Warning, /education/ktouch/data/courses/in.mal_enhanced2.xml is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 <?xml version="1.0"?>
0002 <course>
0003 <id>{b8ebf047-3c3e-4786-869a-8e77e4faaf3d}</id>
0004 <title>മലയാളം - ക്രമരഹിത വാക്കുകൾ</title>
0005 <description>മലയാളത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ ക്രമരഹിതമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു
0006 
0007 തയ്യാറാക്കിയത് - വിവേക് കെ ജെ (vivekkj2004@gmail.com)</description>
0008 <keyboardLayout>in(mal_enhanced)</keyboardLayout>
0009 <lessons>
0010  <lesson>
0011  <id>{a9946969-d3bd-42c7-a05c-7c6fcce450e0}</id>
0012  <title>ക്രമരഹിത വാക്കുകൾ - 1</title>
0013  <newCharacters></newCharacters>
0014  <text>പോലെ ഞാൻ അവന്റെ ആ അവൻ ആയിരുന്നു വേണ്ടി മേൽ ഉണ്ട് കൂടെ അവർ
0015 എന്ന് ഭൂതകാല ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ നിന്ന് കൊണ്ട് ചൂടുള്ള
0016 വാക്ക് പക്ഷേ എന്ത് കുറെ ആകുന്നു അത് നിങ്ങളെ അഥവാ
0017 ഉണ്ടായിരുന്നു നബി ഒരു ലേക്ക് ഒപ്പം ഒരു ഞങ്ങള് കഴിയും പുറത്ത്
0018 മറ്റ് ആയിരുന്നു ഏത് ചെയ്യുക അവരുടെ കാലം എങ്കിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു
0019 ഒരു ഓരോ പറയുന്നു ഗണം മൂന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എയർ കിണർ പുറമേ
0020 കളി ചെറിയ അവസാനിക്കുന്നു ഇടുക വീട് വായിക്കുക കൈ തുറമുഖം വലിയ
0021 അക്ഷരപ്പിശക് ചേർക്കുക പോലും നിലം ഇവിടെ ആവശമാകുന്നു വലിയ
0022 ഉയർന്ന അത്തരം പിന്തുടരുക പ്രവർത്തി എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക
0023 പുരുഷൻമാർ മാറ്റം പോയി വെളിച്ചം തരം ഓഫ് ആവശ്യം വീട് ചിതം
0024 ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ജന്തു ബിന്ദു അമ്മ ലോകം അടുത്തു
0025 പണിയുക സ്വയം ഭൂമി പിതാവ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ വേല ഭാഗം
0026 എടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുക
0027 എവിടെ ശേഷം തിരികെ ചെറിയ മാത്രം ചുറ്റും മനുഷ്യൻ വർഷം വന്നു
0028 കാണിക്കുക ഓരോ നല്ല എന്നോട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കീഴെ പേര് വളരെ
0029 മുഖാന്തിരം വെറും രൂപം വിധി മഹത്തായ ചിന്തിക്കുക പറയുക സഹായം
0030 കുറഞ്ഞ വര ഭിന്നത വളവ് കാരണം വളരെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുമ്പ്
0031 നീക്കുക</text>
0032  </lesson>
0033  <lesson>
