľží ťwťq ťbžl žôží ťnžť žťžl ťdž, ťuťf
1222 žoťx žhž, ž.ťe žbžf žžžr žlťl ťčžk žwž- žéžč žážy ťqťe ť+ťľ
1223 žmťw žržr žzťg žlťa žbžd ťýž, ťmťy žnť+ ž-ťp ťfžž ťéťe žnťp
1224 ťiža žýťľ ťyžž ťkť- ťwžš žážw ťáťť žzťa ťíťb ťlží žwťv ťržž
1225 ž+ži ťfťl žtž. žôťx ťéži žýžr žážy ťzťu ťtťý ť+ž+ žzťé ťíťn
1226 ťoťš ťxžá ždžm ťiťm ž-žy žaťč žtťn ťpžx ž+ťx žxťd žíťf ťwťe
1227 ťťžv ťiť, ťľž- žžžl ťbža žľžn žožw žežp ťwťy ťsža ťzťz žkťs
1228 žoťn ťlťd ťiťť žkťž ťwťí žwžé žžťy ťxžô ťcžn ťrťs žyžm ťľťi
1229 ťnťľ žiťa ťážo žyťý ťhťu ťyžt žyťu žžťm žnži ťýťa ťrťs žhťc
1230 žťťs ťáťy žžží žrťj žfťn ťrť- ťôťľ ťzťu ťažy žežw žéťô ťľťm
1231 žíťh žužô žľžd žiťô žáťt ťnťô ťčťč ť+ži žpťľ žbťu ťôťš ťožc
1232 žižá ťxžj ťkťz ťcžs ť,ťm žýť. žuťw ťšťg ťfž. ťkž+ žužé ťýťž</text>
1233  </lesson>
1234  <lesson>
1235  <id>{3b7e25b1-4054-421c-8e34-f2c64149dc07}</id>
1236  <title>Lesson 32</title>
1237  <newCharacters></newCharacters>
1238  <text>ímže éččá áb+g áwýu ésťw žfľr +ýýf ččžh +tčč ťpťá šwží íuýť
1239 éž+l šiľš ášáb íjév +oéľ ťb+q žjľm émá. šlžv ťýés éošk +žýť
1240 ťhčš čžšť ťmšô ťťán žiý, ý-áw ácýí +sšy +-šg ťľťo šľžj éhžm
1241 +lľf +zár ýôén ávíe ý-é+ áuť. ítč, ýážý +íťl ľmšá ásľd éváá
1242 čkýi čfč+ ýcýž +hél čžžr ťéák ťíľľ ťšľľ ľaéi šjše éižn éjíi
1243 +ýšž ľhšé ípťp éjľy éižp ľ-éf ízém čožp ťiíz élí+ ľrčá čôéf
1244 ľv+ť ľcét ánľd épíô éwšô žmíť +lác ťôží ýiýý ľf+j áyťž šzýb
1245 íoší +,ľá ľžéi ľíľh +ýľp ínáí ťtľi ýkýč áoék ádľr éfáq éžés
1246 šhžg ésť, čqéz +ôýr ľm+š šbľq žlčô ášíé ľdžs éšýu éľáj áľýj
1247 ľýľ+ žgťp ťqšg ľtép +ľťo éj+ž čmčw ž-ťy áušu ťvží álť+ číšb
1248 ľmšé žužj íwšd šxľp čí+k árý- ++ťk ťôžý é-ľš +i+k č-ľk žáív
1249 áj+r ťuía ľxťr étčb š.č+ áočč žlťa ťéíg ápýx ýéšf čéťť éc+v
1250 í.ľa š-ľs áhčľ +qču ák+s ýfíy žfľr ý-ží čz+z ľ-ľj šľľu ííé-
1251 ížéd žršm éľč- éšéá žoýé ťvév ++íx íéťu ľáýr éááo ťwťá čjíw
1252 ťášj á,éa áô+r žkčc ťčáý žcľo šeťe íýš- čwýf ác+ž éwľý ľp+ô
1253 ščľq áoýq ážčf šsľc žľíl ču+r ýlža šťéš ľý+f íoám áváé +býf
1254 éjý. ľgžd ťočý čgýí í.žé éušt žcľd íqáu ťaáe éôľť šx+k č-čk
1255 í,žš égým ášíd émčč žičy ťaé- žsáa ésčh žočv ľméc +uť- á,ž,
1256 ťičn á-ľý ýšýľ í,íc +rľp šaáh čb+x šíšô šién šgťh íxľs šfáw
1257 +aáý éiťg šž+s ýížj ťiľš ždáo čt+k érľv ľmžt čuťi áeéb ťxčč
1258 žx+ť ž+íš ľeýg ímšq ľéýn ýýťk íô+t ľsáw áožu žžáx ýeše éťág</text>
1259  </lesson>
1260  <lesson>
1261  <id>{1ba19604-9750-472b-b0ac-ef485cc65101}</id>
1262  <title>Lesson 33</title>
1263  <newCharacters></newCharacters>
1264  <text>nejubilovat milhostov nevalorizovanoste nevydloubanostec
1265 doschn pedantov zenkl zvy aluminotermi prohrnut prehistori
1266 nezahno nekorsoval neslupnutost diatermi zamontujt prahnout
1267 nelatexoval posypanostm komedi posypanostm nevrubujm
1268 vyvozoval nepronajal melanizmec dohad tyke nerebelantsko
1269 nealternovat nevpochodovanost hnusec onane korozivzdornostec
1270 dohodnotil nekoncentrick nesyt neinstitucionalizujem
1271 lezavost neznovuobjevoval nedozvedat nenastydl napresuj koul
1272 nedenormalizovat dynamometr neirizovat nepoznatelnostm jund
1273 leh nevypaloval goddard dedikovanostm mentalit zpracovatelov
1274 vystoupal jednatelkam nenastydl poklouzat nechladnou
1275 neobveslova neplamenno ztracencov poslepovanoste antinacisto
1276 uzdravujem laudo spink barvosleposte odseparova skazk
1277 nenakopl neoliberalizm pospojovanostm zakukl tyke nevibroval
1278 megawatt kope neprojedl neodkusujet nerozpulzova
1279 nerestartovanostm nevysi zrostl odb zalehl neusurpuj
1280 neochucovanostec neobklusa pulsacem dostrouhanos vmotaj
1281 atraktivitam neprogramnostec rozhicoval doriskujet
1282 antinacisto bylink nesjednejt antinacisto vybalenostec
1283 prehistori neplamenno nekoncentrick neprodchnut promydleno
1284 klementin tenzid neoplodn prahnout dostrouhanos nepronajal
1285 neodchovejm ludvik vyfiltr neprojedl lysin kyjov bibliofil
1286 slisovat pospojovanostm vejrov doklepl fotosyntetizovanoste
1287 netvrdnet roztleske roztleske zatahanostm neoliberalizm
1288 imbecilovo odseparova asistentsko nemihl doklepl melanizmec
1289 nevypaloval nezdvihl vyvozoval pani kouzelnic nevysolil
1290 stolujet nezdvihl datovanostec trepanoval odseparova uhrec
1291 nevytypujm datovanostec neobklusa ischias astigmaticko rotam
1292 uklov pohledat nealternovat moskvocentrismec
1293 fotosyntetizovanoste motoristov pozemke soumarec
1294 dokroucenost ofotil fonolit doriskujet nevylu soumarec
1295 datovanostec nefokusovanostec proplujet ztracencov
1296 nevytypujm pospojovanostm komedi ludvik nedopiplejm
1297 nevkreslil votavec nenapoji barvosleposte stolujet dohad
1298 dosel zpracovatelov nedenormalizovat namotanostm nevibroval
1299 loudec neoliberalizm nesjednejt aluminotermi
1300 moskvocentrismec plova nerozpulzova rozuzlem plova uklov
1301 celopa rozzlobil lezavost nevysi nealternovat hnusec
1302 nevalorizovanoste hnusec podstrojujm komfortnost dosled
1303 iritova vyvozoval odb neoplodn pozemke nevylicitujet
1304 nevypaloval neochucovanostec vyvozoval nevybranoste skryjem
1305 neodpolitizovat napresuj inkasoval pozemke neuhodl pozemke
1306 vmotaj nesjednejt neprogramnostec antinacisto
1307 neinstitucionalizujem nezdvihl neinstitucionalizujem
1308 vybalenostec kouzelnic prehistori stolujet zpomalujet
1309 roztleske napochoduj hroucen dodrchano dosled kope prahnout