0034  <id>{858df941-6267-4a79-881f-984bfdf252a8}</id>
0035  <title>ക്രമരഹിത വാക്കുകൾ - 2</title>
0036  <newCharacters></newCharacters>
0037  <text>വലത് കുട്ടി പഴയ കൂടി ഒരേ അവൾ എല്ലാം അവിടെ എപ്പോൾ അപ് ഉപയോഗം
0038 നിങ്ങളുടെ വഴി കുറിച്ച് വളരെ അപ്പോൾ അവരെ എഴുതുക പോലെ അതുപോലെ
0039 ഇവ അവൾ നീളമുള്ള ഉണ്ടാക്കുക വസ്തു കാണുക അവനെ രണ്ട് ഉണ്ട്
0040 നോക്കുക കൂടുതൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല പോയി വരിക ചെയ്തു അക്കം ശബ്ദം
0041 ഇല്ല ഏറ്റവും ജനം എൻറെ ഓരോ അറിയുക വെള്ളം അധികം വിളി ആദ്യം ആര്
0042 മേയ് ഇറങ്ങി വശം ഉണ്ടായിരുൻനതു ഇപ്പോള് കണ്ടെത്തുക തല
0043 സ്റ്റാൻഡ് സ്വന്തം പേജ് വേണം രാജ്യം കണ്ടെത്തി ഉത്തരം സ്കൂൾ
0044 വളരും പഠിക്കുക ഇപ്പോഴും പഠിക്കാൻ ചെടി മൂടി ഭക്ഷണം സൂര്യൻ
0045 നാല് ഇടയിൽ അവസ്ഥ സൂക്ഷിക്കുക കണ്ണ് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ എന്നു
0046 ചിന്ത നഗരം മരം കുരിശ് ഫാം ഹാർഡ് തുടക്കം ശക്തി കഥ കണ്ടു
0047 ഇതുവരെ കടൽ വർണിക്കുക ഇടത്തെ വൈകി ഓട്ടം ചെയ്യരുത് സമയത്ത്
0048 അമർത്തുക അടയ്ക്കുക രാത്രി യഥാർത്ഥ ജീവൻ കുറെ വടക്ക് പുസ്തകം
0049 കൊണ്ടുപോകും എടുത്തു ശാസ്ത്രം ഭക്ഷണം ഇടം സ്നേഹിതൻ തുടങ്ങി
0050 ആശയം മത്സ്യം പർവ്വതം നിർത്തുക ഒരിക്കൽ അടിത്തറ കേൾക്കുക കുതിര
0051 മുറിക്കുക ഉറപ്പാണോ കാവൽ നിറം മുഖം മരം പ്രധാന തുറക്കുക
0052 തോന്നുക ഒന്നിച്ച് അടുത്തത് വെളുത്ത മക്കൾ ആരംഭിക്കുന്നു
0053 കിട്ടി നടക്കുക ഉദാഹരണം എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും കടലാസ് ഗ്രൂപ്പ്
0054 എല്ലായിപ്പോഴും സംഗീതം ആ രണ്ടും അടയാളം അടിക്കടി അക്ഷരം വരെ
0055 നാഴിക നദി കാർ കാൽ സംരക്ഷണം സെക്കൻർ മതി പ്ലെയിൻ പെൺകുട്ടി
0056 സാധാരണമായ ഇളം തയ്യാറായ മുകളിൽ എപ്പോഴും ചുവപ്പ് പട്ടിക ആയാലും
0057 സ്പർശിക്കുക സംവാദം പക്ഷി പെട്ടെന്ന് ശരീരം നായ് കുടുംബം
0058 നേരായ ഭാവം വിട്ടേക്കുക പാട്ട് അളവ് വാതിൽ ഉൽപ്പന്നം കറുത്ത
0059 കുറിയ സംഖ്യ ക്ലാസ് കാറ്റ് ചോദ്യം സംഭവിക്കുക പൂർണ്ണമായ കപ്പൽ
0060 പ്രദേശം പകുതി പാറ ഓർഡർ തീ തെക്ക് പ്രശ്നം കഷണം പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞു
0061 ചുരം പിന്നീട് മുകളിൽ മുഴുവൻ രാജാവ് തെരുവ് ഇഞ്ച് പെരുക്കുക
0062 ഒന്നും ഗതി താമസിക്കാൻ ചക്രം നിറഞ്ഞ ശക്തി നീല വസ്തു
0063 തീരുമാനിക്കുക ഉപരിതലം ആഴമുള്ള ചന്ദ്രൻ ദ്വീപ് പാദം സിസ്റ്റം
0064 തിരക്ക് പരിശോധന രേഖ വള്ളം പൊതുവായ സ്വർണം സാധ്യത വിമാനം പകരം
0065 ഉണങ്ങിയ വിസ്മയം ചിരിക്കുക ആയിരം മുൻപ് പരിശോധന കളി ആകൃതി