1310 la uzdravujem neprosouvaj neprodchnut datovanostec vybreptl
1311 nekoncentrick proslovil neschroupet nevalorizovanoste
1312 nerestartovanostm nedoduplikuj nevymlu proslovil otrka
1313 vystoupal partituro neplamenno melanizmec celopa vybreptl
1314 nerotaprintovostm proplujet nenadnormativnost fonolit onane
1315 prohrnut zamatlanoste bs nepolapenoste doriskujet zvy flitr
1316 superosobnostec nechichote granitec nerozviklano ludvik
1317 stolujet satanov galere neprogramnostec ludvik nepovadal
1318 neskles nedoklofal bylink neznovuobjevoval spink
1319 nekalandroval</text>
1320  </lesson>
1321  <lesson>
1322  <id>{4dcc8f87-1734-4a2e-bd07-55fef1d35f48}</id>
1323  <title>Lesson 34</title>
1324  <newCharacters>123456</newCharacters>
1325  <text>1ť 3k 3h 6š 5a 3, 1g 4í 1h 1j 3ž 3á 13 5ľ 4w 66 2e 25 4e 1p
1326 6t 6u 2y 6+ 24 4- 4š 4a 4r 5n 1f 5č 2h 2p 1. 5w 2u 5v 4í 6c
1327 3+ 6g 2č 56 5a 5f 6y 3i 2i 5g 4+ 14 3g 16 4l 1s 5k 1k 1. 1f
1328 6ý 1p 3u 3i 3m 1g 3w 2č 6w 5á 6+ 1. 46 3í 5a 2u 5l 6h 4p 3t
1329 3š 2. 3ô 2m 35 1+ 56 4u 4h 4z 3á 4n 6k 5í 51 2é 36 3, 6ž 1y
1330 5d 1z 12 3l 3e 3y 1á 14 6e 22 5j 45 5p 3n 1p 3m 1ť 4i 4+ 6p
1331 6z 1y 62 4í 2p 2w 1+ 1a 6ľ 4č 4ť 3z 2w 1ľ 44 2ť 6w 2, 1ľ 4i
1332 6. 55 4j 2z 2s 1+ 6s 5c 1i 1ž 5g 5q 6l 6f 1k 6c 44 4l 1e 1é
1333 3j 3n 4x 1n 41 1k 4p 2s 6v 1b 5s 5x 3č 4s 4e 6m 4b 6l 4ž 2w
1334 51 6v 2x 24 6e 1y 1z 4, 1e 1h 46 46 6g 4z 3, 2d 3h 2z 66 4u
1335 2f 2r 2ť 45 4é 6t 53 3a 3g 1š 4ľ 61 23 2é 2ť 5i 1l 4u 45 4n
1336 2o 44 5h 15 5ž 4n 3w 6u 2j 2o 3c 6ý 2j 2s 3v 1q 1. 5x 34 4r
1337 1w 6c 1ý 2é 5r 5ý 6j 2n 4t 61 6á 4k 1z 4b 15 3v 1o 6k 14 6ž
1338 3é 1q 42 2ô 63 2x 1g 46 53 2, 66 3i 16 23 6r 2y 4o 2f 3k 51
1339 15 32 1a 6m 6, 1e 1- 65 6j 3m 6d 6d 6p 2g 3d 1í 6s 1j 6o 6x
1340 4ý 4l 4p 1g 4b 4s 1j 6ž 6c 4e 6ľ 4z 3d 5é 2d 5á 51 63 5q 6x
1341 53 16 2š 42 1n 6n 3. 25 4ô 3+ 4š 5t 3+ 3- 3j 1i 1. 1a 5ľ 5z
1342 6š 6- 1m 4h 2e 3í 62 5d 5l 3n 2o 3ô 3l 2í 2s 16 1n 6ô 2t 1g
1343 16 64 6r 3i 1d 6s 6n 2- 3v 1j 2q 3r 6á 2f 52 1+ 5ť 1b 6f 4f
1344 6u 31 2ô 6m 2l 5ľ 2s 5. 3y 6l 6č 4e 2t 1w 4q 25 5z 5v 6r 31
1345 4+ 1, 5z 5c 1s 44 33 5p 1+ 1p 5r 24 6b 2o 4r 1j 5í 4+ 4p 5o
1346 3e 41 6e 5i 3q 2, 1y 23 5k 4z 6a 1i 33 5q 4i 42 5y 5č 44 6,
1347 5z 4z 5k 5ž 3f 1e 35 1é 4n 35 5i 1p 4j 4+ 6š 6c 4b 3r 1u 4i
1348 6q 3ž 1ť 3, 4é 5y 2v 6ľ 3ý 1m 5í 4r 5d 56 2t 1m 1e 5x 1č 22
1349 2č 5h 4x 1d 6e 4y 61 2í 5t 2x 1g 2á 42 2á 3ô 2o 5č 3é 5+ 62</text>
1350  </lesson>
1351  <lesson>
1352  <id>{e1e48f0d-b451-43fa-ba77-80c3d2ae3535}</id>
1353  <title>Lesson 35</title>
1354  <newCharacters>7890</newCharacters>
1355  <text>8l 9z 9ô 0, 9r 7r 0u 9r 7k 8q 8j 9. 0í 7+ 7z 9c 7c 9f 95 74
1356 8+ 0é 7ô 8ž 8s 05 9+ 0- 9ý 7b 74 9l 7l 08 0h 9o 9+ 0. 8v 8.
1357 0ý 0p 9m 7n 0s 0w 9j 0- 8- 8d 0š 98 03 8u 09 7í 7ô 85 9v 8ť
1358 8q 8o 82 9é 8š 8m 8+ 8e 9k 0ž 7p 0i 7e 9+ 7y 9ý 96 7o 8ž 9l
1359 9s 7d 0i 8y 0d 8s 9é 9c 0g 8b 7á 05 8j 7x 9s 88 0n 8l 7á 7w
1360 8č 95 8í 8u 9ô 0m 7z 9k 8j 8ý 7r 8í 9u 9u 0h 7- 8ô 9x 0q 8ô
1361 0n 0- 7e 0d 7j 97 9i 90 0ť 0á 03 05 8s 7ľ 9e 7á 9a 9u 8p 9s
1362 7l 98 03 9+ 7š 9á 7č 0k 8b 80 7á 9d 82 0- 9ô 9ť 73 76 98 99
1363 0e 0i 97 7r 0h 0f 77 75 0- 7p 7+ 0+ 7p 7q 07 0y 92 0k 9ť 8n
1364 8, 73 05 98 0c 9a 84 8o 8č 7d 78 0g 8š 0g 7i 9e 02 9ť 0b 9w
1365 8- 81 0ť 7z 9w 8b 8ô 7o 83 0i 7ý 7d 0g 8- 70 9č 0y 0, 88 9m
1366 7d 88 81 9ž 9k 7t 9h 0b 7l 8b 8k 8u 9o 76 7ľ 0n 0é 7ô 80 0p
1367 7ť 9o 9c 9ô 06 7r 0s 8v 7i 0j 8v 8f 76 0k 7- 8í 9ľ 8t 7ľ 0w
1368 8p 8q 0ô 05 8k 82 8c 0h 8a 89 0z 9n 8r 8n 0i 0f 7k 7w 85 9ý
1369 9y 9v 8h 0, 0x 0ô 0v 0a 96 8v 9u 0f 89 8y 09 8i 7g 7- 0b 9s
1370 0p 7a 8+ 8l 86 8ľ 0a 0č 8o 9ž 9v 7v 7o 8y 9x 8š 8h 80 8ž 7k
1371 8ť 9c 93 8k 99 8q 0v 7k 9h 7w 7i 0, 7z 75 7y 82 78 9l 0v 9p
1372 0c 04 86 9u 9r 9l 8u 04 0g 7š 8p 9q 0é 7+ 9h 05 8y 8z 7ô 84
1373 8b 9k 9p 7n 8h 09 9k 9í 9u 7x 7v 0j 8i 87 0, 0d 9d 9g 77 7i
1374 0b 09 0q 9g 0- 8ý 9ť 7w 86 8w 7e 8. 7z 0c 71 0č 8ť 05 09 0s
1375 0n 04 9v 9v 7x 75 0w 8m 0é 7s 0d 8y 9ľ 0q 8d 7á 7m 9u 0s 9x
1376 7- 9. 93 8w 00 9b 8w 8m 91 7d 7ľ 8á 0o 8j 8ý 9a 9t 0z 7d 0š
1377 7ž 7m 86 7ô 88 8l 0x 02 7d 8t 8š 9ž 7, 7b 7f 78 07 7s 7í 9k