0066 ആക്കുമോ ചൂടുള്ള നഷ്ടപ്പെടുക കൊണ്ടുവന്നു ചൂട് മഞ്ഞ് ക്ഷീണം
0067 കൊണ്ടുവരിക അതെ ദൂരെയുള്ള നിറയ്ക്കുക കിഴക്ക് ചായം ഭാഷ
0068 കൂട്ടത്തിൽ ഘടകം ശക്തി പട്ടണം പിഴ ചില ഈച്ച വീഴ്ച ഈയം നിലവിളി
0069 ഇരുണ്ട യന്ത്രം കുറിപ്പ് കാക്കുക പദ്ധതി ചിത്രം നക്ഷത്ര പെട്ടി
0070 നാമം മണ്ഡലം ബാക്കി ശരിയായ കഴിവുള്ള റാത്തൽ പൂർത്തിയായി
0071 സൗന്ദര്യം ഡ്രൈവ് നിൻനു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക
0072 ആഴ്ച ഫൈനലിൽ കൊടുത്തു പച്ചയായ ഓ പെട്ടെന്നുള്ള വികസിപ്പിക്കുക
0073 സമുദ്രം ഊഷ്മള സ്വതന്ത്ര മിനിറ്റ് ശക്തമായ പ്രത്യേക മനസ്സ്
0074 പിന്നാലെ തെളിഞ്ഞ വാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക വസ്തുത ഇടം കേട്ടു
0075 മികച്ച മണിക്കൂർ മെച്ചപ്പെട്ട സത്യം കാലത്ത് നൂർ അഞ്ച്
0076 സ്മരിക്കുക ചുവട്</text>
0077  </lesson>
0078  <lesson>
0079  <id>{3776d6e5-b113-45f0-9931-2ce11cc370f2}</id>
0080  <title>ക്രമരഹിത വാക്കുകൾ - 3</title>
0081  <newCharacters></newCharacters>
0082  <text>നേരത്തെയുള്ള പിടിക്കുക പടിഞ്ഞാർ നിലത്തു പലിശ എത്താൻ ഉപവാസം
0083 ക്രിയ പാടുക കേൾക്കാൻ ആർ പട്ടിക യാത്രാ കുറവ് രാവിലെ പത്ത്
0084 ലഘുവായ നിരവധി സരം നേരെ യുദ്ധം കിടന്നു എതിരായി മാതൃക സ്ലോ
0085 കേൻദ്രം സ്നേഹം വ്യക്തി പണം സേവിക്കുക ദൃശ്യമാകും റോഡ് ഭൂപടം
0086 മഴ ചട്ടം ഭരിക്കുക വലിക്കുക തണുത്ത അറിയിപ്പ് ശബ്ദം ഊർജം
0087 നായാട്ട് സംഭാവമായ കിടക്ക സഹോദരൻ മുട്ട കുതിരസവാരി കോശം
0088 വിശ്വസിക്കുകയും ഒരുപക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്
0089 പെട്ടെന്നുള്ള എണ്ണം സമചതുരം കാരണം ദൈർഘ്യം പ്രതിനിധാനം കല
0090 വിഷയം പ്രദേശം വലുപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടാം സംസാരിക്കുക ഭാരം
0091 പൊതുവായ മഞ്ഞ് കാര്യം വലയം ഇണ ഉൾപ്പെടുന്നു വീതിക്കുക
0092 അക്ഷരങ്ങൾ തോന്നി പന്ത് ഇതുവരെ തിരമാല ഡ്രോപ്പ് ഹൃദയം ആകുന്നു
0093 സമ്മാനം ഭാരമുള്ള നൃത്തം എഞ്ചിൻ സ്ഥാനം ഭുജം വീതിയുള്ള
0094 കപ്പല്യാതചെയ്യുക വസ്തു അംശം കാട് ഇരുന്നു ഓട്ടം ജാലകം സ്റ്റോർ
0095 വേനൽക്കാലം തീവണ്ടി ഉറക്കം തെളിയിക്കുക ഏക കാല് വ്യായാമം
0096 ചുവര് പിടിക്കുക മൌണ്ട് അഭിലാഷം ആകാശം പലക സന്തോഷം ശീതകാലം ശ
0097 എഴുതിയ കാട്ടുപന്നി ഉപകരണം ആചരിച്ചു ഗ്ലാസ് പുല്ല് പശു ജോലി
0098 അറ്റം അടയാളം സൻദര്ശനം കഴിഞ്ഞ മൃദുവായ തമാശ തിളങ്ങുന്ന വാതകം
0099 കാലാവസ്ഥ മാസം ദശലക്ഷം കരടി തീര്ക്കുക സന്തുഷ്ടമായ പ്രത്യാശ
0100 പൂവ് ധരിപ്പിക്കും അസാധാരണമായ മാറിപ്പോയല്ലോ വ്യാപാരം മാധുരമായ