1378 8ľ 8z 8é 74 8e 0u 7m 77 9s 7m 9ô 7c 8i 8x 9ž 96 0u 8z 7q 92
1379 9z 0- 89 0ž 9ý 7k 0f 0- 7b 0z 7c 08 81 75 7c 7, 85 8n 0v 9e</text>
1380  </lesson>
1381  <lesson>
1382  <id>{f7c4f1d2-6aab-4f41-b010-5cc93042468f}</id>
1383  <title>Lesson 36</title>
1384  <newCharacters>´ˇ</newCharacters>
1385  <text>´é ´- ´t ´ť ˇ9 ´t ´l ˇe ´y ´r ´e ˇ8 ´ž ˇq ˇ9 ´e ˇé ´ô ˇí ´ť
1386 ´´ ´p ´ˇ ˇz ´l ´2 ´8 ˇé ´6 ´č ˇ8 ˇh ˇ9 ´k ˇ- ´q ˇé ´n ˇí ˇs
1387 ´ˇ ´6 ´b ´h ˇi ˇt ˇ+ ˇl ´a ´e ˇô ´. ´- ˇľ ˇi ´ž ´4 ˇq ˇb ˇw
1388 ˇ+ ˇw ˇ3 ˇp ˇk ˇˇ ´é ˇg ´k ´ľ ´´ ˇť ´c ´´ ´x ´7 ´ť ´s ˇš ´7
1389 ˇd ˇé ´4 ´á ˇp ´o ´v ´+ ˇí ´0 ˇm ´t ´+ ˇ3 ˇh ˇ9 ˇx ´p ´n ˇ0
1390 ´c ˇv ´0 ˇr ˇb ´9 ´2 ´6 ˇ6 ˇn ˇ+ ´n ´q ´é ´w ˇd ˇz ´5 ´q ˇ0
1391 ´z ˇž ´d ˇu ´9 ´ť ´ˇ ˇ3 ´é ´2 ˇš ´q ´c ´ˇ ´+ ˇe ˇd ´k ´6 ˇx
1392 ´x ˇk ˇr ´a ´é ˇe ´1 ˇu ´q ˇ2 ´5 ˇm ´, ˇg ˇý ´r ˇr ˇj ´0 ˇž
1393 ˇť ˇ2 ´ľ ˇé ´k ´n ´5 ´f ˇy ´7 ´ľ ´5 ˇš ˇé ´, ´á ˇô ´+ ´f ˇi
1394 ´e ˇj ´. ´k ´- ´h ˇh ˇý ´é ´o ˇľ ˇd ´4 ´0 ˇo ˇz ´i ˇo ´4 ˇz
1395 ˇá ´í ´. ˇr ˇž ´ˇ ´r ˇ7 ˇ8 ´í ´f ˇč ˇ1 ˇ- ´- ˇý ˇš ˇf ˇr ˇi
1396 ´m ˇí ´p ˇ6 ˇv ˇ9 ˇv ´ť ´a ´š ´ť ´r ´3 ˇ6 ´h ´g ´2 ´í ´q ˇg
1397 ´š ´ž ˇm ´r ˇk ˇm ´s ´p ˇ´ ´n ´j ˇľ ˇ5 ˇj ˇ6 ´f ´2 ´3 ˇ1 ´ť
1398 ˇw ´c ˇž ˇý ´3 ˇ9 ˇx ˇs ´ô ˇť ´ô ´k ´4 ˇx ˇp ˇľ ˇq ˇ2 ˇˇ ´4
1399 ˇq ´x ˇe ˇv ´7 ˇ3 ´2 ´c ´n ˇr ´a ´. ˇ6 ˇo ´8 ˇč ˇr ´r ´h ´´
1400 ˇz ˇľ ˇ4 ˇa ˇe ´5 ˇq ˇh ´v ´0 ´é ˇk ˇ9 ˇ+ ˇ3 ˇ9 ˇ´ ˇˇ ˇ. ´.
1401 ˇe ´á ´ˇ ˇl ˇí ´ý ´á ´- ˇx ´8 ´. ´ô ´7 ˇ+ ´0 ´ľ ´x ˇi ´m ´r</text>
1402  </lesson>
1403  <lesson>
1404  <id>{4ed0890c-d038-4a4c-bc8d-eb030b0ab916}</id>
1405  <title>Lesson 37</title>
1406  <newCharacters>;%</newCharacters>
1407  <text>;% %, %x ;3 ;n ;9 ;í %o ;o ;; ;; %u ;ž ;1 ;e %k %č ;á ;9 ;3
1408 %6 %š %4 %% ;t %z %´ ;% %z ;w ;e %ý ;´ %6 ;9 ;7 %ľ ;4 ;l ;z
1409 %o ;p %n ;u %y %ť %6 ;z ;m ;c %č %e %f %z ;ô ;f %j ;y %´ %8
1410 %8 %r %8 %8 ;e ;a ;š ;1 %e ;ľ ;9 ;z %g %h %ľ %ˇ ;b %ť %q ;í
1411 ;š %p ;c %9 ;e %n %c ;t %a %á ;s %ˇ ;t ;e ;v %. ;i %m %8 ;;
1412 ;5 %u ;j %; ;é %c %g %x %x ;3 %x %j %ť ;d %č ;; %c ;g ;q %ô
1413 ;y ;- %ž ;0 %x %0 ;´ ;í ;j %ľ %m ;n %; %´ ;e %ľ %, %ô ;b %6
1414 ;r %l ;w ;g %q ;t ;č %g ;g ;q %g %q %w ;x ;2 %j ;0 ;5 ;č ;a
1415 ;´ %í %á ;7 ;+ %q %ľ %i %m ;8 %j %a ;8 %7 ;5 ;e %3 ;ˇ %r %á
1416 %, ;k ;t %2 ;f %i ;r ;u %s ;j ;j ;´ ;q %m %1 %5 ;v %4 %z %w
1417 ;í %. ;z ;c %2 ;t %+ ;y %, ;1 %x ;9 %3 %% %4 ;r %c %d ;s ;6
1418 %q ;l ;r ;é ;2 %4 %ť ;- ;5 ;6 ;l %ˇ %5 %´ ;5 %é %4 ;2 %d %,
1419 ;x ;c %z ;c %, ;u %0 %+ ;. ;d ;r %2 ;á ;š ;ľ %´ %´ %+ %; ;w
1420 ;z %ˇ %m %i %š ;j ;. ;+ %i ;6 ;x ;6 ;+ ;+ %z %ô ;y %7 %l %o
1421 %f ;6 ;1 %v ;- %4 %ž ;j %- %8 ;d %+ %ž %c %č %; %c ;l ;ˇ ;a
1422 ;u %, %l ;ý %i %m ;ž ;5 ;7 %5 %ý %a %3 ;l %m %, ;o %ˇ ;m %%
1423 ;z %4 %ô %0 ;ľ ;k ;n %7 ;n ;d ;0 ;8 %i %k %1 %m %ž %k ;9 %í</text>
1424  </lesson>
1425  <lesson>
1426  <id>{35a420ea-dd01-4139-a8f1-5e8a8e151e12}</id>
1427  <title>Lesson 38</title>
1428  <newCharacters>=</newCharacters>
1429  <text>í.íý á2=y í隡 šž=k č0=á ;4žt ťašž íľé% =ššc +qľ5 +3č, íč;é
1430 čtťc ýyýž ýýžý ++=o áaá- +kí, é0šé ľláé ľkťé ť4áš =mív +ýír
1431 ľbľj =sš8 +eľý ľť+ľ ;.íý =a=j +išľ í1ž4 +gľč ččťť í9ľk šýéo
1432 ;ľš- ;螡 š2šý íežw +oíô áš=t íeáz ýˇíi =-ťý í+íé ľôá1 ýťčť
1433 íľít éué7 č.šs ýrás ľ3+f žgč8 šu;+ š;ýˇ šs+í ťlč. +2ťý ésé+
1434 áič- žr=ž íy+1 +é;u ;a=2 ;iľ´ ýzž3 ž2ý7 čyšč +í;d ;tég =ťš6
1435 íýín +sé6 ľíľm žť;´ š0žq ť+=e ácť, áé;r čkž4 íuýk ľčý; +,čč
1436 šíáž +ťľi š+ýť ľxéž ;ˇží ít+ý íráč +h=u ý2+í ťéáá ýšľn évšá
1437 ;yľ+ ľt;8 ázá8 íľ+w +m+k ;ľčm ľ9ťá ýséž ýuťé +gťy =á;é ť1ťˇ
1438 í-;í áz;i ájľť žˇýˇ +4é2 ý3+i žkľ. ánť4 šsľx í.éw šššý žp+ť
1439 írí0 =;ťz áqéf ť3=+ čm=i ígíč ť7šý á,čy žjíž ľríá ľášg žš;+
1440 +á;ľ íq=; čéát č3č9 ;7+k žkš= ;´áb éá;o =ý;a á-áq čžéš ;=ýľ
1441 ;;šč čáž; žrť, áwči šžžp čáťí ámív ýžém ýeží ýášm ťy;c +fá3
1442 čiá= čá;7 +yíô ;fíč ľážz ťľľo +tý5 ýýši š2=f éašľ čjšs í´ťh
1443 éš;; ž2=´ é=ž9 éčť. ížáv árčt ;ýžc č´+z =e;m éu=ľ šyé8 ýž+w
1444 ž.éš žpľf žfáš ľýč3 í=++ ;tá6 ýý=v ž;éô ýťíi ľôľq šdíô =ná,
1445 ť%č0 +lťľ =iťt ;čí, ťnť6 ;ť;k ľ.;f čí+š ýlýž +u;9 áčéľ ýťží
1446 +3;0 ítéá ľw;a čáč+ ýôšý áv+ô ťz=i ž1ád ľčý0 ý9éy žnšá éžľô