0101 ട്രിപ്പ് ഓഫീസ് ലഭിക്കും നിര വായ സൂക്ഷ്മമായ ചിഹ്നം മരിക്കുക
0102 കുറഞ്ഞത് കഷ്ടത അലറുക ഒഴികെ എഴുതി വിത്ത് ഛായ ചേരാൻ
0103 വെടിപ്പുള്ള ബ്രേക്ക് യുവതിയുടെ ഗജം വർധന ചീത്ത അടിക്കുക എണ്ണ
0104 രക്തം ടച്ച് വളർന്നു ശതമാനം കൂട്ടിക്കലര്ത്തുക ടീം കൻവി വില
0105 നഷ്ടപ്പെട്ട തവിട്ട് ധരിക്കാൻ തോട്ടം ചിഹ്നം അയച്ചു
0106 തിരഞ്ഞെടുക്കുക അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു യോജമാക്കുക ഒഴുക്ക് മേള
0107 ബാങ്ക് ശേഖരിക്കുക അല്ലാതെ നിയന്ത്രണം ദശാംശ ചെവി
0108 മറ്റാരെങ്കിലും തികച്ചും തകർത്തുകളഞ്ഞു കേസ് മദ്ധ്യ കൊല്ലുക
0109 മകൻ തടാകം നിമിഷം സ്കെയിൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള അരുവി നിരീക്ഷിക്കുക
0110 കുട്ടി ഋജുവായത് വഞ്ജനാക്ഷരം ജാതി നിഘണ്ടു പാൽ വേഗം രീതി
0111 ശരീരാവയവം കൂലി പ്രായം വിഭാഗം ഉടുക്കുക മേഘം സർപ്രൈസ്
0112 മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ കല്ല് തീരെച്ചെറിയ കയറുക അടിപൊളി ഡിസൈൻ
0113 പാവപ്പെട്ട ചീട്ടു പരീക്ഷണം അടിത്തട്ട് കീ ഇരുമ്പ് ഒറ്റ വടി
0114 പരന്ന ഇരുപത് തൊലി പുഞ്ചിരി ക്രീസിൽ തുള കുതിക്കുക ശിശു എട്ട്
0115 ഗ്രാമം സംഗമം വേര് വാങ്ങുക</text>
0116  </lesson>
0117  <lesson>
0118  <id>{590a5e83-baeb-4eb1-96d9-455d838fa71d}</id>
0119  <title>ക്രമരഹിത വാക്കുകൾ - 4</title>
0120  <newCharacters></newCharacters>
0121  <text>ഉളവാക്കുവാൻ പരിഹരിക്കാൻ ലോഹം എന്ന് തള്ളുക ഏഴ് ഖണ്ഡിക
0122 മൂന്നാമത്തെ എന്നു തലമുടി വിവരിക്കുക പാചകക്കാരൻ തറ ഒന്നുകിൽ
0123 ഫലം കത്തിക്കുക കുന്ന് സുരക്ഷിതമായ പൂച്ച നൂറ്റാണ്ട്
0124 പരിഗണിക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിയമം ബിറ്റ് തീരം പകര്പ്പ് ശൈലി
0125 നിശ്ശബ്ദമായ പൊക്കമുള്ള മണല് മണ്ണ് ഉരുളുക താപനില വിരല്
0126 വ്യവസായം വില യുദ്ധം നുണ അടി ഉണര്ത്തുക പ്രകൃതി കാഴ്ച അർഥത്തിൽ
0127 തലസ്ഥാനം മനസ്സില്ല കസേര അപായം പഴം സമ്പന്നമായ കട്ടിയുള്ള
0128 സൈനികൻറെ പ്രക്രിയ ഓപ്പറേറ്റ് പരിശീലനം പ്രത്യേക പ്രയാസമാണ്
0129 ഡോക്ടർ ദയവായി സംരക്ഷിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് വിളവ് ആധുനികമായ മൂലകം
0130 തല്ലുക വിദ്യാർത്ഥി മൂല കക്ഷി വിതരണം ആരുടെ കണ്ടുപിടിക്കുക
0131 വളയം പ്രതീകം പുഴു പിടിച്ചു കാലഘട്ടം സൂചിപ്പിക്കുക റേഡിയോ
0132 സ്പോക് പരമാണു മാനുഷികമായ ചരിത്രം ഫലം വൈദ്യുത പ്രതീക്ഷ അസ്ഥി
0133 റെയിൽ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ നൽകുന്നതിൻ സമ്മതിക്കുക ഇങ്ങനെ ശാന്തനും