1447 =í+í ž8í; =ô=á áô+ť +1ír +šť6 ;ľťž žťšý +qýť šn=r ť,á. žoťp
1448 škée čôžk ý3é, ľ.+l ť8ťp ý5šč šgšš =+=ľ ľˇťľ ťu=d čš=í éeý7
1449 í9+k ť4éľ é+ž. ťjýý ťšé0 +ôá2 šušf +bťž ýeý8 íxýľ ;fľž čbč+</text>
1450  </lesson>
1451  <lesson>
1452  <id>{6220c620-3a6c-49b8-afcc-fd5e6b69d095}</id>
1453  <title>Lesson 39</title>
1454  <newCharacters>§!_?:ú</newCharacters>
1455  <text>§,_g úvúp _l§h §ˇ?í :a:e !=_0 !q?w _ô!z ?;:l úf!´ :á§? úá_w
1456 ú8:5 ?4!´
1457 !c§6 ?á:d !8?c _=!q §+ú§ §;_´ _9!q _f!, ?t_o ú;úý §ť§w ?_!5
1458 :?_i ?k!a
1459 ?c!s ú;_x úľúm !6?p ú-úb §_!p §k_. _á?k ?k§ˇ _!úú _n_; _c§g
1460 §d_ť ?q_ô
1461 :0_č ?_§ž :a!š !%!+ !q§7 úľ_- :7§š :;!č ?í§e §i:ý útúl ?húˇ
1462 _+:ž _ž_!
1463 ú4§8 ?u§, §i_h !%:c :m:ô _á?+ ?ľ_m ún?ľ _8§% !0:h ?::5 _!:ý
1464 úá:c _,:q
1465 ?y?m §á?ž §l§y ?č:. :z_ý !;_§ :ľ:q _5ú; úv?- :ô_á _=ú1 !ý?v
1466 §y_´ ?::´
1467 !w§3 §ˇ§4 ?t?a §w?č §ľ:5 :;!ˇ §r?d ?ô:e !ˇú8 !uú- :kúč :ľ!2
1468 :x?´ !l:2
1469 :p:p :ú§: !h?? ú1!ˇ §e:§ !:úh ?w!8 §ť_í !ľ§? ?7_ˇ !č_i !ý:p
1470 !c:í !b_-
1471 úo§f ú2:á ?e?ž ?d?f ú-?ú !i:á úé_ľ :2!1 ?ú_á ú%ún ?%§9 §é!á
1472 :v?= ú.úo
1473 §o§á ?%?é ?h§! :::f úéú+ :zú. úť?z !5:i :+?x :%!0 !y:é _š:7
1474 :č§p !y:r
1475 úe§y §gúw ú+!č §á§´ §á_ˇ _2§m §v_t :ý§š !ť:o úmúc §húx úz:-
1476 §,_č _h_b
1477 _j?ť :4:= §á:´ §;úí _č?ˇ :4ú! §;?j ?z?g §3!x ?w!p §púm ?é!ˇ
1478 :g?g !k§,
1479 !4_h !v?% _é!5 :,!č :š§u :ž§6 §%§, :=ú_ úľ§í ?+:8 _5§j §c§%
1480 úi:. §2úá
1481 _j§´ úž§í §u!r §;úť ?3!a §ť:§ !_:ž !h:ť !u_i :éú0 úc?é ?6:f
1482 §__. §ť§č
1483 ?č§č !;:2 §ť!´ _2§ý !:§t úo!t úľ§7 _q:. !r!_ ?h!l !a!% §!!´
1484 ?v§= :t?0
1485 !o:ť _+?y !%?2 :z:u úxúˇ !i:6 ?g§š :,?o _ý§§ §+!r §§_= ú,§3
1486 !é_ž !ž?é
1487 _uú´ §ť_í :ô:í :š_é !%!; !ô_i _6:0 !ľ_ý §9§ť úk?r _3?x §p§;
1488 :xúť !?!a
1489 :u!; ??úp _;_0 !=§ú _1:p ?,!č :x?y :;§d §šúé §j!? §%_f ?8?ý
1490 ú0úž úhúe</text>
1491  </lesson>
1492  <lesson>
1493  <id>{b276c149-7f56-40eb-ba10-f72098055a43}</id>
1494  <title>Lesson 40</title>
1495  <newCharacters></newCharacters>
1496  <text>neotypujem vykonavatelov nekooper zahoukanost uchovejt
1497 nevysublimuj ustaveno nemydlinkovos neumatlal nezaobl
1498 permeabili rehabilitovanostm odejdet truistick makendoncovo
1499 jakov neproblebtnutostec nezarytos porotcov nehamitskoste
1500 rozvztekal nekoincidova chrochtaj vyfikn trockisto rachotil
1501 situovanos slize porotcov zasel nevzejmout ramirez ujeden
1502 nezbouchl obch neumatlal nespakoval centrujet nekooper
1503 nerozmatlanost nedostoupejt nezprofesionalizujm hladec
1504 validnostec celozemskostm prohnilej sodomkovo prohnilej obch
1505 blufovanos celozemskostm myrtovo euratom neumatlal
1506 potvrzovano nedomll neodpichu nezcuchejm nechrupanostm
1507 nesahejm manifestac rehabilitovanostm bukskinovoste nehast
1508 nenarudloste vykou nerozmatlanost neumatlal zrytmizujet
1509 datlovito nedisipoval provazovk prosolenostec dorapuj
1510 tandemistec pokapo naplatit pokapo hospicovostm vychrst
1511 slize neulit stimulant neosovos nekapa nezbouchl rijek
1512 nedostoupejt neloutkovo neodbavenostec uklidil zbilancoval
1513 stojatos neduda nedodriblujem odsuku kubon nelinkova
1514 dadistov nenazul uzmutost pokapo potvrzovano vytmavil
1515 validnostec prolustrujt tepal ustajujt matovo neztrhnouc kaf
1516 spirochet naplatit stimulant nepovykovano ustajujt bernec
1517 dubovicko neusmlouval obrazove neuchlastanost parakotoulec
1518 sak nespoutaj nevydloubn vystrnadil habilituj neresonujem
1519 neproblebtnutostec nebodovanostec oddechnu celozemskostm
1520 nevzejmout bukskinovoste pohlednoste elektrojiskrovo ohn
1521 neuklobal hulswit nesahejm mikulovsk litic vykmitl
1522 neloutkovo ustaveno netriangulova ramirez stejnolehlostm
1523 nespoutaj despot nostraticko nejzalehlej neulit vyvalen
1524 nekooptujet rozhoupo zpolitizujet nekompotujem
1525 nebodovanostec nenaschl neuklobal polype neumatlal vykmitl
1526 nedomumlanostm validnostec porcoval ramirez nerozebiratelnos
1527 vinohradskoste stimulant neduda tandemistec jander vyvalen
1528 nezpravovano neobkop nezahrazenostm vinohradskoste rozhoupo
1529 inhaloval nekapa nostraticko nedoedit fundamentalistk nekapa
1530 sucharkam neosovos nenaschl obrazove tandemistec
1531 nedostoupejt mikulovsk pomaten nejednostojanovost za
1532 nedisipoval ustajujt acetamidec nebole kabrielovo oddechnu
1533 fotorezistor porotcov inhaloval nekapa nelinkova trativodkam
1534 nezprofesionalizujm neuklobal neautentizujt szep
1535 nenarudloste sinusovc ag nevinohradnicko nerozepjato
1536 neosovos vychrst prolustrujt pohlednoste nemydlinkovos
1537 prohnilej nevel nedodriblujem maurerec rozhoupo
1538 neproblebtnutostec neproblebtnutostec hladec neprokoulel
1539 kafrovos nepovykovano zasel nevyhnisat replik objektivitam
1540 zmazanos macerova jakov provazovk pospoj zavoskoval
1541 neuklobal pokreslenostec nezahrazenostm nekamuflova
1542 hospicovostm stejnolehlostm odejdet nezpravovano
1543 makendoncovo nevysublimuj rafinovanostec rozhoupo odnost
1544 zpanik habilituj rasovanost prosolenostec viceprezidentov
1545 agrozet neklepnutostm zamrzel neuklobal rafinovanostec
1546 neduda neumrou potvrzovano porotcov macerova
1547 decentralizovanoste pomaten neklepnutostm neimprovizujt
1548 odnost elektrojiskrovo nevel obrazove nekooptujet nespakoval
1549 nezcuchejm uchovejt naplatit zkoncipujem nedopapinke propij
1550 nostraticko nedoatakuj kaf nebole zapaloval odsuku
1551 nevzejmout rehabilitovanostm</text>
1552  </lesson>
1553 </lessons>
1554 </course>