0134 സ്ത്രീ നായകൻ ഊഹിക്കുക ആവശ്യമായ കൂര്ത്ത ചിറക് സൃഷ്ടിക്കുക
0135 കൂട്ടുകാരനെ കഴുകുക ബാറ്റ്</text>
0136  </lesson>
0137  <lesson>
0138  <id>{77882a18-66d2-4851-a96a-9c25ad02bdd5}</id>
0139  <title>ക്രമരഹിത വാക്കുകൾ - 5</title>
0140  <newCharacters></newCharacters>
0141  <text>അധികമായി കൂട്ടം ചോളം താരതമ്യം കവിത സ്ട്രിംഗ് മണി
0142 ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മാംസം തടവുക കുഴല് പേരുകേട്ട ഡോളറിൻ
0143 സ്ട്രീം ഭയം കാഴ്ച കനംകുറഞ്ഞ തികോണം ഗ്രഹം ധൃതികൂട്ടുക നേതാവ്
0144 കോളനി ഘടികാരം എൻറെ ടൈ നൽകുക പ്രധാന പുതിയ തിരയൽ അയയ്ക്കുക
0145 മഞ്ഞ നോക്ക് അനുവദിക്കുക അച്ചടിക്കുക മരിച്ച പുള്ളി മരുഭൂമിയിൽ
0146 വസ്തം നിലവിലെ ലിഫ്റ്റ് പനിനീര്പ്പൂവ് എത്തും യജമാനൻ പാത തീരം
0147 ഡിവിഷൻ ഷീറ്റ് സമ്പത്തു അനുഗ്രഹം കണക്ട് സ്ഥാനം ചെലവഴിക്കുകയും
0148 ശബ്ദവലയം കൊഴുപ്പ് സന്തോഷിച്ചു യഥാർത്ഥ പങ്കിടുക സ്റ്റേഷൻ
0149 അച്ഛൻ റൊട്ടി ചാർജ്ജ് ശരിയായ ബാർ വാഗ്ദാനം സെഗ്മെൻർ അടിമ ഡക്ക്
0150 തൽക്ഷണ വിപണി ബിരുദം ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിൻ കൊഴി പ്രിയ ശത്രു
0151 മറുപടി പാനീയം സംഭവിക്കുക പിന്തുണ മൊഴി പ്രകൃതി പരിധി ആവി ചലനം
0152 പാത ദ്രാവക രേഖ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഘടകഗ്രൂപ്പുകൾ പല്ലുകൾ ഷെൽ
0153 കഴുത്ത് ഓക്സിജൻ പഞ്ചസാര മരണം പ്രെറ്റി നൈപുണ്യ സ്ത്രീകൾ കാലം
0154 പരിഹാരം കാന്തം വെള്ളി നന്ദി പറയുക ശാഖ മത്സരം പ്രത്യയം
0155 വിശേഷാല് അത്തിപ്പഴം ഭയപ്പെട്ടു വലിയ സഹോദരി ഉരുക്ക് ചർച്ച
0156 മുന്നോട്ട് സമാനമായ വഴികാട്ടി പരിചയം സ്കോർ ആപ്പിൾ വാങ്ങിയ
0157 എൽഇഡി പിച്ച് അങ്കി പിണ്ഡം കാർഡ് കൂട്ടം കയർ അടിവസ്തം വിജയം
0158 സ്വപ്നം വൈകുന്നേരം അവസ്ഥ തീറ്റ ഉപകരണം മൊത്തം അടിസ്ഥാനപരമായ
0159 മണം താഴ്വര അരുതു ഇരട്ട ഇരിപ്പിടം തുടരുക ബ്ലോക്ക് ചാർട്ട്
0160 തൊപ്പി വിറ്റു വിജയം സംഘം കുറയ്ക്കുക സംഭവം പ്രത്യേക കരാര്
0161 നീന്തുക കാലാവധി സമ്മുഖ ഭാര്യ ചെരുപ്പ് തോളിൽ വിരിക്കുക
0162 കമീകരിക്കുക പാളയം കെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയുമാണ് പരുത്തി ജനിച്ച
0163 തീരുമാനിക്കുക നല്ലൊരു ഒൻപത് വണ്ടി ശബ്ദം നില അവസരം ശേഖരിച്ചു
0164 കട പരത്തുക എറിയുക തിളക്കം യോഗ്യത കോളം തൻമാത്ര തെരഞ്ഞെടുക്കുക
0165 തെറ്റായ ചാര ആവര്ത്തിക്കുക ആവശ്യമായ വിശാലമായ ഒരുക്കും ഉപ്പ്
0166 മൂക്ക് പദത്തിന്റെ കോപം അവകാശം ഭൂഖണ്ഡം</text>
0167  </lesson>
0168 </lessons>
0169 </course>